Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chao Yang

DAS: A deep adaptive sampling method for solving partial differential equations


Dec 28, 2021
Kejun Tang, Xiaoliang Wan, Chao Yang


  Access Paper or Ask Questions

Control Parameters Considered Harmful: Detecting Range Specification Bugs in Drone Configuration Modules via Learning-Guided Search


Dec 07, 2021
Ruidong Han, Chao Yang, Siqi Ma, JiangFeng Ma, Cong Sun, Juanru Li, Elisa Bertino

* Accepted to ICSE2022 Technical Track 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Adaptive Distributed Training on PaddlePaddle


Dec 06, 2021
Yulong Ao, Zhihua Wu, Dianhai Yu, Weibao Gong, Zhiqing Kui, Minxu Zhang, Zilingfeng Ye, Liang Shen, Yanjun Ma, Tian Wu, Haifeng Wang, Wei Zeng, Chao Yang

* 16 pages, 10 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

A rank-adaptive higher-order orthogonal iteration algorithm for truncated Tucker decomposition


Oct 25, 2021
Chuanfu Xiao, Chao Yang


  Access Paper or Ask Questions

WenetSpeech: A 10000+ Hours Multi-domain Mandarin Corpus for Speech Recognition


Oct 18, 2021
Binbin Zhang, Hang Lv, Pengcheng Guo, Qijie Shao, Chao Yang, Lei Xie, Xin Xu, Hui Bu, Xiaoyu Chen, Chenchen Zeng, Di Wu, Zhendong Peng


  Access Paper or Ask Questions

U2++: Unified Two-pass Bidirectional End-to-end Model for Speech Recognition


Jul 07, 2021
Di Wu, Binbin Zhang, Chao Yang, Zhendong Peng, Wenjing Xia, Xiaoyu Chen, Xin Lei


  Access Paper or Ask Questions

Adapting Off-the-Shelf Source Segmenter for Target Medical Image Segmentation


Jun 23, 2021
Xiaofeng Liu, Fangxu Xing, Chao Yang, Georges El Fakhri, Jonghye Woo

* To appear in MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SAS: Self-Augmented Strategy for Language Model Pre-training


Jun 14, 2021
Yifei Xu, Jingqiao Zhang, Ru He, Liangzhu Ge, Chao Yang, Cheng Yang, Ying Nian Wu

* 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Composite Localization for Human Pose Estimation


May 15, 2021
ZiFan Chen, Xin Qin, Chao Yang, Li Zhang


  Access Paper or Ask Questions

FDNet: A Deep Learning Approach with Two Parallel Cross Encoding Pathways for Precipitation Nowcasting


May 06, 2021
Bi-Ying Yan, Chao Yang, Feng Chen, Kohei Takeda, Changjun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Randomized Algorithms for Scientific Computing (RASC)


Apr 19, 2021
Aydin Buluc, Tamara G. Kolda, Stefan M. Wild, Mihai Anitescu, Anthony DeGennaro, John Jakeman, Chandrika Kamath, Ramakrishnan, Kannan, Miles E. Lopes, Per-Gunnar Martinsson, Kary Myers, Jelani Nelson, Juan M. Restrepo, C. Seshadhri, Draguna Vrabie, Brendt Wohlberg, Stephen J. Wright, Chao Yang, Peter Zwart


  Access Paper or Ask Questions

WeNet: Production First and Production Ready End-to-End Speech Recognition Toolkit


Feb 02, 2021
Binbin Zhang, Di Wu, Chao Yang, Xiaoyu Chen, Zhendong Peng, Xiangming Wang, Zhuoyuan Yao, Xiong Wang, Fan Yu, Lei Xie, Xin Lei

* 5 pages, 2 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Symmetric-Constrained Irregular Structure Inpainting for Brain MRI Registration with Tumor Pathology


Jan 17, 2021
Xiaofeng Liu, Fangxu Xing, Chao Yang, C. -C. Jay Kuo, Georges ElFakhri, Jonghye Woo

* Published at MICCAI Brainles 2020 

  Access Paper or Ask Questions

VoxelHop: Successive Subspace Learning for ALS Disease Classification Using Structural MRI


Jan 13, 2021
Xiaofeng Liu, Fangxu Xing, Chao Yang, C. -C. Jay Kuo, Suma Babu, Georges El Fakhri, Thomas Jenkins, Jonghye Woo


  Access Paper or Ask Questions

Learning content and context with language bias for Visual Question Answering


Dec 21, 2020
Chao Yang, Su Feng, Dongsheng Li, Huawei Shen, Guoqing Wang, Bin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

PPGN: Phrase-Guided Proposal Generation Network For Referring Expression Comprehension


Dec 20, 2020
Chao Yang, Guoqing Wang, Dongsheng Li, Huawei Shen, Su Feng, Bin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Unified Streaming and Non-streaming Two-pass End-to-end Model for Speech Recognition


Dec 10, 2020
Binbin Zhang, Di Wu, Zhuoyuan Yao, Xiong Wang, Fan Yu, Chao Yang, Liyong Guo, Yaguang Hu, Lei Xie, Xin Lei


  Access Paper or Ask Questions

Fault-Aware Robust Control via Adversarial Reinforcement Learning


Nov 30, 2020
Fan Yang, Chao Yang, Di Guo, Huaping Liu, Fuchun Sun

* 7 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Progressively Stacking 2.0: A Multi-stage Layerwise Training Method for BERT Training Speedup


Nov 27, 2020
Cheng Yang, Shengnan Wang, Chao Yang, Yuechuan Li, Ru He, Jingqiao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

CoRe: An Efficient Coarse-refined Training Framework for BERT


Nov 27, 2020
Cheng Yang, Shengnan Wang, Yuechuan Li, Chao Yang, Ming Yan, Jingqiao Zhang, Fangquan Lin


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Skill Learning for Robust Manipulation


Nov 06, 2020
Pingcheng Jian, Chao Yang, Di Guo, Huaping Liu, Fuchun Sun

* 7 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

a-Tucker: Input-Adaptive and Matricization-Free Tucker Decomposition for Dense Tensors on CPUs and GPUs


Oct 20, 2020
Min Li, Chuanfu Xiao, Chao Yang

* 10pages 

  Access Paper or Ask Questions

Gated Res2Net for Multivariate Time Series Analysis


Sep 19, 2020
Chao Yang, Mingxing Jiang, Zhongwen Guo, Yuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Image Inpainting via a Mutual Encoder-Decoder with Feature Equalizations


Jul 14, 2020
Hongyu Liu, Bin Jiang, Yibing Song, Wei Huang, Chao Yang

* Accepted by ECCV2020(oral) 

  Access Paper or Ask Questions

AUTO3D: Novel view synthesis through unsupervisely learned variational viewpoint and global 3D representation


Jul 13, 2020
Xiaofeng Liu, Tong Che, Yiqun Lu, Chao Yang, Site Li, Jane You

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Misregistration Measurement and Improvement for Sentinel-1 SAR and Sentinel-2 Optical images


May 22, 2020
Yuanxin Ye, Chao Yang, Bai Zhu, Youquan He


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Robust Registration of Aerial Images and LiDAR data Based on Structrual Features and 3D Phase Correlation


Apr 21, 2020
Bai Zhu, Yuanxin Ye, Chao Yang, Liang Zhou, Huiyu Liu, Yungang Cao


  Access Paper or Ask Questions