Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yang Deng

Aspect Sentiment Quad Prediction as Paraphrase Generation


Oct 02, 2021
Wenxuan Zhang, Yang Deng, Xin Li, Yifei Yuan, Lidong Bing, Wai Lam

* EMNLP 2021 Main Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Factual Consistency Evaluation for Text Summarization via Counterfactual Estimation


Sep 08, 2021
Yuexiang Xie, Fei Sun, Yang Deng, Yaliang Li, Bolin Ding

* Accepted by EMNLP-21 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Reasoning Chains for Multi-hop Science Question Answering


Sep 07, 2021
Weiwen Xu, Yang Deng, Huihui Zhang, Deng Cai, Wai Lam

* 14 pages, Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Rank Question Answer Pairs with Bilateral Contrastive Data Augmentation


Jun 21, 2021
Yang Deng, Wenxuan Zhang, Wai Lam


  Access Paper or Ask Questions

CTSpine1K: A Large-Scale Dataset for Spinal Vertebrae Segmentation in Computed Tomography


Jun 10, 2021
Yang Deng, Ce Wang, Yuan Hui, Qian Li, Jun Li, Shiwei Luo, Mengke Sun, Quan Quan, Shuxin Yang, You Hao, Pengbo Liu, Honghu Xiao, Chunpeng Zhao, Xinbao Wu, S. Kevin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Unified Conversational Recommendation Policy Learning via Graph-based Reinforcement Learning


May 20, 2021
Yang Deng, Yaliang Li, Fei Sun, Bolin Ding, Wai Lam

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Contextualized Knowledge-aware Attentive Neural Network: Enhancing Answer Selection with Knowledge


Apr 12, 2021
Yang Deng, Yuexiang Xie, Yaliang Li, Min Yang, Wai Lam, Ying Shen

* Accepted by TOIS 

  Access Paper or Ask Questions

Research on AI Composition Recognition Based on Music Rules


Oct 15, 2020
Yang Deng, Ziyao Xu, Li Zhou, Huanping Liu, Anqi Huang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-hop Inference for Question-driven Summarization


Oct 08, 2020
Yang Deng, Wenxuan Zhang, Wai Lam

* Accepted by EMNLP 2020 (main conference, long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Opinion-aware Answer Generation for Review-driven Question Answering in E-Commerce


Aug 28, 2020
Yang Deng, Wenxuan Zhang, Wai Lam

* Accepted by CIKM 2020 (Full Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Review-guided Helpful Answer Identification in E-commerce


Mar 13, 2020
Wenxuan Zhang, Wai Lam, Yang Deng, Jing Ma

* Accepted by WWW2020 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Learning of Answer Selection and Answer Summary Generation in Community Question Answering


Nov 22, 2019
Yang Deng, Wai Lam, Yuexiang Xie, Daoyuan Chen, Yaliang Li, Min Yang, Ying Shen

* Accepted by AAAI 2020 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Efforts estimation of doctors annotating medical image


Jan 06, 2019
Yang Deng, Yao Sun, Yongpei Zhu, Yue Xu, Qianxi Yang, Shuo Zhang, Mingwang Zhu, Jirang Sun, Weiling Zhao, Xiaobo Zhou, Kehong Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Task Learning with Multi-View Attention for Answer Selection and Knowledge Base Question Answering


Dec 06, 2018
Yang Deng, Yuexiang Xie, Yaliang Li, Min Yang, Nan Du, Wei Fan, Kai Lei, Ying Shen

* Accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Knowledge Graph Based Solution for Entity Discovery and Linking in Open-Domain Questions


Dec 05, 2018
Kai Lei, Bing Zhang, Yong Liu, Yang Deng, Dongyu Zhang, Ying Shen

* International Conference on Smart Computing and Communication SmartCom 2017: Smart Computing and Communication pp 181-190 

  Access Paper or Ask Questions

Approach for Semi-automatic Construction of Anti-infective Drug Ontology Based on Entity Linking


Dec 05, 2018
Ying Shen, Yang Deng, Kaiqi Yuan, Li Liu, Yong Liu

* International Conference on Smart Computing and Communication SmartCom 2017: Smart Computing and Communication pp 268-277 

  Access Paper or Ask Questions

A Multi-channel Network with Image Retrieval for Accurate Brain Tissue Segmentation


Aug 04, 2018
Yao Sun, Yang Deng, Yue Xu, Shuo Zhang, Mingwang Zhu, Kehong Yuan

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Strategy of MR Brain Tissue Images' Suggestive Annotation Based on Modified U-Net


Jul 28, 2018
Yang Deng, Yao Sun, Yongpei Zhu, Mingwang Zhu, Wei Han, Kehong Yuan


  Access Paper or Ask Questions

DASN:Data-Aware Skilled Network for Accurate MR Brain Tissue Segmentation


Jul 24, 2018
Yang Deng, Yao Sun, Yongpei Zhu, Shuo Zhang, Mingwang Zhu, Kehong Yuan


  Access Paper or Ask Questions