Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yu Cheng

Playing Lottery Tickets with Vision and Language


Apr 23, 2021
Zhe Gan, Yen-Chun Chen, Linjie Li, Tianlong Chen, Yu Cheng, Shuohang Wang, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions

CUPID: Adaptive Curation of Pre-training Data for Video-and-Language Representation Learning


Apr 13, 2021
Luowei Zhou, Jingjing Liu, Yu Cheng, Zhe Gan, Lei Zhang

* 12 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Mechanism Design for Classification with Partial Verification


Apr 12, 2021
Hanrui Zhang, Yu Cheng, Vincent Conitzer

* AAAI'21 

  Access Paper or Ask Questions

Monocular 3D Multi-Person Pose Estimation by Integrating Top-Down and Bottom-Up Networks


Apr 07, 2021
Yu Cheng, Bo Wang, Bo Yang, Robby T. Tan

* Accepted to CVPR 2021. Code is available at: https://github.com/3dpose/3D-Multi-Person-Pose 

  Access Paper or Ask Questions

UC2: Universal Cross-lingual Cross-modal Vision-and-Language Pre-training


Apr 01, 2021
Mingyang Zhou, Luowei Zhou, Shuohang Wang, Yu Cheng, Linjie Li, Zhou Yu, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions

The Elastic Lottery Ticket Hypothesis


Mar 30, 2021
Xiaohan Chen, Yu Cheng, Shuohang Wang, Zhe Gan, Jingjing Liu, Zhangyang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Feature Augmentation and Normalization for Visual Recognition


Mar 22, 2021
Tianlong Chen, Yu Cheng, Zhe Gan, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Zhangyang Wang, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions

Context-aware Biaffine Localizing Network for Temporal Sentence Grounding


Mar 22, 2021
Daizong Liu, Xiaoye Qu, Jianfeng Dong, Pan Zhou, Yu Cheng, Wei Wei, Zichuan Xu, Yulai Xie

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Text Classification with Triplet Networks, Data Augmentation, and Curriculum Learning


Mar 12, 2021
Jason Wei, Chengyu Huang, Soroush Vosoughi, Yu Cheng, Shiqi Xu

* To appear at NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Ultra-Data-Efficient GAN Training: Drawing A Lottery Ticket First, Then Training It Toughly


Feb 28, 2021
Tianlong Chen, Yu Cheng, Zhe Gan, Jingjing Liu, Zhangyang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Co-Attention Network for Multi-View Subspace Learning


Feb 15, 2021
Lecheng Zheng, Yu Cheng, Hongxia Yang, Nan Cao, Jingrui He

* Accepted by WWW21 

  Access Paper or Ask Questions

Fair for All: Best-effort Fairness Guarantees for Classification


Jan 08, 2021
Anilesh K. Krishnaswamy, Zhihao Jiang, Kangning Wang, Yu Cheng, Kamesh Munagala


  Access Paper or Ask Questions

EarlyBERT: Efficient BERT Training via Early-bird Lottery Tickets


Dec 31, 2020
Xiaohan Chen, Yu Cheng, Shuohang Wang, Zhe Gan, Zhangyang Wang, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions

Graph and Temporal Convolutional Networks for 3D Multi-person Pose Estimation in Monocular Videos


Dec 22, 2020
Yu Cheng, Bo Wang, Bo Yang, Robby T. Tan

* 10 pages, 3 figures, Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DSAM: A Distance Shrinking with Angular Marginalizing Loss for High Performance Vehicle Re-identificatio


Nov 25, 2020
Jiangtao Kong, Yu Cheng, Benjia Zhou, Kai Li, Junliang Xing


  Access Paper or Ask Questions

Object Tracking Using Spatio-Temporal Future Prediction


Oct 15, 2020
Yuan Liu, Ruoteng Li, Robby T. Tan, Yu Cheng, Xiubao Sui

* 12 pages, 11 figures, journal 

  Access Paper or Ask Questions

InfoBERT: Improving Robustness of Language Models from An Information Theoretic Perspective


Oct 14, 2020
Boxin Wang, Shuohang Wang, Yu Cheng, Zhe Gan, Ruoxi Jia, Bo Li, Jingjing Liu

* 20 pages, 8 tables, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Thought for Sentence Encoder Pre-training


Oct 07, 2020
Shuohang Wang, Yuwei Fang, Siqi Sun, Zhe Gan, Yu Cheng, Jing Jiang, Jingjing Liu

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Fact Correction in Abstractive Text Summarization


Oct 06, 2020
Yue Dong, Shuohang Wang, Zhe Gan, Yu Cheng, Jackie Chi Kit Cheung, Jingjing Liu

* 12 pages, accepted at EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Robust Training via Backward Smoothing


Oct 03, 2020
Jinghui Chen, Yu Cheng, Zhe Gan, Quanquan Gu, Jingjing Liu

* 12 pages, 11 tables, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Distillation on Intermediate Representations for Language Model Compression


Sep 29, 2020
Siqi Sun, Zhe Gan, Yu Cheng, Yuwei Fang, Shuohang Wang, Jingjing Liu

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cluster-Former: Clustering-based Sparse Transformer for Long-Range Dependency Encoding


Sep 13, 2020
Shuohang Wang, Luowei Zhou, Zhe Gan, Yen-Chun Chen, Yuwei Fang, Siqi Sun, Yu Cheng, Jingjing Liu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Fine-grained Iterative Attention Network for TemporalLanguage Localization in Videos


Aug 06, 2020
Xiaoye Qu, Pengwei Tang, Zhikang Zhou, Yu Cheng, Jianfeng Dong, Pan Zhou

* ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Optimal Transport for Cross-Domain Alignment


Jun 29, 2020
Liqun Chen, Zhe Gan, Yu Cheng, Linjie Li, Lawrence Carin, Jingjing Liu

* ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions