Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Sen Yang

Attend to Who You Are: Supervising Self-Attention for Keypoint Detection and Instance-Aware Association


Nov 25, 2021
Sen Yang, Zhicheng Wang, Ze Chen, Yanjie Li, Shoukui Zhang, Zhibin Quan, Shu-Tao Xia, Yiping Bao, Erjin Zhou, Wankou Yang

* 16 pages, 9 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters


Nov 23, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters


Nov 15, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Joint Channel and Weight Pruning for Model Acceleration on Moblie Devices


Nov 09, 2021
Tianli Zhao, Xi Sheryl Zhang, Wentao Zhu, Jiaxing Wang, Sen Yang, Ji Liu, Jian Cheng

* 23 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ProxyBO: Accelerating Neural Architecture Search via Bayesian Optimization with Zero-cost Proxies


Oct 26, 2021
Yu Shen, Yang Li, Jian Zheng, Wentao Zhang, Peng Yao, Jixiang Li, Sen Yang, Ji Liu, Bin Cui


  Access Paper or Ask Questions

Investigating Non-local Features for Neural Constituency Parsing


Sep 27, 2021
Leyang Cui, Sen Yang, Yue Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Model for Demodulation Reference Signal based Channel Estimation


Sep 22, 2021
Yu Tian, Chengguang Li, Sen Yang


  Access Paper or Ask Questions

Sk-Unet Model with Fourier Domain for Mitosis Detection


Sep 20, 2021
Sen Yang, Feng Luo, Jun Zhang, Xiyue Wang

* updated version for MICCAI2021 MIDOG Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

SpeechNAS: Towards Better Trade-off between Latency and Accuracy for Large-Scale Speaker Verification


Sep 18, 2021
Wentao Zhu, Tianlong Kong, Shun Lu, Jixiang Li, Dawei Zhang, Feng Deng, Xiaorui Wang, Sen Yang, Ji Liu

* 8 pages, 3 figures, 3 tables. Accepted by ASRU2021 

  Access Paper or Ask Questions

GDP: Stabilized Neural Network Pruning via Gates with Differentiable Polarization


Sep 08, 2021
Yi Guo, Huan Yuan, Jianchao Tan, Zhangyang Wang, Sen Yang, Ji Liu

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Shifted Chunk Transformer for Spatio-Temporal Representational Learning


Aug 27, 2021
Xuefan Zha, Wentao Zhu, Tingxun Lv, Sen Yang, Ji Liu

* 15 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

POSO: Personalized Cold Start Modules for Large-scale Recommender Systems


Aug 24, 2021
Shangfeng Dai, Haobin Lin, Zhichen Zhao, Jianying Lin, Honghuan Wu, Zhe Wang, Sen Yang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

PASTO: Strategic Parameter Optimization in Recommendation Systems -- Probabilistic is Better than Deterministic


Aug 20, 2021
Weicong Ding, Hanlin Tang, Jingshuo Feng, Lei Yuan, Sen Yang, Guangxu Yang, Jie Zheng, Jing Wang, Qiang Su, Dong Zheng, Xuezhong Qiu, Yongqi Liu, Yuxuan Chen, Yang Liu, Chao Song, Dongying Kong, Kai Ren, Peng Jiang, Qiao Lian, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning methods for automatic evaluation of delayed enhancement-MRI. The results of the EMIDEC challenge


Aug 10, 2021
Alain Lalande, Zhihao Chen, Thibaut Pommier, Thomas Decourselle, Abdul Qayyum, Michel Salomon, Dominique Ginhac, Youssef Skandarani, Arnaud Boucher, Khawla Brahim, Marleen de Bruijne, Robin Camarasa, Teresa M. Correia, Xue Feng, Kibrom B. Girum, Anja Hennemuth, Markus Huellebrand, Raabid Hussain, Matthias Ivantsits, Jun Ma, Craig Meyer, Rishabh Sharma, Jixi Shi, Nikolaos V. Tsekos, Marta Varela, Xiyue Wang, Sen Yang, Hannu Zhang, Yichi Zhang, Yuncheng Zhou, Xiahai Zhuang, Raphael Couturier, Fabrice Meriaudeau

* Submitted to Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

FINT: Field-aware INTeraction Neural Network For CTR Prediction


Jul 30, 2021
Zhishan Zhao, Sen Yang, Guohui Liu, Dawei Feng, Kele Xu

* 5 pages, Submitted to CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BAGUA: Scaling up Distributed Learning with System Relaxations


Jul 12, 2021
Shaoduo Gan, Xiangru Lian, Rui Wang, Jianbin Chang, Chengjun Liu, Hongmei Shi, Shengzhuo Zhang, Xianghong Li, Tengxu Sun, Jiawei Jiang, Binhang Yuan, Sen Yang, Ji Liu, Ce Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Is 2D Heatmap Representation Even Necessary for Human Pose Estimation?


Jul 11, 2021
Yanjie Li, Sen Yang, Shoukui Zhang, Zhicheng Wang, Wankou Yang, Shu-Tao Xia, Erjin Zhou

* Code will be made publicly available at https://github.com/leeyegy/SimDR 

  Access Paper or Ask Questions

Template-Based Named Entity Recognition Using BART


Jun 03, 2021
Leyang Cui, Yu Wu, Jian Liu, Sen Yang, Yue Zhang


  Access Paper or Ask Questions

TokenPose: Learning Keypoint Tokens for Human Pose Estimation


Apr 09, 2021
Yanjie Li, Shoukui Zhang, Zhicheng Wang, Sen Yang, Wankou Yang, Shu-Tao Xia, Erjin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

TransPose: Towards Explainable Human Pose Estimation by Transformer


Dec 31, 2020
Sen Yang, Zhibin Quan, Mu Nie, Wankou Yang

* Code will be released at https://github.com/yangsenius/TransPose 

  Access Paper or Ask Questions