Logician: A Unified End-to-End Neural Approach for Open-Domain Information Extraction

Apr 29, 2019
Mingming Sun, Xu Li, Xin Wang, Miao Fan, Yue Feng, Ping Li


  Access Model/Code and Paper