Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shilei Wen

Beyond Self-Supervision: A Simple Yet Effective Network Distillation Alternative to Improve Backbones


Mar 10, 2021
Cheng Cui, Ruoyu Guo, Yuning Du, Dongliang He, Fu Li, Zewu Wu, Qiwen Liu, Shilei Wen, Jizhou Huang, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Errui Ding, Yanjun Ma

* 10 pages, 3 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Coherent Loss: A Generic Framework for Stable Video Segmentation


Oct 25, 2020
Mingyang Qian, Yi Fu, Xiao Tan, Yingying Li, Jinqing Qi, Huchuan Lu, Shilei Wen, Errui Ding

* 10 pages, 6 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Sounding Objects Localization via Self-supervised Audiovisual Matching


Oct 12, 2020
Di Hu, Rui Qian, Minyue Jiang, Xiao Tan, Shilei Wen, Errui Ding, Weiyao Lin, Dejing Dou

* To appear in NeurIPS 2020. Previous Title: Learning to Discriminatively Localize Sounding Objects in a Cocktail-party Scenario 

  Access Paper or Ask Questions

PP-YOLO: An Effective and Efficient Implementation of Object Detector


Aug 03, 2020
Xiang Long, Kaipeng Deng, Guanzhong Wang, Yang Zhang, Qingqing Dang, Yuan Gao, Hui Shen, Jianguo Ren, Shumin Han, Errui Ding, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Graph-PCNN: Two Stage Human Pose Estimation with Graph Pose Refinement


Jul 21, 2020
Jian Wang, Xiang Long, Yuan Gao, Errui Ding, Shilei Wen

* Accepted to ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Segment as Points for Efficient Online Multi-Object Tracking and Segmentation


Jul 03, 2020
Zhenbo Xu, Wei Zhang, Xiao Tan, Wei Yang, Huan Huang, Shilei Wen, Errui Ding, Liusheng Huang

* ECCV2020 ORAL (top 2%). Code already available at https://github.com/detectRecog/PointTrack. A highly effective method for learning features based on instance segments 

  Access Paper or Ask Questions

PointTrack++ for Effective Online Multi-Object Tracking and Segmentation


Jul 03, 2020
Zhenbo Xu, Wei Zhang, Xiao Tan, Wei Yang, Xiangbo Su, Yuchen Yuan, Hongwu Zhang, Shilei Wen, Errui Ding, Liusheng Huang

* CVPR2020 MOTS Challenge Winner. PointTrack++ ranks first on KITTI MOTS (http://www.cvlibs.net/datasets/kitti/eval_mots.php

  Access Paper or Ask Questions

Associate-3Ddet: Perceptual-to-Conceptual Association for 3D Point Cloud Object Detection


Jun 08, 2020
Liang Du, Xiaoqing Ye, Xiao Tan, Jianfeng Feng, Zhenbo Xu, Errui Ding, Shilei Wen

* 8 pages, 5 figures, CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Video Quality Mapping: Methods and Results


May 06, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Martin Danelljan, Radu Timofte, Hua Wang, Longcun Jin, Dewei Su, Jing Liu, Jaehoon Lee, Michal Kudelski, Lukasz Bala, Dmitry Hrybov, Marcin Mozejko, Muchen Li, Siyao Li, Bo Pang, Cewu Lu, Chao Li, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen

* The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ZoomNet: Part-Aware Adaptive Zooming Neural Network for 3D Object Detection


Mar 01, 2020
Zhenbo Xu, Wei Zhang, Xiaoqing Ye, Xiao Tan, Wei Yang, Shilei Wen, Errui Ding, Ajin Meng, Liusheng Huang

* Accpeted by AAAI 2020 as Oral presentation; The github page will be updated in March,2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Inference: A New Approach Toward Efficient Video Action Recognition


Feb 09, 2020
Wenhao Wu, Dongliang He, Xiao Tan, Shifeng Chen, Yi Yang, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modality Attention with Semantic Graph Embedding for Multi-Label Classification


Dec 17, 2019
Renchun You, Zhiyao Guo, Lei Cui, Xiang Long, Yingze Bao, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Label Classification with Label Graph Superimposing


Nov 21, 2019
Ya Wang, Dongliang He, Fu Li, Xiang Long, Zhichao Zhou, Jinwen Ma, Shilei Wen

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Instance Normalization for Arbitrary Style Transfer


Nov 16, 2019
Yongcheng Jing, Xiao Liu, Yukang Ding, Xinchao Wang, Errui Ding, Mingli Song, Shilei Wen

* Accepted to AAAI 2020 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

TruNet: Short Videos Generation from Long Videos via Story-Preserving Truncation


Oct 14, 2019
Fan Yang, Xiao Liu, Dongliang He, Chuang Gan, Jian Wang, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen

* ICCV intelligent short video workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Perspective-Guided Convolution Networks for Crowd Counting


Sep 16, 2019
Zhaoyi Yan, Yuchen Yuan, Wangmeng Zuo, Xiao Tan, Yezhen Wang, Shilei Wen, Errui Ding

* ICCV 2019 
* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Image Inpainting with Learnable Bidirectional Attention Maps


Sep 05, 2019
Chaohao Xie, Shaohui Liu, Chao Li, Ming-Ming Cheng, Wangmeng Zuo, Xiao Liu, Shilei Wen, Errui Ding

* 18 pages, 16 figures, 2 tables, main paper + supplementary material (Accepted at ICCV, 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Concept-wise Temporal Convolutional Networks for Action Localization


Aug 26, 2019
Xin Li, Tianwei Lin, Xiao Liu, Chuang Gan, Wangmeng Zuo, Chao Li, Xiang Long, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Reinforcement Learning Based Frame Sampling for Effective Untrimmed Video Recognition


Aug 02, 2019
Wenhao Wu, Dongliang He, Xiao Tan, Shifeng Chen, Shilei Wen

* Accepted by ICCV 2019 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

BMN: Boundary-Matching Network for Temporal Action Proposal Generation


Jul 23, 2019
Tianwei Lin, Xiao Liu, Xin Li, Errui Ding, Shilei Wen

* This paper is accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Adapting Image Super-Resolution State-of-the-arts and Learning Multi-model Ensemble for Video Super-Resolution


May 07, 2019
Chao Li, Dongliang He, Xiao Liu, Yukang Ding, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

STGAN: A Unified Selective Transfer Network for Arbitrary Image Attribute Editing


Apr 22, 2019
Ming Liu, Yukang Ding, Min Xia, Xiao Liu, Errui Ding, Wangmeng Zuo, Shilei Wen

* CVPR 2019; code is available at https://github.com/csmliu/STGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Read, Watch, and Move: Reinforcement Learning for Temporally Grounding Natural Language Descriptions in Videos


Jan 21, 2019
Dongliang He, Xiang Zhao, Jizhou Huang, Fu Li, Xiao Liu, Shilei Wen

* AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

StNet: Local and Global Spatial-Temporal Modeling for Action Recognition


Nov 06, 2018
Dongliang He, Zhichao Zhou, Chuang Gan, Fu Li, Xiao Liu, Yandong Li, Limin Wang, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Solution for Large-Scale Hierarchical Object Detection Datasets with Incomplete Annotation and Data Imbalance


Oct 15, 2018
Yuan Gao, Xingyuan Bu, Yang Hu, Hui Shen, Ti Bai, Xubin Li, Shilei Wen

* 5 pages, 4 figures, ECCV 2018 Open Images workshop 

  Access Paper or Ask Questions