Alert button
Picture for Hefeng Wu

Hefeng Wu

Alert button

DiffusionGPT: LLM-Driven Text-to-Image Generation System

Jan 18, 2024
Jie Qin, Jie Wu, Weifeng Chen, Yuxi Ren, Huixia Li, Hefeng Wu, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Shilei Wen

Viaarxiv icon

Dual-View Data Hallucination with Semantic Relation Guidance for Few-Shot Image Recognition

Jan 13, 2024
Hefeng Wu, Guangzhi Ye, Ziyang Zhou, Ling Tian, Qing Wang, Liang Lin

Viaarxiv icon

SQLNet: Scale-Modulated Query and Localization Network for Few-Shot Class-Agnostic Counting

Nov 16, 2023
Hefeng Wu, Yandong Chen, Lingbo Liu, Tianshui Chen, Keze Wang, Liang Lin

Viaarxiv icon

Contrastive Transformer Learning with Proximity Data Generation for Text-Based Person Search

Nov 15, 2023
Hefeng Wu, Weifeng Chen, Zhibin Liu, Tianshui Chen, Zhiguang Chen, Liang Lin

Viaarxiv icon

SketchBodyNet: A Sketch-Driven Multi-faceted Decoder Network for 3D Human Reconstruction

Oct 10, 2023
Fei Wang, Kongzhang Tang, Hefeng Wu, Baoquan Zhao, Hao Cai, Teng Zhou

Figure 1 for SketchBodyNet: A Sketch-Driven Multi-faceted Decoder Network for 3D Human Reconstruction
Figure 2 for SketchBodyNet: A Sketch-Driven Multi-faceted Decoder Network for 3D Human Reconstruction
Figure 3 for SketchBodyNet: A Sketch-Driven Multi-faceted Decoder Network for 3D Human Reconstruction
Figure 4 for SketchBodyNet: A Sketch-Driven Multi-faceted Decoder Network for 3D Human Reconstruction
Viaarxiv icon

Spatial-Temporal Knowledge-Embedded Transformer for Video Scene Graph Generation

Sep 23, 2023
Tao Pu, Tianshui Chen, Hefeng Wu, Yongyi Lu, Liang Lin

Figure 1 for Spatial-Temporal Knowledge-Embedded Transformer for Video Scene Graph Generation
Figure 2 for Spatial-Temporal Knowledge-Embedded Transformer for Video Scene Graph Generation
Figure 3 for Spatial-Temporal Knowledge-Embedded Transformer for Video Scene Graph Generation
Figure 4 for Spatial-Temporal Knowledge-Embedded Transformer for Video Scene Graph Generation
Viaarxiv icon

Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models

May 23, 2023
Weifeng Chen, Jie Wu, Pan Xie, Hefeng Wu, Jiashi Li, Xin Xia, Xuefeng Xiao, Liang Lin

Figure 1 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 2 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 3 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 4 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Viaarxiv icon

Multi-object Video Generation from Single Frame Layouts

May 06, 2023
Yang Wu, Zhibin Liu, Hefeng Wu, Liang Lin

Figure 1 for Multi-object Video Generation from Single Frame Layouts
Figure 2 for Multi-object Video Generation from Single Frame Layouts
Figure 3 for Multi-object Video Generation from Single Frame Layouts
Figure 4 for Multi-object Video Generation from Single Frame Layouts
Viaarxiv icon

Category-Adaptive Label Discovery and Noise Rejection for Multi-label Image Recognition with Partial Positive Labels

Nov 15, 2022
Tao Pu, Qianru Lao, Hefeng Wu, Tianshui Chen, Liang Lin

Figure 1 for Category-Adaptive Label Discovery and Noise Rejection for Multi-label Image Recognition with Partial Positive Labels
Figure 2 for Category-Adaptive Label Discovery and Noise Rejection for Multi-label Image Recognition with Partial Positive Labels
Figure 3 for Category-Adaptive Label Discovery and Noise Rejection for Multi-label Image Recognition with Partial Positive Labels
Figure 4 for Category-Adaptive Label Discovery and Noise Rejection for Multi-label Image Recognition with Partial Positive Labels
Viaarxiv icon

Semantic-Aware Representation Blending for Multi-Label Image Recognition with Partial Labels

May 26, 2022
Tao Pu, Tianshui Chen, Hefeng Wu, Yongyi Lu, Liang Lin

Figure 1 for Semantic-Aware Representation Blending for Multi-Label Image Recognition with Partial Labels
Figure 2 for Semantic-Aware Representation Blending for Multi-Label Image Recognition with Partial Labels
Figure 3 for Semantic-Aware Representation Blending for Multi-Label Image Recognition with Partial Labels
Figure 4 for Semantic-Aware Representation Blending for Multi-Label Image Recognition with Partial Labels
Viaarxiv icon