Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Rui Qian

Motion-aware Self-supervised Video Representation Learning via Foreground-background Merging


Sep 30, 2021
Shuangrui Ding, Maomao Li, Tianyu Yang, Rui Qian, Haohang Xu, Qingyi Chen, Jue Wang

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting 3D ResNets for Video Recognition


Sep 03, 2021
Xianzhi Du, Yeqing Li, Yin Cui, Rui Qian, Jing Li, Irwan Bello

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Self-supervised Video Representation Learning via Multi-level Feature Optimization


Aug 17, 2021
Rui Qian, Yuxi Li, Huabin Liu, John See, Shuangrui Ding, Xian Liu, Dian Li, Weiyao Lin

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TTAN: Two-Stage Temporal Alignment Network for Few-shot Action Recognition


Jul 10, 2021
Shuyuan Li, Huabin Liu, Rui Qian, Yuxi Li, John See, Mengjuan Fei, Xiaoyuan Yu, Weiyao Lin


  Access Paper or Ask Questions

3D Object Detection for Autonomous Driving: A Survey


Jun 21, 2021
Rui Qian, Xin Lai, Xirong Li

* 3D object detection, Autonomous driving, Point clouds 

  Access Paper or Ask Questions

Boundary-Aware 3D Object Detection from Point Clouds


May 10, 2021
Rui Qian, Xin Lai, Xirong Li


  Access Paper or Ask Questions

VATT: Transformers for Multimodal Self-Supervised Learning from Raw Video, Audio and Text


Apr 22, 2021
Hassan Akbari, Linagzhe Yuan, Rui Qian, Wei-Hong Chuang, Shih-Fu Chang, Yin Cui, Boqing Gong


  Access Paper or Ask Questions

Simple Copy-Paste is a Strong Data Augmentation Method for Instance Segmentation


Dec 13, 2020
Golnaz Ghiasi, Yin Cui, Aravind Srinivas, Rui Qian, Tsung-Yi Lin, Ekin D. Cubuk, Quoc V. Le, Barret Zoph


  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Sounding Objects Localization via Self-supervised Audiovisual Matching


Oct 12, 2020
Di Hu, Rui Qian, Minyue Jiang, Xiao Tan, Shilei Wen, Errui Ding, Weiyao Lin, Dejing Dou

* To appear in NeurIPS 2020. Previous Title: Learning to Discriminatively Localize Sounding Objects in a Cocktail-party Scenario 

  Access Paper or Ask Questions

Finding Action Tubes with a Sparse-to-Dense Framework


Aug 30, 2020
Yuxi Li, Weiyao Lin, Tao Wang, John See, Rui Qian, Ning Xu, Limin Wang, Shugong Xu

* 5 figures; AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal Contrastive Video Representation Learning


Aug 09, 2020
Rui Qian, Tianjian Meng, Boqing Gong, Ming-Hsuan Yang, Huisheng Wang, Serge Belongie, Yin Cui


  Access Paper or Ask Questions

Multiple Sound Sources Localization from Coarse to Fine


Jul 14, 2020
Rui Qian, Di Hu, Heinrich Dinkel, Mengyue Wu, Ning Xu, Weiyao Lin

* to appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Human in Events: A Large-Scale Benchmark for Human-centric Video Analysis in Complex Events


May 19, 2020
Weiyao Lin, Huabin Liu, Shizhan Liu, Yuxi Li, Guo-Jun Qi, Rui Qian, Tao Wang, Nicu Sebe, Ning Xu, Hongkai Xiong, Mubarak Shah

* Dataset for ACM MM'20 Grand Challenge on Large-scale Human-centric Video Analysis in Complex Events (http://humaninevents.org

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Pseudo-LiDAR for Image-Based 3D Object Detection


Apr 07, 2020
Rui Qian, Divyansh Garg, Yan Wang, Yurong You, Serge Belongie, Bharath Hariharan, Mark Campbell, Kilian Q. Weinberger, Wei-Lun Chao

* Accepted to 2020 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Scene Parsing with Point-based Distance Metric Learning


Nov 06, 2018
Rui Qian, Yunchao Wei, Honghui Shi, Jiachen Li, Jiaying Liu, Thomas Huang

* AAAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

Attentive Generative Adversarial Network for Raindrop Removal from a Single Image


May 06, 2018
Rui Qian, Robby T. Tan, Wenhan Yang, Jiajun Su, Jiaying Liu

* CVPR2018 Spotlight 

  Access Paper or Ask Questions