Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Huchuan Lu

MODNet-V: Improving Portrait Video Matting via Background Restoration


Sep 24, 2021
Jiayu Sun, Zhanghan Ke, Lihe Zhang, Huchuan Lu, Rynson W. H. Lau


  Access Paper or Ask Questions

To be Critical: Self-Calibrated Weakly Supervised Learning for Salient Object Detection


Sep 04, 2021
Yongri Piao, Jian Wang, Miao Zhang, Zhengxuan Ma, Huchuan Lu

* In the manuscript 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Polyp Segmentation via Multi-scale Subtraction Network


Aug 11, 2021
Xiaoqi Zhao, Lihe Zhang, Huchuan Lu

* This work was accepted by MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Source Fusion and Automatic Predictor Selection for Zero-Shot Video Object Segmentation


Aug 11, 2021
Xiaoqi Zhao, Youwei Pang, Jiaxing Yang, Lihe Zhang, Huchuan Lu

* This work was accepted as ACM MM 2021 oral 

  Access Paper or Ask Questions

Video Annotation for Visual Tracking via Selection and Refinement


Aug 09, 2021
Kenan Dai, Jie Zhao, Lijun Wang, Dong Wang, Jianhua Li, Huchuan Lu, Xuesheng Qian, Xiaoyun Yang

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

HAT: Hierarchical Aggregation Transformers for Person Re-identification


Jul 14, 2021
Guowen Zhang, Pingping Zhang, Jinqing Qi, Huchuan Lu

* This work has been accepted by ACM International Conference on Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Animatable Neural Radiance Fields from Monocular RGB Video


Jun 25, 2021
Jianchuan Chen, Ying Zhang, Di Kang, Xuefei Zhe, Linchao Bao, Huchuan Lu

* 9 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Crop-Transform-Paste: Self-Supervised Learning for Visual Tracking


Jun 21, 2021
Xin Li, Wenjie Pei, Zikun Zhou, Zhenyu He, Huchuan Lu, Ming-Hsuan Yang

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Target Domain Adaptation with Collaborative Consistency Learning


Jun 07, 2021
Takashi Isobe, Xu Jia, Shuaijun Chen, Jianzhong He, Yongjie Shi, Jianzhuang Liu, Huchuan Lu, Shengjin Wang

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Encoder Fusion Network with Co-Attention Embedding for Referring Image Segmentation


May 05, 2021
Guang Feng, Zhiwei Hu, Lihe Zhang, Huchuan Lu


  Access Paper or Ask Questions

LightTrack: Finding Lightweight Neural Networks for Object Tracking via One-Shot Architecture Search


Apr 29, 2021
Bin Yan, Houwen Peng, Kan Wu, Dong Wang, Jianlong Fu, Huchuan Lu

* Accepted by CVPR 2021, Github: https://github.com/researchmm/LightTrack 

  Access Paper or Ask Questions

A Video Is Worth Three Views: Trigeminal Transformers for Video-based Person Re-identification


Apr 05, 2021
Xuehu Liu, Pingping Zhang, Chenyang Yu, Huchuan Lu, Xuesheng Qian, Xiaoyun Yang

* This work includes 10 pages, 5 figures and 4 Tables 

  Access Paper or Ask Questions

Watching You: Global-guided Reciprocal Learning for Video-based Person Re-identification


Apr 01, 2021
Xuehu Liu, Pingping Zhang, Chenyang Yu, Huchuan Lu, Xiaoyun Yang

* This is the camera-ready version of our Poster paper in CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Spatio-Temporal Transformer for Visual Tracking


Mar 31, 2021
Bin Yan, Houwen Peng, Jianlong Fu, Dong Wang, Huchuan Lu


  Access Paper or Ask Questions

Transformer Tracking


Mar 29, 2021
Xin Chen, Bin Yan, Jiawen Zhu, Dong Wang, Xiaoyun Yang, Huchuan Lu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Representation Learning for RGB-D Salient Object Detection


Jan 29, 2021
Xiaoqi Zhao, Youwei Pang, Lihe Zhang, Huchuan Lu, Xiang Ruan


  Access Paper or Ask Questions

Neighbor2Neighbor: Self-Supervised Denoising from Single Noisy Images


Jan 11, 2021
Tao Huang, Songjiang Li, Xu Jia, Huchuan Lu, Jianzhuang Liu

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Similarity Reasoning and Filtration for Image-Text Matching


Jan 05, 2021
Haiwen Diao, Ying Zhang, Lin Ma, Huchuan Lu

* 14 pages, 8 figures, Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

DUT-LFSaliency: Versatile Dataset and Light Field-to-RGB Saliency Detection


Dec 30, 2020
Yongri Piao, Zhengkun Rong, Shuang Xu, Miao Zhang, Huchuan Lu

* 15 pages, 12 figures. If you have any questions, please contact [email protected] 

  Access Paper or Ask Questions

Alpha-Refine: Boosting Tracking Performance by Precise Bounding Box Estimation


Dec 12, 2020
Bin Yan, Xinyu Zhang, Dong Wang, Huchuan Lu, Xiaoyun Yang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2007.02024 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-modal Visual Tracking: Review and Experimental Comparison


Dec 08, 2020
Pengyu Zhang, Dong Wang, Huchuan Lu

* 39 pages, 9 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Image Inpainting with Contextual Reconstruction Loss


Nov 25, 2020
Yu Zeng, Zhe Lin, Huchuan Lu, Vishal M. Patel


  Access Paper or Ask Questions

Coherent Loss: A Generic Framework for Stable Video Segmentation


Oct 25, 2020
Mingyang Qian, Yi Fu, Xiao Tan, Yingying Li, Jinqing Qi, Huchuan Lu, Shilei Wen, Errui Ding

* 10 pages, 6 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Suppress and Balance: A Simple Gated Network for Salient Object Detection


Jul 27, 2020
Xiaoqi Zhao, Youwei Pang, Lihe Zhang, Huchuan Lu, Lei Zhang

* Accepted in ECCV2020(oral). Code: https://github.com/Xiaoqi-Zhao-DLUT/GateNet-RGB-Saliency 

  Access Paper or Ask Questions

Accurate RGB-D Salient Object Detection via Collaborative Learning


Jul 23, 2020
Wei Ji, Jingjing Li, Miao Zhang, Yongri Piao, Huchuan Lu

* accepted by ECCV 2020 as a poster 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-scale Interactive Network for Salient Object Detection


Jul 17, 2020
Youwei Pang, Xiaoqi Zhao, Lihe Zhang, Huchuan Lu

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Dynamic Filtering Network for RGB-D Salient Object Detection


Jul 16, 2020
Youwei Pang, Lihe Zhang, Xiaoqi Zhao, Huchuan Lu

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions