Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qian Li

How Does Knowledge Graph Embedding Extrapolate to Unseen Data: a Semantic Evidence View


Sep 24, 2021
Ren Li, Yanan Cao, Qiannan Zhu, Guanqun Bi, Fang Fang, Yi Liu, Qian Li

* Main paper: 7 pages, References: 2 pages, Appendix: 2 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Event Extraction by Associating Event Types and Argument Roles


Aug 23, 2021
Qian Li, Shu Guo, Jia Wu, Jianxin Li, Jiawei Sheng, Lihong Wang, Xiaohan Dong, Hao Peng


  Access Paper or Ask Questions

AdaAttN: Revisit Attention Mechanism in Arbitrary Neural Style Transfer


Aug 11, 2021
Songhua Liu, Tianwei Lin, Dongliang He, Fu Li, Meiling Wang, Xin Li, Zhengxing Sun, Qian Li, Errui Ding

* Accepted by ICCV 2021. Codes will be released on https://github.com/wzmsltw/AdaAttN 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Schema-based Event Extraction: Literature Review and Current Trends


Jul 22, 2021
Qian Li, Hao Peng, Jianxin Li, Yiming Hei, Rui Sun, Jiawei Sheng, Shu Guo, Lihong Wang, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

CasEE: A Joint Learning Framework with Cascade Decoding for Overlapping Event Extraction


Jul 04, 2021
Jiawei Sheng, Shu Guo, Bowen Yu, Qian Li, Yiming Hei, Lihong Wang, Tingwen Liu, Hongbo Xu

* 11 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning-based Dialogue Guided Event Extraction to Exploit Argument Relations


Jun 23, 2021
Qian Li, Hao Peng, Jianxin Li, Yuanxing Ning, Lihong Wang, Philip S. Yu, Zheng Wang


  Access Paper or Ask Questions

CTSpine1K: A Large-Scale Dataset for Spinal Vertebrae Segmentation in Computed Tomography


Jun 10, 2021
Yang Deng, Ce Wang, Yuan Hui, Qian Li, Jun Li, Shiwei Luo, Mengke Sun, Quan Quan, Shuxin Yang, You Hao, Pengbo Liu, Honghu Xiao, Chunpeng Zhao, Xinbao Wu, S. Kevin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Intervention for Causal Inference via Reinforcement Learning


May 28, 2021
Tri Dung Duong, Qian Li, Guandong Xu

* Under review for Neurocomputiong. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.12898 

  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Intervention for Causal Effect Estimation


May 27, 2021
Tri Dung Duong, Qian Li, Guandong Xu

* Accepted in IJCNN 21 

  Access Paper or Ask Questions

Be Causal: De-biasing Social Network Confounding in Recommendation


May 20, 2021
Qian Li, Xiangmeng Wang, Guandong Xu


  Access Paper or Ask Questions

High Accuracy and Low Complexity Frequency Offset Estimation Based on All-Phase FFT for M-QAM Coherent Optical Systems


May 15, 2021
Qian Li

* 3 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Prototype-based Counterfactual Explanation for Causal Classification


May 06, 2021
Tri Dung Duong, Qian Li, Guandong Xu


  Access Paper or Ask Questions

Question-Aware Memory Network for Multi-hop Question Answering in Human-Robot Interaction


Apr 27, 2021
Xinmeng Li, Mamoun Alazab, Qian Li, Keping Yu, Quanjun Yin

* 25 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Continual Learning: a Brain-inspired Approach


Apr 19, 2021
Liyuan Wang, Qian Li, Yi Zhong, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

A General Framework for Learning Prosodic-Enhanced Representation of Rap Lyrics


Mar 23, 2021
Hongru Liang, Haozheng Wang, Qian Li, Jun Wang, Guandong Xu, Jiawei Chen, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang


  Access Paper or Ask Questions

Generalizable Limited-Angle CT Reconstruction via Sinogram Extrapolation


Mar 15, 2021
Ce Wang, Haimiao Zhang, Qian Li, Kun Shang, Yuanyuan Lyu, Bin Dong, S. Kevin. Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Video Face Recognition System: RetinaFace-mnet-faster and Secondary Search


Sep 29, 2020
Qian Li, Nan Guo, Xiaochun Ye, Dongrui Fan, Zhimin Tang

* Accepted by FICC(Future of Information and Communication Conference) 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Multi-level Dependency of Relational Sequences for Social Spammer Detection


Sep 14, 2020
Jun Yin, Qian Li, Shaowu Liu, Zhiang Wu, Guandong Xu


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Text Classification: From Shallow to Deep Learning


Aug 04, 2020
Qian Li, Hao Peng, Jianxin Li, Congyin Xia, Renyu Yang, Lichao Sun, Philip S. Yu, Lifang He


  Access Paper or Ask Questions

A Text Classification Survey: From Shallow to Deep Learning


Aug 02, 2020
Qian Li, Hao Peng, Jianxin Li, Congyin Xia, Renyu Yang, Lichao Sun, Philip S. Yu, Lifang He


  Access Paper or Ask Questions

Top-Related Meta-Learning Method for Few-Shot Detection


Jul 27, 2020
Qian Li, Nan Guo, Duo Wang, Xiaochun Ye, Dongrui Fan, Zhimin Tang

* meta-learing,few-shot detection, category-based grouping mechanism 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Differential Diagnosis of Skin Conditions with Co-occurrence Supervision using Graph Convolutional Networks


Jul 13, 2020
Junyan Wu, Hao Jiang, Xiaowei Ding, Anudeep Konda, Jin Han, Yang Zhang, Qian Li


  Access Paper or Ask Questions

Causality Learning: A New Perspective for Interpretable Machine Learning


Jun 27, 2020
Guandong Xu, Tri Dung Duong, Qian Li, Shaowu Liu, Xianzhi Wang

* 8 Pages 

  Access Paper or Ask Questions