Alert button
Picture for Hao Kang

Hao Kang

Alert button

GEAR: An Efficient KV Cache Compression Recipe for Near-Lossless Generative Inference of LLM

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Hao Kang, Qingru Zhang, Souvik Kundu, Geonhwa Jeong, Zaoxing Liu, Tushar Krishna, Tuo Zhao

Figure 1 for GEAR: An Efficient KV Cache Compression Recipe for Near-Lossless Generative Inference of LLM
Figure 2 for GEAR: An Efficient KV Cache Compression Recipe for Near-Lossless Generative Inference of LLM
Figure 3 for GEAR: An Efficient KV Cache Compression Recipe for Near-Lossless Generative Inference of LLM
Figure 4 for GEAR: An Efficient KV Cache Compression Recipe for Near-Lossless Generative Inference of LLM
Viaarxiv icon

DL3DV-10K: A Large-Scale Scene Dataset for Deep Learning-based 3D Vision

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2023
Lu Ling, Yichen Sheng, Zhi Tu, Wentian Zhao, Cheng Xin, Kun Wan, Lantao Yu, Qianyu Guo, Zixun Yu, Yawen Lu, Xuanmao Li, Xingpeng Sun, Rohan Ashok, Aniruddha Mukherjee, Hao Kang, Xiangrui Kong, Gang Hua, Tianyi Zhang, Bedrich Benes, Aniket Bera

Viaarxiv icon

UGG: Unified Generative Grasping

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Jiaxin Lu, Hao Kang, Haoxiang Li, Bo Liu, Yiding Yang, Qixing Huang, Gang Hua

Figure 1 for UGG: Unified Generative Grasping
Figure 2 for UGG: Unified Generative Grasping
Figure 3 for UGG: Unified Generative Grasping
Figure 4 for UGG: Unified Generative Grasping
Viaarxiv icon

Token Prediction as Implicit Classification to Identify LLM-Generated Text

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Yutian Chen, Hao Kang, Vivian Zhai, Liangze Li, Rita Singh, Bhiksha Raj

Viaarxiv icon

Towards Sustainable Learning: Coresets for Data-efficient Deep Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2023
Yu Yang, Hao Kang, Baharan Mirzasoleiman

Figure 1 for Towards Sustainable Learning: Coresets for Data-efficient Deep Learning
Figure 2 for Towards Sustainable Learning: Coresets for Data-efficient Deep Learning
Figure 3 for Towards Sustainable Learning: Coresets for Data-efficient Deep Learning
Figure 4 for Towards Sustainable Learning: Coresets for Data-efficient Deep Learning
Viaarxiv icon

GPT-Sentinel: Distinguishing Human and ChatGPT Generated Content

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2023
Yutian Chen, Hao Kang, Vivian Zhai, Liangze Li, Rita Singh, Bhiksha Raj

Figure 1 for GPT-Sentinel: Distinguishing Human and ChatGPT Generated Content
Figure 2 for GPT-Sentinel: Distinguishing Human and ChatGPT Generated Content
Figure 3 for GPT-Sentinel: Distinguishing Human and ChatGPT Generated Content
Figure 4 for GPT-Sentinel: Distinguishing Human and ChatGPT Generated Content
Viaarxiv icon

Implicit Autoencoder for Point Cloud Self-supervised Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2022
Siming Yan, Zhenpei Yang, Haoxiang Li, Li Guan, Hao Kang, Gang Hua, Qixing Huang

Figure 1 for Implicit Autoencoder for Point Cloud Self-supervised Representation Learning
Figure 2 for Implicit Autoencoder for Point Cloud Self-supervised Representation Learning
Figure 3 for Implicit Autoencoder for Point Cloud Self-supervised Representation Learning
Figure 4 for Implicit Autoencoder for Point Cloud Self-supervised Representation Learning
Viaarxiv icon

Semi-supervised Long-tailed Recognition using Alternate Sampling

Add code
Bookmark button
Alert button
May 01, 2021
Bo Liu, Haoxiang Li, Hao Kang, Nuno Vasconcelos, Gang Hua

Figure 1 for Semi-supervised Long-tailed Recognition using Alternate Sampling
Figure 2 for Semi-supervised Long-tailed Recognition using Alternate Sampling
Figure 3 for Semi-supervised Long-tailed Recognition using Alternate Sampling
Figure 4 for Semi-supervised Long-tailed Recognition using Alternate Sampling
Viaarxiv icon

GistNet: a Geometric Structure Transfer Network for Long-Tailed Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
May 01, 2021
Bo Liu, Haoxiang Li, Hao Kang, Gang Hua, Nuno Vasconcelos

Figure 1 for GistNet: a Geometric Structure Transfer Network for Long-Tailed Recognition
Figure 2 for GistNet: a Geometric Structure Transfer Network for Long-Tailed Recognition
Figure 3 for GistNet: a Geometric Structure Transfer Network for Long-Tailed Recognition
Figure 4 for GistNet: a Geometric Structure Transfer Network for Long-Tailed Recognition
Viaarxiv icon

Breadcrumbs: Adversarial Class-Balanced Sampling for Long-tailed Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
May 01, 2021
Bo Liu, Haoxiang Li, Hao Kang, Gang Hua, Nuno Vasconcelos

Figure 1 for Breadcrumbs: Adversarial Class-Balanced Sampling for Long-tailed Recognition
Figure 2 for Breadcrumbs: Adversarial Class-Balanced Sampling for Long-tailed Recognition
Figure 3 for Breadcrumbs: Adversarial Class-Balanced Sampling for Long-tailed Recognition
Figure 4 for Breadcrumbs: Adversarial Class-Balanced Sampling for Long-tailed Recognition
Viaarxiv icon