Picture for Xiaoqi Qin

Xiaoqi Qin

WHALE-FL: Wireless and Heterogeneity Aware Latency Efficient Federated Learning over Mobile Devices via Adaptive Subnetwork Scheduling

Add code
May 01, 2024
Huai-an Su, Jiaxiang Geng, Liang Li, Xiaoqi Qin, Yanzhao Hou, Xin Fu, Miao Pan

Viaarxiv icon

Pragmatic Communication in Multi-Agent Collaborative Perception

Add code
Jan 23, 2024
Yue Hu, Xianghe Pang, Xiaoqi Qin, Yonina C. Eldar, Siheng Chen, Ping Zhang, Wenjun Zhang

Viaarxiv icon

Fundamental Limitation of Semantic Communications: Neural Estimation for Rate-Distortion

Add code
Jan 02, 2024
Dongxu Li, Jianhao Huang, Chuan Huang, Xiaoqi Qin, Han Zhang, Ping Zhang

Viaarxiv icon

Harnessing Inherent Noises for Privacy Preservation in Quantum Machine Learning

Add code
Dec 18, 2023
Keyi Ju, Xiaoqi Qin, Hui Zhong, Xinyue Zhang, Miao Pan, Baoling Liu

Viaarxiv icon

Performance Analysis of MDMA-Based Cooperative MRC Networks with Relays in Dissimilar Rayleigh Fading Channels

Add code
Nov 27, 2023
Lei Teng, Wannian An, Chen Dong, Xiaoqi Qin, Xiaodong Xu

Viaarxiv icon

Fully-Passive versus Semi-Passive IRS-Enabled Sensing: SNR and CRB Comparison

Add code
Nov 10, 2023
Xianxin Song, Xinmin Li, Xiaoqi Qin, Jie Xu, Tony Xiao Han, Derrick Wing Kwan Ng

Viaarxiv icon

SwinJSCC: Taming Swin Transformer for Deep Joint Source-Channel Coding

Add code
Aug 18, 2023
Ke Yang, Sixian Wang, Jincheng Dai, Xiaoqi Qin, Kai Niu, Ping Zhang

Figure 1 for SwinJSCC: Taming Swin Transformer for Deep Joint Source-Channel Coding
Figure 2 for SwinJSCC: Taming Swin Transformer for Deep Joint Source-Channel Coding
Figure 3 for SwinJSCC: Taming Swin Transformer for Deep Joint Source-Channel Coding
Figure 4 for SwinJSCC: Taming Swin Transformer for Deep Joint Source-Channel Coding
Viaarxiv icon

Fully-Passive versus Semi-Passive IRS-Enabled Sensing: SNR Analysis

Add code
Aug 10, 2023
Xianxin Song, Xinmin Li, Xiaoqi Qin, Jie Xu

Figure 1 for Fully-Passive versus Semi-Passive IRS-Enabled Sensing: SNR Analysis
Figure 2 for Fully-Passive versus Semi-Passive IRS-Enabled Sensing: SNR Analysis
Figure 3 for Fully-Passive versus Semi-Passive IRS-Enabled Sensing: SNR Analysis
Viaarxiv icon

Cramér-Rao Bound Minimization for IRS-Enabled Multiuser Integrated Sensing and Communications

Add code
Jun 30, 2023
Xianxin Song, Xiaoqi Qin, Jie Xu, Rui Zhang

Figure 1 for Cramér-Rao Bound Minimization for IRS-Enabled Multiuser Integrated Sensing and Communications
Figure 2 for Cramér-Rao Bound Minimization for IRS-Enabled Multiuser Integrated Sensing and Communications
Figure 3 for Cramér-Rao Bound Minimization for IRS-Enabled Multiuser Integrated Sensing and Communications
Figure 4 for Cramér-Rao Bound Minimization for IRS-Enabled Multiuser Integrated Sensing and Communications
Viaarxiv icon

Toward Intelligent and Efficient 6G Networks: JCSC Enabled On-Purpose Machine Communications

Add code
Jun 30, 2023
Ping Zhang, Heng Yang, Zhiyong Feng, Yanpeng Cui, Jincheng Dai, Xiaoqi Qin, Jinglin Li, Qixun Zhang

Figure 1 for Toward Intelligent and Efficient 6G Networks: JCSC Enabled On-Purpose Machine Communications
Figure 2 for Toward Intelligent and Efficient 6G Networks: JCSC Enabled On-Purpose Machine Communications
Figure 3 for Toward Intelligent and Efficient 6G Networks: JCSC Enabled On-Purpose Machine Communications
Figure 4 for Toward Intelligent and Efficient 6G Networks: JCSC Enabled On-Purpose Machine Communications
Viaarxiv icon