Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yue Cao

Learning-Based Path Planning for Long-Range Autonomous Valet Parking


Sep 23, 2021
Muhammad Khalid, Liang Wang, Kezhi Wang, Cunhua Pan, Nauman Aslam, Yue Cao

* 6 Figures, 1 Table 

  Access Paper or Ask Questions

Video Swin Transformer


Jun 24, 2021
Ze Liu, Jia Ning, Yue Cao, Yixuan Wei, Zheng Zhang, Stephen Lin, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Fold2Seq: A Joint Sequence(1D)-Fold(3D) Embedding-based Generative Model for Protein Design


Jun 24, 2021
Yue Cao, Payel Das, Vijil Chenthamarakshan, Pin-Yu Chen, Igor Melnyk, Yang Shen

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Breaking Shortcut: Exploring Fully Convolutional Cycle-Consistency for Video Correspondence Learning


May 12, 2021
Yansong Tang, Zhenyu Jiang, Zhenda Xie, Yue Cao, Zheng Zhang, Philip H. S. Torr, Han Hu

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Learning with Swin Transformers


May 11, 2021
Zhenda Xie, Yutong Lin, Zhuliang Yao, Zheng Zhang, Qi Dai, Yue Cao, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Group-Free 3D Object Detection via Transformers


Apr 23, 2021
Ze Liu, Zheng Zhang, Yue Cao, Han Hu, Xin Tong


  Access Paper or Ask Questions

Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows


Mar 25, 2021
Ze Liu, Yutong Lin, Yue Cao, Han Hu, Yixuan Wei, Zheng Zhang, Stephen Lin, Baining Guo

* The first 4 authors contribute equally 

  Access Paper or Ask Questions

Pseudo-ISP: Learning Pseudo In-camera Signal Processing Pipeline from A Color Image Denoiser


Mar 18, 2021
Yue Cao, Xiaohe Wu, Shuran Qi, Xiao Liu, Zhongqin Wu, Wangmeng Zuo

* The source code and pre-trained model are available at https://github.com/happycaoyue/Pseudo-ISP 

  Access Paper or Ask Questions

ParaSCI: A Large Scientific Paraphrase Dataset for Longer Paraphrase Generation


Feb 05, 2021
Qingxiu Dong, Xiaojun Wan, Yue Cao


  Access Paper or Ask Questions

Global Context Networks


Dec 24, 2020
Yue Cao, Jiarui Xu, Stephen Lin, Fangyun Wei, Han Hu

* To appear in TPAMI. Full version of GCNet: Non-local Networks Meet Squeeze-Excitation Networks and Beyond (arXiv:1904.11492) 

  Access Paper or Ask Questions

Propagate Yourself: Exploring Pixel-Level Consistency for Unsupervised Visual Representation Learning


Nov 19, 2020
Zhenda Xie, Yutong Lin, Zheng Zhang, Yue Cao, Stephen Lin, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Progressive Training of Multi-level Wavelet Residual Networks for Image Denoising


Oct 23, 2020
Yali Peng, Yue Cao, Shigang Liu, Jian Yang, Wangmeng Zuo

* 13 pages, 7 figures code: https://github.com/happycaoyue/PT-MWRN 

  Access Paper or Ask Questions

Unpaired Learning of Deep Image Denoising


Aug 31, 2020
Xiaohe Wu, Ming Liu, Yue Cao, Dongwei Ren, Wangmeng Zuo

* 20 pages, 6 figures, ECCV 

  Access Paper or Ask Questions

RepPoints V2: Verification Meets Regression for Object Detection


Jul 16, 2020
Yihong Chen, Zheng Zhang, Yue Cao, Liwei Wang, Stephen Lin, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Quantifying and Leveraging Predictive Uncertainty for Medical Image Assessment


Jul 08, 2020
Florin C. Ghesu, Bogdan Georgescu, Awais Mansoor, Youngjin Yoo, Eli Gibson, R. S. Vishwanath, Abishek Balachandran, James M. Balter, Yue Cao, Ramandeep Singh, Subba R. Digumarthy, Mannudeep K. Kalra, Sasa Grbic, Dorin Comaniciu

* Under review at Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

A Closer Look at Local Aggregation Operators in Point Cloud Analysis


Jul 02, 2020
Ze Liu, Han Hu, Yue Cao, Zheng Zhang, Xin Tong

* Code available at https://github.com/zeliu98/CloserLook3D 

  Access Paper or Ask Questions

Parametric Instance Classification for Unsupervised Visual Feature Learning


Jun 25, 2020
Yue Cao, Zhenda Xie, Bin Liu, Yutong Lin, Zheng Zhang, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Non-Local Neural Networks


Jun 11, 2020
Minghao Yin, Zhuliang Yao, Yue Cao, Xiu Li, Zheng Zhang, Stephen Lin, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results


May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Paper or Ask Questions

Memory Enhanced Global-Local Aggregation for Video Object Detection


Mar 26, 2020
Yihong Chen, Yue Cao, Han Hu, Liwei Wang

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Negative Margin Matters: Understanding Margin in Few-shot Classification


Mar 26, 2020
Bin Liu, Yue Cao, Yutong Lin, Qi Li, Zheng Zhang, Mingsheng Long, Han Hu

* Code is available at https://github.com/bl0/negative-margin.few-shot 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Iteration Batch Normalization


Feb 14, 2020
Zhuliang Yao, Yue Cao, Shuxin Zheng, Gao Huang, Stephen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Energy-based Graph Convolutional Networks for Scoring Protein Docking Models


Dec 28, 2019
Yue Cao, Yang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Optimize in Swarms


Nov 16, 2019
Yue Cao, Tianlong Chen, Zhangyang Wang, Yang Shen

* Accepted to Neural Information Processing Systems (NeurIPS2019) 

  Access Paper or Ask Questions

VL-BERT: Pre-training of Generic Visual-Linguistic Representations


Aug 22, 2019
Weijie Su, Xizhou Zhu, Yue Cao, Bin Li, Lewei Lu, Furu Wei, Jifeng Dai

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

GCNet: Non-local Networks Meet Squeeze-Excitation Networks and Beyond


Apr 25, 2019
Yue Cao, Jiarui Xu, Stephen Lin, Fangyun Wei, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions