Alert button
Picture for Jialong Wu

Jialong Wu

Alert button

DINER: Debiasing Aspect-based Sentiment Analysis with Multi-variable Causal Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Jialong Wu, Linhai Zhang, Deyu Zhou, Guoqiang Xu

Figure 1 for DINER: Debiasing Aspect-based Sentiment Analysis with Multi-variable Causal Inference
Figure 2 for DINER: Debiasing Aspect-based Sentiment Analysis with Multi-variable Causal Inference
Figure 3 for DINER: Debiasing Aspect-based Sentiment Analysis with Multi-variable Causal Inference
Figure 4 for DINER: Debiasing Aspect-based Sentiment Analysis with Multi-variable Causal Inference
Viaarxiv icon

STAR: Constraint LoRA with Dynamic Active Learning for Data-Efficient Fine-Tuning of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Linhai Zhang, Jialong Wu, Deyu Zhou, Guoqiang Xu

Figure 1 for STAR: Constraint LoRA with Dynamic Active Learning for Data-Efficient Fine-Tuning of Large Language Models
Figure 2 for STAR: Constraint LoRA with Dynamic Active Learning for Data-Efficient Fine-Tuning of Large Language Models
Figure 3 for STAR: Constraint LoRA with Dynamic Active Learning for Data-Efficient Fine-Tuning of Large Language Models
Figure 4 for STAR: Constraint LoRA with Dynamic Active Learning for Data-Efficient Fine-Tuning of Large Language Models
Viaarxiv icon

Weaver: Foundation Models for Creative Writing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Tiannan Wang, Jiamin Chen, Qingrui Jia, Shuai Wang, Ruoyu Fang, Huilin Wang, Zhaowei Gao, Chunzhao Xie, Chuou Xu, Jihong Dai, Yibin Liu, Jialong Wu, Shengwei Ding, Long Li, Zhiwei Huang, Xinle Deng, Teng Yu, Gangan Ma, Han Xiao, Zixin Chen, Danjun Xiang, Yunxia Wang, Yuanyuan Zhu, Yi Xiao, Jing Wang, Yiru Wang, Siran Ding, Jiayang Huang, Jiayi Xu, Yilihamu Tayier, Zhenyu Hu, Yuan Gao, Chengfeng Zheng, Yueshu Ye, Yihang Li, Lei Wan, Xinyue Jiang, Yujie Wang, Siyu Cheng, Zhule Song, Xiangru Tang, Xiaohua Xu, Ningyu Zhang, Huajun Chen, Yuchen Eleanor Jiang, Wangchunshu Zhou

Viaarxiv icon

Constituency Parsing using LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2023
Xuefeng Bai, Jialong Wu, Yulong Chen, Zhongqing Wang, Yue Zhang

Viaarxiv icon

Harmony World Models: Boosting Sample Efficiency for Model-based Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2023
Haoyu Ma, Jialong Wu, Ningya Feng, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Wangchunshu Zhou, Yuchen Eleanor Jiang, Long Li, Jialong Wu, Tiannan Wang, Shi Qiu, Jintian Zhang, Jing Chen, Ruipu Wu, Shuai Wang, Shiding Zhu, Jiyu Chen, Wentao Zhang, Ningyu Zhang, Huajun Chen, Peng Cui, Mrinmaya Sachan

Figure 1 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Figure 2 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Figure 3 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Figure 4 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Viaarxiv icon

Pre-training Contextualized World Models with In-the-wild Videos for Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Jialong Wu, Haoyu Ma, Chaoyi Deng, Mingsheng Long

Figure 1 for Pre-training Contextualized World Models with In-the-wild Videos for Reinforcement Learning
Figure 2 for Pre-training Contextualized World Models with In-the-wild Videos for Reinforcement Learning
Figure 3 for Pre-training Contextualized World Models with In-the-wild Videos for Reinforcement Learning
Figure 4 for Pre-training Contextualized World Models with In-the-wild Videos for Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

CLIPood: Generalizing CLIP to Out-of-Distributions

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2023
Yang Shu, Xingzhuo Guo, Jialong Wu, Ximei Wang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Figure 1 for CLIPood: Generalizing CLIP to Out-of-Distributions
Figure 2 for CLIPood: Generalizing CLIP to Out-of-Distributions
Figure 3 for CLIPood: Generalizing CLIP to Out-of-Distributions
Figure 4 for CLIPood: Generalizing CLIP to Out-of-Distributions
Viaarxiv icon

Out-of-Dynamics Imitation Learning from Multimodal Demonstrations

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2022
Yiwen Qiu, Jialong Wu, Zhangjie Cao, Mingsheng Long

Figure 1 for Out-of-Dynamics Imitation Learning from Multimodal Demonstrations
Figure 2 for Out-of-Dynamics Imitation Learning from Multimodal Demonstrations
Figure 3 for Out-of-Dynamics Imitation Learning from Multimodal Demonstrations
Figure 4 for Out-of-Dynamics Imitation Learning from Multimodal Demonstrations
Viaarxiv icon

Real-Time And Robust 3D Object Detection with Roadside LiDARs

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 11, 2022
Walter Zimmer, Jialong Wu, Xingcheng Zhou, Alois C. Knoll

Figure 1 for Real-Time And Robust 3D Object Detection with Roadside LiDARs
Figure 2 for Real-Time And Robust 3D Object Detection with Roadside LiDARs
Figure 3 for Real-Time And Robust 3D Object Detection with Roadside LiDARs
Figure 4 for Real-Time And Robust 3D Object Detection with Roadside LiDARs
Viaarxiv icon