Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Boxin Shi

Label Distribution Amendment with Emotional Semantic Correlations for Facial Expression Recognition


Jul 23, 2021
Shasha Mao, Guanghui Shi, Licheng Jiao, Shuiping Gou, Yangyang Li, Lin Xiong, Boxin Shi


  Access Paper or Ask Questions

DeRenderNet: Intrinsic Image Decomposition of Urban Scenes with Shape-(In)dependent Shading Rendering


Apr 28, 2021
Yongjie Zhu, Jiajun Tang, Si Li, Boxin Shi


  Access Paper or Ask Questions

Spatially-Varying Outdoor Lighting Estimation from Intrinsics


Apr 28, 2021
Yongjie Zhu, Yinda Zhang, Si Li, Boxin Shi


  Access Paper or Ask Questions

RIFE: Real-Time Intermediate Flow Estimation for Video Frame Interpolation


Nov 17, 2020
Zhewei Huang, Tianyuan Zhang, Wen Heng, Boxin Shi, Shuchang Zhou

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Photometric Stereo for Non-Lambertian Surfaces


Jul 26, 2020
Guanying Chen, Kai Han, Boxin Shi, Yasuyuki Matsushita, Kwan-Yee K. Wong


  Access Paper or Ask Questions

A Semi-Supervised Assessor of Neural Architectures


May 14, 2020
Yehui Tang, Yunhe Wang, Yixing Xu, Hanting Chen, Chunjing Xu, Boxin Shi, Chao Xu, Qi Tian, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Distilling portable Generative Adversarial Networks for Image Translation


Mar 07, 2020
Hanting Chen, Yunhe Wang, Han Shu, Changyuan Wen, Chunjing Xu, Boxin Shi, Chao Xu, Chang Xu

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Dropout: Feature Map Distortion to Regularize Deep Neural Networks


Feb 23, 2020
Yehui Tang, Yunhe Wang, Yixing Xu, Boxin Shi, Chao Xu, Chunjing Xu, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions

On Positive-Unlabeled Classification in GAN


Feb 04, 2020
Tianyu Guo, Chang Xu, Jiajun Huang, Yunhe Wang, Boxin Shi, Chao Xu, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-View Photometric Stereo: A Robust Solution and Benchmark Dataset for Spatially Varying Isotropic Materials


Jan 18, 2020
Min Li, Zhenglong Zhou, Zhe Wu, Boxin Shi, Changyu Diao, Ping Tan


  Access Paper or Ask Questions

AdderNet: Do We Really Need Multiplications in Deep Learning?


Jan 09, 2020
Hanting Chen, Yunhe Wang, Chunjing Xu, Boxin Shi, Chao Xu, Qi Tian, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions

DIST: Rendering Deep Implicit Signed Distance Function with Differentiable Sphere Tracing


Nov 29, 2019
Shaohui Liu, Yinda Zhang, Songyou Peng, Boxin Shi, Marc Pollefeys, Zhaopeng Cui

* 10 pages, 12 figures, 3 tables. Project page: http://b1ueber2y.me/projects/DIST-Renderer 

  Access Paper or Ask Questions

CARS: Continuous Evolution for Efficient Neural Architecture Search


Sep 17, 2019
Zhaohui Yang, Yunhe Wang, Xinghao Chen, Boxin Shi, Chao Xu, Chunjing Xu, Qi Tian, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral City V1.0 Dataset and Benchmark


Aug 13, 2019
Shaodi You, Erqi Huang, Shuaizhe Liang, Yongrong Zheng, Yunxiang Li, Fan Wang, Sen Lin, Qiu Sheng, Xun Cao, Diming Zhang, Yuanjiang Li, Yu Li, Ying Fu, Boxin Shi, Feng Lu, Yinqiang Zheng, Robby T. Tan

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Bringing Giant Neural Networks Down to Earth with Unlabeled Data


Jul 13, 2019
Yehui Tang, Shan You, Chang Xu, Boxin Shi, Chao Xu


  Access Paper or Ask Questions

SPLINE-Net: Sparse Photometric Stereo through Lighting Interpolation and Normal Estimation Networks


May 10, 2019
Qian Zheng, Yiming Jia, Boxin Shi, Xudong Jiang, Ling-Yu Duan, Alex C. Kot


  Access Paper or Ask Questions

Data-Free Learning of Student Networks


Apr 02, 2019
Hanting Chen, Yunhe Wang, Chang Xu, Zhaohui Yang, Chuanjian Liu, Boxin Shi, Chunjing Xu, Chao Xu, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Physics-based Neural Networks for Shape from Polarization


Mar 25, 2019
Yunhao Ba, Rui Chen, Yiqin Wang, Lei Yan, Boxin Shi, Achuta Kadambi


  Access Paper or Ask Questions

Self-calibrating Deep Photometric Stereo Networks


Mar 18, 2019
Guanying Chen, Kai Han, Boxin Shi, Yasuyuki Matsushita, Kwan-Yee K. Wong

* CVPR 2019 Oral, Project Page: http://guanyingc.github.io/SDPS-Net/ 

  Access Paper or Ask Questions

Face Image Reflection Removal


Mar 03, 2019
Renjie Wan, Boxin Shi, Haoliang Li, Ling-Yu Duan, Alex C. Kot


  Access Paper or Ask Questions

Robust Student Network Learning


Jul 31, 2018
Tianyu Guo, Chang Xu, Shiyi He, Boxin Shi, Chao Xu, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

CRRN: Multi-Scale Guided Concurrent Reflection Removal Network


May 30, 2018
Renjie Wan, Boxin Shi, Ling-Yu Duan, Ah-Hwee Tan, Alex C. Kot

* Accepted by CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Saliency Detection by Forward and Backward Cues in Deep-CNNs


Jun 21, 2017
Nevrez Imamoglu, Chi Zhang, Wataru Shimoda, Yuming Fang, Boxin Shi

* 5 pages,4 figures,and 1 table. the content of this work is accepted for ICIP 2017 

  Access Paper or Ask Questions