Alert button
Picture for Chao Ma

Chao Ma

Alert button

Weak-Mamba-UNet: Visual Mamba Makes CNN and ViT Work Better for Scribble-based Medical Image Segmentation

Feb 16, 2024
Ziyang Wang, Chao Ma

Viaarxiv icon

Semi-Mamba-UNet: Pixel-Level Contrastive Cross-Supervised Visual Mamba-based UNet for Semi-Supervised Medical Image Segmentation

Feb 11, 2024
Ziyang Wang, Chao Ma

Viaarxiv icon

The Essential Role of Causality in Foundation World Models for Embodied AI

Feb 06, 2024
Tarun Gupta, Wenbo Gong, Chao Ma, Nick Pawlowski, Agrin Hilmkil, Meyer Scetbon, Ade Famoti, Ashley Juan Llorens, Jianfeng Gao, Stefan Bauer, Danica Kragic, Bernhard Schölkopf, Cheng Zhang

Viaarxiv icon

Vision-Informed Flow Image Super-Resolution with Quaternion Spatial Modeling and Dynamic Flow Convolution

Jan 29, 2024
Qinglong Cao, Zhengqin Xu, Chao Ma, Xiaokang Yang, Yuntian Chen

Viaarxiv icon

Correlation-Embedded Transformer Tracking: A Single-Branch Framework

Jan 23, 2024
Fei Xie, Wankou Yang, Chunyu Wang, Lei Chu, Yue Cao, Chao Ma, Wenjun Zeng

Viaarxiv icon

Understanding the Generalization Benefits of Late Learning Rate Decay

Jan 21, 2024
Yinuo Ren, Chao Ma, Lexing Ying

Viaarxiv icon

GeoGalactica: A Scientific Large Language Model in Geoscience

Dec 31, 2023
Zhouhan Lin, Cheng Deng, Le Zhou, Tianhang Zhang, Yi Xu, Yutong Xu, Zhongmou He, Yuanyuan Shi, Beiya Dai, Yunchong Song, Boyi Zeng, Qiyuan Chen, Tao Shi, Tianyu Huang, Yiwei Xu, Shu Wang, Luoyi Fu, Weinan Zhang, Junxian He, Chao Ma, Yunqiang Zhu, Xinbing Wang, Chenghu Zhou

Viaarxiv icon

VidToMe: Video Token Merging for Zero-Shot Video Editing

Dec 19, 2023
Xirui Li, Chao Ma, Xiaokang Yang, Ming-Hsuan Yang

Viaarxiv icon

Domain Prompt Learning with Quaternion Networks

Dec 12, 2023
Qinglong Cao, Zhengqin Xu, Yuntian Chen, Chao Ma, Xiaokang Yang

Viaarxiv icon

Single-Model and Any-Modality for Video Object Tracking

Nov 27, 2023
Zongwei Wu, Jilai Zheng, Xiangxuan Ren, Florin-Alexandru Vasluianu, Chao Ma, Danda Pani Paudel, Luc Van Gool, Radu Timofte

Figure 1 for Single-Model and Any-Modality for Video Object Tracking
Figure 2 for Single-Model and Any-Modality for Video Object Tracking
Figure 3 for Single-Model and Any-Modality for Video Object Tracking
Figure 4 for Single-Model and Any-Modality for Video Object Tracking
Viaarxiv icon