Alert button
Picture for Qianyu Chen

Qianyu Chen

Alert button

Michael

CoCoCo: Improving Text-Guided Video Inpainting for Better Consistency, Controllability and Compatibility

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Bojia Zi, Shihao Zhao, Xianbiao Qi, Jianan Wang, Yukai Shi, Qianyu Chen, Bin Liang, Kam-Fai Wong, Lei Zhang

Figure 1 for CoCoCo: Improving Text-Guided Video Inpainting for Better Consistency, Controllability and Compatibility
Figure 2 for CoCoCo: Improving Text-Guided Video Inpainting for Better Consistency, Controllability and Compatibility
Figure 3 for CoCoCo: Improving Text-Guided Video Inpainting for Better Consistency, Controllability and Compatibility
Figure 4 for CoCoCo: Improving Text-Guided Video Inpainting for Better Consistency, Controllability and Compatibility
Viaarxiv icon

MLLM-Tool: A Multimodal Large Language Model For Tool Agent Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 24, 2024
Chenyu Wang, Weixin Luo, Qianyu Chen, Haonan Mai, Jindi Guo, Sixun Dong, Xiaohua, Xuan, Zhengxin Li, Lin Ma, Shenghua Gao

Viaarxiv icon

Large Multilingual Models Pivot Zero-Shot Multimodal Learning across Languages

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2023
Jinyi Hu, Yuan Yao, Chongyi Wang, Shan Wang, Yinxu Pan, Qianyu Chen, Tianyu Yu, Hanghao Wu, Yue Zhao, Haoye Zhang, Xu Han, Yankai Lin, Jiao Xue, Dahai Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Large Multilingual Models Pivot Zero-Shot Multimodal Learning across Languages
Figure 2 for Large Multilingual Models Pivot Zero-Shot Multimodal Learning across Languages
Figure 3 for Large Multilingual Models Pivot Zero-Shot Multimodal Learning across Languages
Figure 4 for Large Multilingual Models Pivot Zero-Shot Multimodal Learning across Languages
Viaarxiv icon

PEVL: Position-enhanced Pre-training and Prompt Tuning for Vision-language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2022
Yuan Yao, Qianyu Chen, Ao Zhang, Wei Ji, Zhiyuan Liu, Tat-Seng Chua, Maosong Sun

Figure 1 for PEVL: Position-enhanced Pre-training and Prompt Tuning for Vision-language Models
Figure 2 for PEVL: Position-enhanced Pre-training and Prompt Tuning for Vision-language Models
Figure 3 for PEVL: Position-enhanced Pre-training and Prompt Tuning for Vision-language Models
Figure 4 for PEVL: Position-enhanced Pre-training and Prompt Tuning for Vision-language Models
Viaarxiv icon

Fine-Grained Scene Graph Generation with Data Transfer

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2022
Ao Zhang, Yuan Yao, Qianyu Chen, Wei Ji, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Tat-Seng Chua

Figure 1 for Fine-Grained Scene Graph Generation with Data Transfer
Figure 2 for Fine-Grained Scene Graph Generation with Data Transfer
Figure 3 for Fine-Grained Scene Graph Generation with Data Transfer
Figure 4 for Fine-Grained Scene Graph Generation with Data Transfer
Viaarxiv icon