Alert button
Picture for Gaowen Liu

Gaowen Liu

Alert button

Efficient Multitask Dense Predictor via Binarization

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2024
Yuzhang Shang, Dan Xu, Gaowen Liu, Ramana Rao Kompella, Yan Yan

Viaarxiv icon

Advancing the Robustness of Large Language Models through Self-Denoised Smoothing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Jiabao Ji, Bairu Hou, Zhen Zhang, Guanhua Zhang, Wenqi Fan, Qing Li, Yang Zhang, Gaowen Liu, Sijia Liu, Shiyu Chang

Viaarxiv icon

MULTIFLOW: Shifting Towards Task-Agnostic Vision-Language Pruning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Matteo Farina, Massimiliano Mancini, Elia Cunegatti, Gaowen Liu, Giovanni Iacca, Elisa Ricci

Viaarxiv icon

MonoTAKD: Teaching Assistant Knowledge Distillation for Monocular 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Hou-I Liu, Christine Wu, Jen-Hao Cheng, Wenhao Chai, Shian-Yun Wang, Gaowen Liu, Jenq-Neng Hwang, Hong-Han Shuai, Wen-Huang Cheng

Viaarxiv icon

A Survey on Large Language Model-Based Game Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Sihao Hu, Tiansheng Huang, Fatih Ilhan, Selim Tekin, Gaowen Liu, Ramana Kompella, Ling Liu

Viaarxiv icon

Training-Free Semantic Segmentation via LLM-Supervision

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2024
Wenfang Sun, Yingjun Du, Gaowen Liu, Ramana Kompella, Cees G. M. Snoek

Viaarxiv icon

Urban Scene Diffusion through Semantic Occupancy Map

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Junge Zhang, Qihang Zhang, Li Zhang, Ramana Rao Kompella, Gaowen Liu, Bolei Zhou

Figure 1 for Urban Scene Diffusion through Semantic Occupancy Map
Figure 2 for Urban Scene Diffusion through Semantic Occupancy Map
Figure 3 for Urban Scene Diffusion through Semantic Occupancy Map
Figure 4 for Urban Scene Diffusion through Semantic Occupancy Map
Viaarxiv icon

Self-Adapting Large Visual-Language Models to Edge Devices across Visual Modalities

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Kaiwen Cai, Zhekai Duan, Gaowen Liu, Charles Fleming, Chris Xiaoxuan Lu

Figure 1 for Self-Adapting Large Visual-Language Models to Edge Devices across Visual Modalities
Figure 2 for Self-Adapting Large Visual-Language Models to Edge Devices across Visual Modalities
Figure 3 for Self-Adapting Large Visual-Language Models to Edge Devices across Visual Modalities
Figure 4 for Self-Adapting Large Visual-Language Models to Edge Devices across Visual Modalities
Viaarxiv icon

Answer is All You Need: Instruction-following Text Embedding via Answering the Question

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 15, 2024
Letian Peng, Yuwei Zhang, Zilong Wang, Jayanth Srinivasa, Gaowen Liu, Zihan Wang, Jingbo Shang

Viaarxiv icon

CenterRadarNet: Joint 3D Object Detection and Tracking Framework using 4D FMCW Radar

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 04, 2023
Jen-Hao Cheng, Sheng-Yao Kuan, Hugo Latapie, Gaowen Liu, Jenq-Neng Hwang

Viaarxiv icon