Multi-Level Generative Models for Partial Label Learning with Non-random Label Noise

May 11, 2020
Yan Yan, Yuhong Guo


  Access Model/Code and Paper
Real-Time High-Performance Semantic Image Segmentation of Urban Street Scenes

Apr 03, 2020
Genshun Dong, Yan Yan, Chunhua Shen, Hanzi Wang


  Access Model/Code and Paper
Revisiting SGD with Increasingly Weighted Averaging: Optimization and Generalization Perspectives

Mar 09, 2020
Zhishuai Guo, Zixuan Wu, Yan Yan, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang


  Access Model/Code and Paper
Learning Object Scale With Click Supervision for Object Detection

Feb 20, 2020
Liao Zhang, Yan Yan, Lin Cheng, Hanzi Wang


  Access Model/Code and Paper
Hypergraph Optimization for Multi-structural Geometric Model Fitting

Feb 13, 2020
Shuyuan Lin, Guobao Xiao, Yan Yan, David Suter, Hanzi Wang


  Access Model/Code and Paper
Sharp Analysis of Epoch Stochastic Gradient Descent Ascent Methods for Min-Max Optimization

Feb 13, 2020
Yan Yan, Yi Xu, Qihang Lin, Wei Liu, Tianbao Yang


  Access Model/Code and Paper
Deep Multi-task Multi-label CNN for Effective Facial Attribute Classification

Feb 10, 2020
Longbiao Mao, Yan Yan, Jing-Hao Xue, Hanzi Wang


  Access Model/Code and Paper
Exocentric to Egocentric Image Generation via Parallel Generative Adversarial Network

Feb 08, 2020
Gaowen Liu, Hao Tang, Hugo Latapie, Yan Yan

* It has been accepted by ICASSP 2020 

  Access Model/Code and Paper
Adaptive Deep Metric Embeddings for Person Re-Identification under Occlusions

Feb 07, 2020
Wanxiang Yang, Yan Yan, Si Chen

* 6 pages, 3 figures 

  Access Model/Code and Paper
Object-Adaptive LSTM Network for Real-time Visual Tracking with Adversarial Data Augmentation

Feb 07, 2020
Yihan Du, Yan Yan, Si Chen, Yang Hua


  Access Model/Code and Paper
Joint Deep Learning of Facial Expression Synthesis and Recognition

Feb 06, 2020
Yan Yan, Ying Huang, Si Chen, Chunhua Shen, Hanzi Wang


  Access Model/Code and Paper
Multi-Channel Attention Selection GANs for Guided Image-to-Image Translation

Feb 03, 2020
Hao Tang, Dan Xu, Yan Yan, Jason J. Corso, Philip H. S. Torr, Nicu Sebe

* An extended version of a paper published in CVPR2019. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1904.06807 

  Access Model/Code and Paper
A Simple and Effective Framework for Pairwise Deep Metric Learning

Jan 11, 2020
Qi Qi, Yan Yan, Zixuan Wu, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang

* 16 pages, 5 figures 

  Access Model/Code and Paper
Local Class-Specific and Global Image-Level Generative Adversarial Networks for Semantic-Guided Scene Generation

Dec 27, 2019
Hao Tang, Dan Xu, Yan Yan, Philip H. S. Torr, Nicu Sebe

* 11 pages, 11 figures 

  Access Model/Code and Paper
a simple and effective framework for pairwise deep metric learning

Dec 24, 2019
Qi Qi, Yan Yan, Zixuan Wu, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang

* 16 pages, 5 figures 

  Access Model/Code and Paper
Adversarial Partial Multi-Label Learning

Sep 15, 2019
Yan Yan, Yuhong Guo


  Access Model/Code and Paper
Cycle In Cycle Generative Adversarial Networks for Keypoint-Guided Image Generation

Sep 14, 2019
Hao Tang, Dan Xu, Gaowen Liu, Wei Wang, Nicu Sebe, Yan Yan

* ACM MM 2019 
* 9 pages, 8 figures, accepted to ACM MM 2019 

  Access Model/Code and Paper
Time-weighted Attentional Session-Aware Recommender System

Sep 12, 2019
Mei Wang, Weizhi Li, Yan Yan


  Access Model/Code and Paper
Stochastic Optimization for Non-convex Inf-Projection Problems

Aug 26, 2019
Yan Yan, Yi Xu, Lijun Zhang, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang


  Access Model/Code and Paper
Hierarchical Bayesian Personalized Recommendation: A Case Study and Beyond

Aug 20, 2019
Zitao Liu, Zhexuan Xu, Yan Yan


  Access Model/Code and Paper
Segmenting Objects in Day and Night:Edge-Conditioned CNN for Thermal Image Semantic Segmentation

Jul 24, 2019
Chenglong Li, Wei Xia, Yan Yan, Bin Luo, Jin Tang

* Submitted it to IEEE TNNLS 

  Access Model/Code and Paper
Cascade Attention Guided Residue Learning GAN for Cross-Modal Translation

Jul 04, 2019
Bin Duan, Wei Wang, Hao Tang, Hugo Latapie, Yan Yan

* 9 pages, 6 figures 

  Access Model/Code and Paper
Hallucinated Adversarial Learning for Robust Visual Tracking

Jun 17, 2019
Qiangqiang Wu, Zhihui Chen, Lin Cheng, Yan Yan, Bo Li, Hanzi Wang

* Visual object tracking, data hallucination 

  Access Model/Code and Paper
Pattern-Affinitive Propagation across Depth, Surface Normal and Semantic Segmentation

Jun 08, 2019
Zhenyu Zhang, Zhen Cui, Chunyan Xu, Yan Yan, Nicu Sebe, Jian Yang

* 10 pages, 9 figures, CVPR 2019 

  Access Model/Code and Paper
GazeCorrection:Self-Guided Eye Manipulation in the wild using Self-Supervised Generative Adversarial Networks

Jun 03, 2019
Jichao Zhang, Meng Sun, Jingjing Chen, Hao Tang, Yan Yan, Xueying Qin, Nicu Sebe


  Access Model/Code and Paper
Expression Conditional GAN for Facial Expression-to-Expression Translation

May 14, 2019
Hao Tang, Wei Wang, Songsong Wu, Xinya Chen, Dan Xu, Nicu Sebe, Yan Yan

* 5 pages, 5 figures, accepted to ICIP 2019 

  Access Model/Code and Paper
Joint Learning of Self-Representation and Indicator for Multi-View Image Clustering

May 11, 2019
Songsong Wu, Zhiqiang Lu, Hao Tang, Yan Yan, Songhao Zhu, Xiao-Yuan Jing, Zuoyong Li

* Accepted by ICIP 2019 

  Access Model/Code and Paper