Alert button
Picture for Tao Sun

Tao Sun

Alert button

RJUA-MedDQA: A Multimodal Benchmark for Medical Document Question Answering and Clinical Reasoning

Feb 19, 2024
Congyun Jin, Ming Zhang, Xiaowei Ma, Li Yujiao, Yingbo Wang, Yabo Jia, Yuliang Du, Tao Sun, Haowen Wang, Cong Fan, Jinjie Gu, Chenfei Chi, Xiangguo Lv, Fangzhou Li, Wei Xue, Yiran Huang

Viaarxiv icon

REALM: RAG-Driven Enhancement of Multimodal Electronic Health Records Analysis via Large Language Models

Feb 10, 2024
Yinghao Zhu, Changyu Ren, Shiyun Xie, Shukai Liu, Hangyuan Ji, Zixiang Wang, Tao Sun, Long He, Zhoujun Li, Xi Zhu, Chengwei Pan

Viaarxiv icon

OrchMoE: Efficient Multi-Adapter Learning with Task-Skill Synergy

Jan 19, 2024
Haowen Wang, Tao Sun, Kaixiang Ji, Jian Wang, Cong Fan, Jinjie Gu

Viaarxiv icon

GACE: Learning Graph-Based Cross-Page Ads Embedding For Click-Through Rate Prediction

Jan 15, 2024
Haowen Wang, Yuliang Du, Congyun Jin, Yujiao Li, Yingbo Wang, Tao Sun, Piqi Qin, Cong Fan

Viaarxiv icon

xCoT: Cross-lingual Instruction Tuning for Cross-lingual Chain-of-Thought Reasoning

Jan 13, 2024
Linzheng Chai, Jian Yang, Tao Sun, Hongcheng Guo, Jiaheng Liu, Bing Wang, Xiannian Liang, Jiaqi Bai, Tongliang Li, Qiyao Peng, Zhoujun Li

Viaarxiv icon

Customizable Combination of Parameter-Efficient Modules for Multi-Task Learning

Dec 06, 2023
Haowen Wang, Tao Sun, Cong Fan, Jinjie Gu

Figure 1 for Customizable Combination of Parameter-Efficient Modules for Multi-Task Learning
Figure 2 for Customizable Combination of Parameter-Efficient Modules for Multi-Task Learning
Figure 3 for Customizable Combination of Parameter-Efficient Modules for Multi-Task Learning
Figure 4 for Customizable Combination of Parameter-Efficient Modules for Multi-Task Learning
Viaarxiv icon

Nothing Stands Still: A Spatiotemporal Benchmark on 3D Point Cloud Registration Under Large Geometric and Temporal Change

Nov 15, 2023
Tao Sun, Yan Hao, Shengyu Huang, Silvio Savarese, Konrad Schindler, Marc Pollefeys, Iro Armeni

Figure 1 for Nothing Stands Still: A Spatiotemporal Benchmark on 3D Point Cloud Registration Under Large Geometric and Temporal Change
Figure 2 for Nothing Stands Still: A Spatiotemporal Benchmark on 3D Point Cloud Registration Under Large Geometric and Temporal Change
Figure 3 for Nothing Stands Still: A Spatiotemporal Benchmark on 3D Point Cloud Registration Under Large Geometric and Temporal Change
Figure 4 for Nothing Stands Still: A Spatiotemporal Benchmark on 3D Point Cloud Registration Under Large Geometric and Temporal Change
Viaarxiv icon

Rethinking SIGN Training: Provable Nonconvex Acceleration without First- and Second-Order Gradient Lipschitz

Oct 23, 2023
Tao Sun, Congliang Chen, Peng Qiao, Li Shen, Xinwang Liu, Dongsheng Li

Figure 1 for Rethinking SIGN Training: Provable Nonconvex Acceleration without First- and Second-Order Gradient Lipschitz
Figure 2 for Rethinking SIGN Training: Provable Nonconvex Acceleration without First- and Second-Order Gradient Lipschitz
Figure 3 for Rethinking SIGN Training: Provable Nonconvex Acceleration without First- and Second-Order Gradient Lipschitz
Figure 4 for Rethinking SIGN Training: Provable Nonconvex Acceleration without First- and Second-Order Gradient Lipschitz
Viaarxiv icon

$\mathcal{B}$-Coder: Value-Based Deep Reinforcement Learning for Program Synthesis

Oct 04, 2023
Zishun Yu, Yunzhe Tao, Liyu Chen, Tao Sun, Hongxia Yang

Figure 1 for $\mathcal{B}$-Coder: Value-Based Deep Reinforcement Learning for Program Synthesis
Figure 2 for $\mathcal{B}$-Coder: Value-Based Deep Reinforcement Learning for Program Synthesis
Figure 3 for $\mathcal{B}$-Coder: Value-Based Deep Reinforcement Learning for Program Synthesis
Figure 4 for $\mathcal{B}$-Coder: Value-Based Deep Reinforcement Learning for Program Synthesis
Viaarxiv icon

Stability and Generalization for Minibatch SGD and Local SGD

Oct 02, 2023
Yunwen Lei, Tao Sun, Mingrui Liu

Viaarxiv icon