Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Dragomir Anguelov

SPG: Unsupervised Domain Adaptation for 3D Object Detection via Semantic Point Generation


Aug 15, 2021
Qiangeng Xu, Yin Zhou, Weiyue Wang, Charles R. Qi, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

HDMapGen: A Hierarchical Graph Generative Model of High Definition Maps


Jun 28, 2021
Lu Mi, Hang Zhao, Charlie Nash, Xiaohan Jin, Jiyang Gao, Chen Sun, Cordelia Schmid, Nir Shavit, Yuning Chai, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

To the Point: Efficient 3D Object Detection in the Range Image with Graph Convolution Kernels


Jun 25, 2021
Yuning Chai, Pei Sun, Jiquan Ngiam, Weiyue Wang, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Xiao Zhang, Dragomir Anguelov

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

RSN: Range Sparse Net for Efficient, Accurate LiDAR 3D Object Detection


Jun 25, 2021
Pei Sun, Weiyue Wang, Yuning Chai, Gamaleldin Elsayed, Alex Bewley, Xiao Zhang, Cristian Sminchisescu, Dragomir Anguelov

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Large Scale Interactive Motion Forecasting for Autonomous Driving : The Waymo Open Motion Dataset


Apr 20, 2021
Scott Ettinger, Shuyang Cheng, Benjamin Caine, Chenxi Liu, Hang Zhao, Sabeek Pradhan, Yuning Chai, Ben Sapp, Charles Qi, Yin Zhou, Zoey Yang, Aurelien Chouard, Pei Sun, Jiquan Ngiam, Vijay Vasudevan, Alexander McCauley, Jonathon Shlens, Dragomir Anguelov

* 15 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Identifying Driver Interactions via Conditional Behavior Prediction


Apr 20, 2021
Ekaterina Tolstaya, Reza Mahjourian, Carlton Downey, Balakrishnan Vadarajan, Benjamin Sapp, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Offboard 3D Object Detection from Point Cloud Sequences


Mar 08, 2021
Charles R. Qi, Yin Zhou, Mahyar Najibi, Pei Sun, Khoa Vo, Boyang Deng, Dragomir Anguelov

* 18 pages, 7 figures, 19 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Just Pick a Sign: Optimizing Deep Multitask Models with Gradient Sign Dropout


Oct 14, 2020
Zhao Chen, Jiquan Ngiam, Yanping Huang, Thang Luong, Henrik Kretzschmar, Yuning Chai, Dragomir Anguelov

* Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TNT: Target-driveN Trajectory Prediction


Aug 21, 2020
Hang Zhao, Jiyang Gao, Tian Lan, Chen Sun, Benjamin Sapp, Balakrishnan Varadarajan, Yue Shen, Yi Shen, Yuning Chai, Cordelia Schmid, Congcong Li, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

SoDA: Multi-Object Tracking with Soft Data Association


Aug 19, 2020
Wei-Chih Hung, Henrik Kretzschmar, Tsung-Yi Lin, Yuning Chai, Ruichi Yu, Ming-Hsuan Yang, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Range Conditioned Dilated Convolutions for Scale Invariant 3D Object Detection


May 20, 2020
Alex Bewley, Pei Sun, Thomas Mensink, Dragomir Anguelov, Cristian Sminchisescu

* 20 pages 

  Access Paper or Ask Questions

VectorNet: Encoding HD Maps and Agent Dynamics from Vectorized Representation


May 08, 2020
Jiyang Gao, Chen Sun, Hang Zhao, Yi Shen, Dragomir Anguelov, Congcong Li, Cordelia Schmid

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

STINet: Spatio-Temporal-Interactive Network for Pedestrian Detection and Trajectory Prediction


May 08, 2020
Zhishuai Zhang, Jiyang Gao, Junhua Mao, Yukai Liu, Dragomir Anguelov, Congcong Li

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SurfelGAN: Synthesizing Realistic Sensor Data for Autonomous Driving


May 08, 2020
Zhenpei Yang, Yuning Chai, Dragomir Anguelov, Yin Zhou, Pei Sun, Dumitru Erhan, Sean Rafferty, Henrik Kretzschmar

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Improving 3D Object Detection through Progressive Population Based Augmentation


Apr 02, 2020
Shuyang Cheng, Zhaoqi Leng, Ekin Dogus Cubuk, Barret Zoph, Chunyan Bai, Jiquan Ngiam, Yang Song, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Congcong Li, Quoc V. Le, Jonathon Shlens, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Scalability in Perception for Autonomous Driving: Waymo Open Dataset


Dec 18, 2019
Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Yu Zhang, Jonathon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Scalability in Perception for Autonomous Driving: An Open Dataset Benchmark


Dec 11, 2019
Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Yu Zhang, Jon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Multi-View Fusion for 3D Object Detection in LiDAR Point Clouds


Oct 23, 2019
Yin Zhou, Pei Sun, Yu Zhang, Dragomir Anguelov, Jiyang Gao, Tom Ouyang, James Guo, Jiquan Ngiam, Vijay Vasudevan

* CoRL2019 

  Access Paper or Ask Questions

MultiPath: Multiple Probabilistic Anchor Trajectory Hypotheses for Behavior Prediction


Oct 12, 2019
Yuning Chai, Benjamin Sapp, Mayank Bansal, Dragomir Anguelov

* Appears in CoRL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

PointFusion: Deep Sensor Fusion for 3D Bounding Box Estimation


Aug 25, 2018
Danfei Xu, Dragomir Anguelov, Ashesh Jain

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

3D Bounding Box Estimation Using Deep Learning and Geometry


Apr 10, 2017
Arsalan Mousavian, Dragomir Anguelov, John Flynn, Jana Kosecka

* To appear in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2017 

  Access Paper or Ask Questions

SSD: Single Shot MultiBox Detector


Dec 29, 2016
Wei Liu, Dragomir Anguelov, Dumitru Erhan, Christian Szegedy, Scott Reed, Cheng-Yang Fu, Alexander C. Berg

* ECCV 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Self-taught Object Localization with Deep Networks


Feb 02, 2016
Loris Bazzani, Alessandro Bergamo, Dragomir Anguelov, Lorenzo Torresani

* WACV 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable, High-Quality Object Detection


Dec 09, 2015
Christian Szegedy, Scott Reed, Dumitru Erhan, Dragomir Anguelov, Sergey Ioffe


  Access Paper or Ask Questions

Training Deep Neural Networks on Noisy Labels with Bootstrapping


Apr 15, 2015
Scott Reed, Honglak Lee, Dragomir Anguelov, Christian Szegedy, Dumitru Erhan, Andrew Rabinovich


  Access Paper or Ask Questions

Self-informed neural network structure learning


Apr 13, 2015
David Warde-Farley, Andrew Rabinovich, Dragomir Anguelov

* Updated with accepted workshop contribution header 

  Access Paper or Ask Questions

Going Deeper with Convolutions


Sep 17, 2014
Christian Szegedy, Wei Liu, Yangqing Jia, Pierre Sermanet, Scott Reed, Dragomir Anguelov, Dumitru Erhan, Vincent Vanhoucke, Andrew Rabinovich


  Access Paper or Ask Questions