Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Mingxing Tan

CoAtNet: Marrying Convolution and Attention for All Data Sizes


Jun 09, 2021
Zihang Dai, Hanxiao Liu, Quoc V. Le, Mingxing Tan


  Access Paper or Ask Questions

MoViNets: Mobile Video Networks for Efficient Video Recognition


Apr 18, 2021
Dan Kondratyuk, Liangzhe Yuan, Yandong Li, Li Zhang, Mingxing Tan, Matthew Brown, Boqing Gong

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

EfficientNetV2: Smaller Models and Faster Training


Apr 01, 2021
Mingxing Tan, Quoc V. Le


  Access Paper or Ask Questions

Robust and Accurate Object Detection via Adversarial Learning


Mar 26, 2021
Xiangning Chen, Cihang Xie, Mingxing Tan, Li Zhang, Cho-Jui Hsieh, Boqing Gong

* CVPR 2021. Models are available at https://github.com/google/automl/tree/master/efficientdet/Det-AdvProp.md 

  Access Paper or Ask Questions

Nyströmformer: A Nyström-Based Algorithm for Approximating Self-Attention


Mar 05, 2021
Yunyang Xiong, Zhanpeng Zeng, Rudrasis Chakraborty, Mingxing Tan, Glenn Fung, Yin Li, Vikas Singh

* AAAI 2021; Code and supplement available at https://github.com/mlpen/Nystromformer 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Co-design of Neural Architectures and Hardware Accelerators


Feb 17, 2021
Yanqi Zhou, Xuanyi Dong, Berkin Akin, Mingxing Tan, Daiyi Peng, Tianjian Meng, Amir Yazdanbakhsh, Da Huang, Ravi Narayanaswami, James Laudon


  Access Paper or Ask Questions

Searching for Fast Model Families on Datacenter Accelerators


Feb 10, 2021
Sheng Li, Mingxing Tan, Ruoming Pang, Andrew Li, Liqun Cheng, Quoc Le, Norman P. Jouppi


  Access Paper or Ask Questions

PyGlove: Symbolic Programming for Automated Machine Learning


Jan 21, 2021
Daiyi Peng, Xuanyi Dong, Esteban Real, Mingxing Tan, Yifeng Lu, Hanxiao Liu, Gabriel Bender, Adam Kraft, Chen Liang, Quoc V. Le

* NeurIPS 2020 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

Training EfficientNets at Supercomputer Scale: 83% ImageNet Top-1 Accuracy in One Hour


Nov 05, 2020
Arissa Wongpanich, Hieu Pham, James Demmel, Mingxing Tan, Quoc Le, Yang You, Sameer Kumar


  Access Paper or Ask Questions

83% ImageNet Accuracy in One Hour


Oct 30, 2020
Arissa Wongpanich, Hieu Pham, James Demmel, Mingxing Tan, Quoc Le, Yang You, Sameer Kumar


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Scale-Permuted Backbone with Learned Resource Distribution


Oct 22, 2020
Xianzhi Du, Tsung-Yi Lin, Pengchong Jin, Yin Cui, Mingxing Tan, Quoc Le, Xiaodan Song

* ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Shape-Texture Debiased Neural Network Training


Oct 12, 2020
Yingwei Li, Qihang Yu, Mingxing Tan, Jieru Mei, Peng Tang, Wei Shen, Alan Yuille, Cihang Xie

* The code is available here: https://github.com/LiYingwei/ShapeTextureDebiasedTraining 

  Access Paper or Ask Questions

Go Wide, Then Narrow: Efficient Training of Deep Thin Networks


Jul 01, 2020
Denny Zhou, Mao Ye, Chen Chen, Tianjian Meng, Mingxing Tan, Xiaodan Song, Quoc Le, Qiang Liu, Dale Schuurmans

* ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Smooth Adversarial Training


Jun 25, 2020
Cihang Xie, Mingxing Tan, Boqing Gong, Alan Yuille, Quoc V. Le

* tech report 

  Access Paper or Ask Questions

AutoHAS: Differentiable Hyper-parameter and Architecture Search


Jun 05, 2020
Xuanyi Dong, Mingxing Tan, Adams Wei Yu, Daiyi Peng, Bogdan Gabrys, Quoc V. Le


  Access Paper or Ask Questions

When Ensembling Smaller Models is More Efficient than Single Large Models


May 01, 2020
Dan Kondratyuk, Mingxing Tan, Matthew Brown, Boqing Gong


  Access Paper or Ask Questions

MobileDets: Searching for Object Detection Architectures for Mobile Accelerators


Apr 30, 2020
Yunyang Xiong, Hanxiao Liu, Suyog Gupta, Berkin Akin, Gabriel Bender, Pieter-Jan Kindermans, Mingxing Tan, Vikas Singh, Bo Chen


  Access Paper or Ask Questions

BigNAS: Scaling Up Neural Architecture Search with Big Single-Stage Models


Mar 24, 2020
Jiahui Yu, Pengchong Jin, Hanxiao Liu, Gabriel Bender, Pieter-Jan Kindermans, Mingxing Tan, Thomas Huang, Xiaodan Song, Ruoming Pang, Quoc Le

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

SpineNet: Learning Scale-Permuted Backbone for Recognition and Localization


Dec 10, 2019
Xianzhi Du, Tsung-Yi Lin, Pengchong Jin, Golnaz Ghiasi, Mingxing Tan, Yin Cui, Quoc V. Le, Xiaodan Song


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Examples Improve Image Recognition


Nov 21, 2019
Cihang Xie, Mingxing Tan, Boqing Gong, Jiang Wang, Alan Yuille, Quoc V. Le

* tech report; models are available at https://github.com/tensorflow/tpu/tree/master/models/official/efficientnet 

  Access Paper or Ask Questions

Search to Distill: Pearls are Everywhere but not the Eyes


Nov 20, 2019
Yu Liu, Xuhui Jia, Mingxing Tan, Raviteja Vemulapalli, Yukun Zhu, Bradley Green, Xiaogang Wang


  Access Paper or Ask Questions

EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection


Nov 20, 2019
Mingxing Tan, Ruoming Pang, Quoc V. Le


  Access Paper or Ask Questions

MixConv: Mixed Depthwise Convolutional Kernels


Aug 01, 2019
Mingxing Tan, Quoc V. Le

* BMVC 2019 
* Published in BMVC 2019 

  Access Paper or Ask Questions

MixNet: Mixed Depthwise Convolutional Kernels


Jul 22, 2019
Mingxing Tan, Quoc V. Le

* BMVC 2019 
* Published in BMVC 2019 

  Access Paper or Ask Questions

EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks


Jun 10, 2019
Mingxing Tan, Quoc V. Le

* ICML 2019 
* Published in ICML 2019 

  Access Paper or Ask Questions

AssembleNet: Searching for Multi-Stream Neural Connectivity in Video Architectures


May 30, 2019
Michael S. Ryoo, AJ Piergiovanni, Mingxing Tan, Anelia Angelova


  Access Paper or Ask Questions

Searching for MobileNetV3


May 14, 2019
Andrew Howard, Mark Sandler, Grace Chu, Liang-Chieh Chen, Bo Chen, Mingxing Tan, Weijun Wang, Yukun Zhu, Ruoming Pang, Vijay Vasudevan, Quoc V. Le, Hartwig Adam


  Access Paper or Ask Questions