Alert button
Picture for Wei Tan

Wei Tan

Alert button

Harnessing the Power of Beta Scoring in Deep Active Learning for Multi-Label Text Classification

Jan 15, 2024
Wei Tan, Ngoc Dang Nguyen, Lan Du, Wray Buntine

Viaarxiv icon

Bayesian Estimate of Mean Proper Scores for Diversity-Enhanced Active Learning

Dec 15, 2023
Wei Tan, Lan Du, Wray Buntine

Viaarxiv icon

AcademicGPT: Empowering Academic Research

Nov 21, 2023
Shufa Wei, Xiaolong Xu, Xianbiao Qi, Xi Yin, Jun Xia, Jingyi Ren, Peijun Tang, Yuxiang Zhong, Yihao Chen, Xiaoqin Ren, Yuxin Liang, Liankai Huang, Kai Xie, Weikang Gui, Wei Tan, Shuanglong Sun, Yongquan Hu, Qinxian Liu, Nanjin Li, Chihao Dai, Lihua Wang, Xiaohui Liu, Lei Zhang, Yutao Xie

Viaarxiv icon

FMViT: A multiple-frequency mixing Vision Transformer

Nov 09, 2023
Wei Tan, Yifeng Geng, Xuansong Xie

Viaarxiv icon

Low-Resource Named Entity Recognition: Can One-vs-All AUC Maximization Help?

Nov 02, 2023
Ngoc Dang Nguyen, Wei Tan, Lan Du, Wray Buntine, Richard Beare, Changyou Chen

Viaarxiv icon

Re-weighting Tokens: A Simple and Effective Active Learning Strategy for Named Entity Recognition

Nov 02, 2023
Haocheng Luo, Wei Tan, Ngoc Dang Nguyen, Lan Du

Viaarxiv icon

Using Large Language Models to Provide Explanatory Feedback to Human Tutors

Jun 27, 2023
Jionghao Lin, Danielle R. Thomas, Feifei Han, Shivang Gupta, Wei Tan, Ngoc Dang Nguyen, Kenneth R. Koedinger

Figure 1 for Using Large Language Models to Provide Explanatory Feedback to Human Tutors
Figure 2 for Using Large Language Models to Provide Explanatory Feedback to Human Tutors
Figure 3 for Using Large Language Models to Provide Explanatory Feedback to Human Tutors
Figure 4 for Using Large Language Models to Provide Explanatory Feedback to Human Tutors
Viaarxiv icon

Robust Educational Dialogue Act Classifiers with Low-Resource and Imbalanced Datasets

Apr 15, 2023
Jionghao Lin, Wei Tan, Ngoc Dang Nguyen, David Lang, Lan Du, Wray Buntine, Richard Beare, Guanliang Chen, Dragan Gasevic

Figure 1 for Robust Educational Dialogue Act Classifiers with Low-Resource and Imbalanced Datasets
Figure 2 for Robust Educational Dialogue Act Classifiers with Low-Resource and Imbalanced Datasets
Figure 3 for Robust Educational Dialogue Act Classifiers with Low-Resource and Imbalanced Datasets
Figure 4 for Robust Educational Dialogue Act Classifiers with Low-Resource and Imbalanced Datasets
Viaarxiv icon

Does Informativeness Matter? Active Learning for Educational Dialogue Act Classification

Apr 12, 2023
Wei Tan, Jionghao Lin, David Lang, Guanliang Chen, Dragan Gasevic, Lan Du, Wray Buntine

Figure 1 for Does Informativeness Matter? Active Learning for Educational Dialogue Act Classification
Figure 2 for Does Informativeness Matter? Active Learning for Educational Dialogue Act Classification
Figure 3 for Does Informativeness Matter? Active Learning for Educational Dialogue Act Classification
Figure 4 for Does Informativeness Matter? Active Learning for Educational Dialogue Act Classification
Viaarxiv icon

AUC Maximization for Low-Resource Named Entity Recognition

Dec 16, 2022
Ngoc Dang Nguyen, Wei Tan, Wray Buntine, Richard Beare, Changyou Chen, Lan Du

Figure 1 for AUC Maximization for Low-Resource Named Entity Recognition
Figure 2 for AUC Maximization for Low-Resource Named Entity Recognition
Figure 3 for AUC Maximization for Low-Resource Named Entity Recognition
Figure 4 for AUC Maximization for Low-Resource Named Entity Recognition
Viaarxiv icon