Alert button
Picture for Zhuosheng Zhang

Zhuosheng Zhang

Alert button

Is it Possible to Edit Large Language Models Robustly?

Feb 08, 2024
Xinbei Ma, Tianjie Ju, Jiyang Qiu, Zhuosheng Zhang, Hai Zhao, Lifeng Liu, Yulong Wang

Viaarxiv icon

Prioritizing Safeguarding Over Autonomy: Risks of LLM Agents for Science

Feb 07, 2024
Xiangru Tang, Qiao Jin, Kunlun Zhu, Tongxin Yuan, Yichi Zhang, Wangchunshu Zhou, Meng Qu, Yilun Zhao, Jian Tang, Zhuosheng Zhang, Arman Cohan, Zhiyong Lu, Mark Gerstein

Viaarxiv icon

GLaPE: Gold Label-agnostic Prompt Evaluation and Optimization for Large Language Model

Feb 04, 2024
Xuanchang Zhang, Zhuosheng Zhang, Hai Zhao

Viaarxiv icon

Improving Machine Translation with Human Feedback: An Exploration of Quality Estimation as a Reward Model

Jan 23, 2024
Zhiwei He, Xing Wang, Wenxiang Jiao, Zhuosheng Zhang, Rui Wang, Shuming Shi, Zhaopeng Tu

Viaarxiv icon

R-Judge: Benchmarking Safety Risk Awareness for LLM Agents

Jan 18, 2024
Tongxin Yuan, Zhiwei He, Lingzhong Dong, Yiming Wang, Ruijie Zhao, Tian Xia, Lizhen Xu, Binglin Zhou, Fangqi Li, Zhuosheng Zhang, Rui Wang, Gongshen Liu

Viaarxiv icon

Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents

Nov 20, 2023
Zhuosheng Zhang, Yao Yao, Aston Zhang, Xiangru Tang, Xinbei Ma, Zhiwei He, Yiming Wang, Mark Gerstein, Rui Wang, Gongshen Liu, Hai Zhao

Figure 1 for Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents
Figure 2 for Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents
Figure 3 for Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents
Figure 4 for Igniting Language Intelligence: The Hitchhiker's Guide From Chain-of-Thought Reasoning to Language Agents
Viaarxiv icon

MedAgents: Large Language Models as Collaborators for Zero-shot Medical Reasoning

Nov 16, 2023
Xiangru Tang, Anni Zou, Zhuosheng Zhang, Yilun Zhao, Xingyao Zhang, Arman Cohan, Mark Gerstein

Figure 1 for MedAgents: Large Language Models as Collaborators for Zero-shot Medical Reasoning
Figure 2 for MedAgents: Large Language Models as Collaborators for Zero-shot Medical Reasoning
Figure 3 for MedAgents: Large Language Models as Collaborators for Zero-shot Medical Reasoning
Figure 4 for MedAgents: Large Language Models as Collaborators for Zero-shot Medical Reasoning
Viaarxiv icon

Structured Chemistry Reasoning with Large Language Models

Nov 16, 2023
Siru Ouyang, Zhuosheng Zhang, Bing Yan, Xuan Liu, Jiawei Han, Lianhui Qin

Figure 1 for Structured Chemistry Reasoning with Large Language Models
Figure 2 for Structured Chemistry Reasoning with Large Language Models
Figure 3 for Structured Chemistry Reasoning with Large Language Models
Figure 4 for Structured Chemistry Reasoning with Large Language Models
Viaarxiv icon

Meta-CoT: Generalizable Chain-of-Thought Prompting in Mixed-task Scenarios with Large Language Models

Oct 11, 2023
Anni Zou, Zhuosheng Zhang, Hai Zhao, Xiangru Tang

Figure 1 for Meta-CoT: Generalizable Chain-of-Thought Prompting in Mixed-task Scenarios with Large Language Models
Figure 2 for Meta-CoT: Generalizable Chain-of-Thought Prompting in Mixed-task Scenarios with Large Language Models
Figure 3 for Meta-CoT: Generalizable Chain-of-Thought Prompting in Mixed-task Scenarios with Large Language Models
Figure 4 for Meta-CoT: Generalizable Chain-of-Thought Prompting in Mixed-task Scenarios with Large Language Models
Viaarxiv icon

You Only Look at Screens: Multimodal Chain-of-Action Agents

Sep 21, 2023
Zhuosheng Zhang, Aston Zhang

Viaarxiv icon