Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ce Zhang

Tackling the Overestimation of Forest Carbon with Deep Learning and Aerial Imagery


Jul 23, 2021
Gyri Reiersen, David Dao, Björn Lütjens, Konstantin Klemmer, Xiaoxiang Zhu, Ce Zhang

* Spotlight talk at the Tackling Climate Change with Machine Learning workshop at the ICML 2021 https://www.climatechange.ai/papers/icml2021/79 

  Access Paper or Ask Questions

VolcanoML: Speeding up End-to-End AutoML via Scalable Search Space Decomposition


Jul 20, 2021
Yang Li, Yu Shen, Wentao Zhang, Jiawei Jiang, Bolin Ding, Yaliang Li, Jingren Zhou, Zhi Yang, Wentao Wu, Ce Zhang, Bin Cui

* 47th International Conference on Very Large Data Bases, VLDB 2021, PVLDB Volume 14, Issue 11 

  Access Paper or Ask Questions

BAGUA: Scaling up Distributed Learning with System Relaxations


Jul 12, 2021
Shaoduo Gan, Xiangru Lian, Rui Wang, Jianbin Chang, Chengjun Liu, Hongmei Shi, Shengzhuo Zhang, Xianghong Li, Tengxu Sun, Jiawei Jiang, Binhang Yuan, Sen Yang, Ji Liu, Ce Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Attention-based Neural Network for Driving Environment Complexity Perception


Jun 21, 2021
Ce Zhang, Azim Eskandarian, Xuelai Du

* Accepted by 2021 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Enhanced Machine Learning Pipeline against Diverse Adversarial Attacks


Jun 11, 2021
Nezihe Merve Gürel, Xiangyu Qi, Luka Rimanic, Ce Zhang, Bo Li

* International Conference on Machine Learning 2021, 37 pages, 8 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

OpenBox: A Generalized Black-box Optimization Service


Jun 06, 2021
Yang Li, Yu Shen, Wentao Zhang, Yuanwei Chen, Huaijun Jiang, Mingchao Liu, Jiawei Jiang, Jinyang Gao, Wentao Wu, Zhi Yang, Ce Zhang, Bin Cui

* Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Demystifying Serverless Machine Learning Training


May 17, 2021
Jiawei Jiang, Shaoduo Gan, Yue Liu, Fanlin Wang, Gustavo Alonso, Ana Klimovic, Ankit Singla, Wentao Wu, Ce Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Novel Transformer based Semantic Segmentation Scheme for Fine-Resolution Remote Sensing Images


May 11, 2021
Libo Wang, Rui Li, Chenxi Duan, Ce Zhang, Xiaoliang Meng, Shenghui Fang


  Access Paper or Ask Questions

Multilingual Language Models Predict Human Reading Behavior


Apr 12, 2021
Nora Hollenstein, Federico Pirovano, Ce Zhang, Lena Jäger, Lisa Beinborn

* accepted at NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Distributed Learning Systems with First-order Methods


Apr 12, 2021
Ji Liu, Ce Zhang

* Foundations and Trends in Databases: Vol. 9: No. 1 

  Access Paper or Ask Questions

SaNet: Scale-aware Neural Network for Semantic Labelling of Multiple Spatial Resolution Aerial Images


Apr 10, 2021
Libo Wang, Shenghui Fang, Ce Zhang, Rui Li, Chenxi Duan, Xiaoliang Meng, Peter M. Atkinson


  Access Paper or Ask Questions

TRS: Transferability Reduced Ensemble via Encouraging Gradient Diversity and Model Smoothness


Apr 01, 2021
Zhuolin Yang, Linyi Li, Xiaojun Xu, Shiliang Zuo, Qian Chen, Benjamin Rubinstein, Ce Zhang, Bo Li


  Access Paper or Ask Questions

DataLens: Scalable Privacy Preserving Training via Gradient Compression and Aggregation


Mar 20, 2021
Boxin Wang, Fan Wu, Yunhui Long, Luka Rimanic, Ce Zhang, Bo Li

* 29 pages, 3 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Spectral Temporal Graph Neural Network for Multivariate Time-series Forecasting


Mar 13, 2021
Defu Cao, Yujing Wang, Juanyong Duan, Ce Zhang, Xia Zhu, Conguri Huang, Yunhai Tong, Bixiong Xu, Jing Bai, Jie Tong, Qi Zhang

* Accepted by NeurIPS 2020. 20 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Evolving Attention with Residual Convolutions


Feb 20, 2021
Yujing Wang, Yaming Yang, Jiangang Bai, Mingliang Zhang, Jing Bai, Jing Yu, Ce Zhang, Gao Huang, Yunhai Tong


  Access Paper or Ask Questions

Switch Spaces: Learning Product Spaces with Sparse Gating


Feb 17, 2021
Shuai Zhang, Yi Tay, Wenqi Jiang, Da-cheng Juan, Ce Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Decoding EEG Brain Activity for Multi-Modal Natural Language Processing


Feb 17, 2021
Nora Hollenstein, Cedric Renggli, Benjamin Glaus, Maria Barrett, Marius Troendle, Nicolas Langer, Ce Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Data Quality-Driven View of MLOps


Feb 15, 2021
Cedric Renggli, Luka Rimanic, Nezihe Merve Gürel, Bojan Karlaš, Wentao Wu, Ce Zhang


  Access Paper or Ask Questions

1-bit Adam: Communication Efficient Large-Scale Training with Adam's Convergence Speed


Feb 04, 2021
Hanlin Tang, Shaoduo Gan, Ammar Ahmad Awan, Samyam Rajbhandari, Conglong Li, Xiangru Lian, Ji Liu, Ce Zhang, Yuxiong He

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2008.11343 

  Access Paper or Ask Questions

EEG-Inception: An Accurate and Robust End-to-End Neural Network for EEG-based Motor Imagery Classification


Feb 01, 2021
Ce Zhang, Young-Keun Kim, Azim Eskandarian


  Access Paper or Ask Questions

Suspicious Massive Registration Detection via Dynamic Heterogeneous Graph Neural Networks


Dec 20, 2020
Susie Xi Rao, Shuai Zhang, Zhichao Han, Zitao Zhang, Wei Min, Mo Cheng, Yinan Shan, Yang Zhao, Ce Zhang

* 8 pages, 1 figure, accepted in the AAAI Workshop on Deep Learning on Graphs 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Automatic CASH via Rising Bandits


Dec 08, 2020
Yang Li, Jiawei Jiang, Jinyang Gao, Yingxia Shao, Ce Zhang, Bin Cui

* Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 34(04), 4763-4771 (2020) 

  Access Paper or Ask Questions

MFES-HB: Efficient Hyperband with Multi-Fidelity Quality Measurements


Dec 05, 2020
Yang Li, Yu Shen, Jiawei Jiang, Jinyang Gao, Ce Zhang, Bin Cui


  Access Paper or Ask Questions

Multi-stage Attention ResU-Net for Semantic Segmentation of Fine-Resolution Remote Sensing Images


Dec 01, 2020
Rui Li, Shunyi Zheng, Chenxi Duan, Jianlin Su, Ce Zhang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2007.14902, arXiv:2009.02130 

  Access Paper or Ask Questions

xFraud: Explainable Fraud Transaction Detection on Heterogeneous Graphs


Nov 24, 2020
Susie Xi Rao, Shuai Zhang, Zhichao Han, Zitao Zhang, Wei Min, Zhiyao Chen, Yinan Shan, Yang Zhao, Ce Zhang

* 15 pages, 3 figures, under review in WWW2021 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Unsupervised Small Area Change Detection from SAR Imagery Using Deep Learning


Nov 22, 2020
Xinzheng Zhang, Hang Su, Ce Zhang, Xiaowei Gu, Xiaoheng Tan, Peter M. Atkinson


  Access Paper or Ask Questions