Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Daquan Zhou

Refiner: Refining Self-attention for Vision Transformers


Jun 07, 2021
Daquan Zhou, Yujun Shi, Bingyi Kang, Weihao Yu, Zihang Jiang, Yuan Li, Xiaojie Jin, Qibin Hou, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Token Labeling: Training a 85.4% Top-1 Accuracy Vision Transformer with 56M Parameters on ImageNet


Apr 23, 2021
Zihang Jiang, Qibin Hou, Li Yuan, Daquan Zhou, Xiaojie Jin, Anran Wang, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

DeepViT: Towards Deeper Vision Transformer


Apr 19, 2021
Daquan Zhou, Bingyi Kang, Xiaojie Jin, Linjie Yang, Xiaochen Lian, Zihang Jiang, Qibin Hou, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

AutoSpace: Neural Architecture Search with Less Human Interference


Mar 22, 2021
Daquan Zhou, Xiaojie Jin, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Yujing Xue, Qibin Hou, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Coordinate Attention for Efficient Mobile Network Design


Mar 04, 2021
Qibin Hou, Daquan Zhou, Jiashi Feng

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

ConvBERT: Improving BERT with Span-based Dynamic Convolution


Aug 06, 2020
Zihang Jiang, Weihao Yu, Daquan Zhou, Yunpeng Chen, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* 16 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Tandem Learning for Pattern Recognition with Deep Spiking Neural Networks


Jul 02, 2020
Jibin Wu, Chenglin Xu, Daquan Zhou, Haizhou Li, Kay Chen Tan


  Access Paper or Ask Questions

PANet: Few-Shot Image Semantic Segmentation with Prototype Alignment


Aug 18, 2019
Kaixin Wang, Jun Hao Liew, Yingtian Zou, Daquan Zhou, Jiashi Feng

* 10 pages, 6 figures, ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Model Compression via Filter Auto-sampling


Jul 12, 2019
Daquan Zhou, Xiaojie Jin, Kaixin Wang, Jianchao Yang, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions