Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Li Yuan

Continual Learning via Bit-Level Information Preserving


May 10, 2021
Yujun Shi, Li Yuan, Yunpeng Chen, Jiashi Feng

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Token Labeling: Training a 85.4% Top-1 Accuracy Vision Transformer with 56M Parameters on ImageNet


Apr 23, 2021
Zihang Jiang, Qibin Hou, Li Yuan, Daquan Zhou, Xiaojie Jin, Anran Wang, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Positive-Negative Momentum: Manipulating Stochastic Gradient Noise to Improve Generalization


Mar 31, 2021
Zeke Xie, Li Yuan, Zhanxing Zhu, Masashi Sugiyama

* 19 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Tokens-to-Token ViT: Training Vision Transformers from Scratch on ImageNet


Jan 28, 2021
Li Yuan, Yunpeng Chen, Tao Wang, Weihao Yu, Yujun Shi, Francis EH Tay, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* codes: https://github.com/yitu-opensource/T2T-ViT 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial images for the primate brain


Nov 11, 2020
Li Yuan, Will Xiao, Gabriel Kreiman, Francis E. H. Tay, Jiashi Feng, Margaret S. Livingstone


  Access Paper or Ask Questions

Towards Accurate Human Pose Estimation in Videos of Crowded Scenes


Oct 21, 2020
Li Yuan, Shuning Chang, Xuecheng Nie, Ziyuan Huang, Yichen Zhou, Yunpeng Chen, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* 2nd Place in ACM Multimedia Grand Challenge: Human in Events, Track2: Crowd Pose Estimation in Complex Events. ACM Multimedia 2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2010.08365, arXiv:2010.10007 

  Access Paper or Ask Questions

A Simple Baseline for Pose Tracking in Videos of Crowded Scenes


Oct 21, 2020
Li Yuan, Shuning Chang, Ziyuan Huang, Yichen Zhou, Yunpeng Chen, Xuecheng Nie, Francis E. H. Tay, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* 2nd Place in ACM Multimedia Grand Challenge: Human in Events, Track3: Crowd Pose Tracking in Complex Events. ACM Multimedia 2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2010.08365, arXiv:2010.10008 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Video Salient Object Detection via Spatiotemporal Knowledge Distillation


Oct 20, 2020
Tang Yi, Li Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Toward Accurate Person-level Action Recognition in Videos of Crowded Scenes


Oct 16, 2020
Li Yuan, Yichen Zhou, Shuning Chang, Ziyuan Huang, Yunpeng Chen, Xuecheng Nie, Tao Wang, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* ACM Multimedia 2020 
* 1'st Place in ACM Multimedia Grand Challenge: Human in Events, Track4: Person-level Action Recognition in Complex Events 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring global diverse attention via pairwise temporal relation for video summarization


Sep 23, 2020
Ping Li, Qinghao Ye, Luming Zhang, Li Yuan, Xianghua Xu, Ling Shao

* Pattern Recognition, 2020 
* 12 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

YNU-HPCC at SemEval-2020 Task 8: Using a Parallel-Channel Model for Memotion Analysis


Jul 28, 2020
Li Yuan, Jin Wang, Xuejie Zhang

* 5pages 

  Access Paper or Ask Questions

Revisit Knowledge Distillation: a Teacher-free Framework


Sep 25, 2019
Li Yuan, Francis E. H. Tay, Guilin Li, Tao Wang, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Central Similarity Hashing via Hadamard matrix


Aug 01, 2019
Li Yuan, Tao Wang, Xiaopeng Zhang, Zequn Jie, Francis EH Tay, Jiashi Feng

* Codes: https://github.com/yuanli2333/Hadamard-Matrix-for-hashing 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling Object Detectors with Fine-grained Feature Imitation


Jun 09, 2019
Tao Wang, Li Yuan, Xiaopeng Zhang, Jiashi Feng

* accepted at CVPR2019 code:https://github.com/twangnh/Distilling-Object-Detectors 

  Access Paper or Ask Questions

Cycle-SUM: Cycle-consistent Adversarial LSTM Networks for Unsupervised Video Summarization


Apr 17, 2019
Li Yuan, Francis EH Tay, Ping Li, Li Zhou, Jiashi Feng

* Accepted at AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Adaptive Faster R-CNN


Mar 22, 2019
Tao Wang, Xiaopeng Zhang, Li Yuan, Jiashi Feng

* Accepted at CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

The Unconstrained Ear Recognition Challenge 2019 - ArXiv Version With Appendix


Mar 14, 2019
Žiga Emeršič, Aruna Kumar S. V., B. S. Harish, Weronika Gutfeter, Jalil Nourmohammadi Khiarak, Andrzej Pacut, Earnest Hansley, Mauricio Pamplona Segundo, Sudeep Sarkar, Hyeonjung Park, Gi Pyo Nam, Ig-Jae Kim, Sagar G. Sangodkar, Ümit Kaçar, Murvet Kirci, Li Yuan, Jishou Yuan, Haonan Zhao, Fei Lu, Junying Mao, Xiaoshuang Zhang, Dogucan Yaman, Fevziye Irem Eyiokur, Kadir Bulut Özler, Hazım Kemal Ekenel, Debbrota Paul Chowdhury, Sambit Bakshi, Pankaj K. Sa, Banshidhar Majhi, Peter Peer, Vitomir Štruc

* The content of this paper was published in ICB, 2019. This ArXiv version is from before the peer review 

  Access Paper or Ask Questions

Object Relation Detection Based on One-shot Learning


Jul 16, 2018
Li Zhou, Jian Zhao, Jianshu Li, Li Yuan, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions