Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yonghong Tian

Yonghong Tian

Peking University, Peng Cheng Laboratory

Towards More Flexible and Accurate Object Tracking with Natural Language: Algorithms and Benchmark


Mar 31, 2021
Xiao Wang, Xiujun Shu, Zhipeng Zhang, Bo Jiang, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Attention guided Multi-Trajectory Analysis for Single Object Tracking


Mar 30, 2021
Xiao Wang, Zhe Chen, Jin Tang, Bin Luo, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Accepted by IEEE T-CSVT 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling a Powerful Student Model via Online Knowledge Distillation


Mar 29, 2021
Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

ReCU: Reviving the Dead Weights in Binary Neural Networks


Mar 23, 2021
Zihan Xu, Mingbao Lin, Jianzhuang Liu, Jie Chen, Ling Shao, Yue Gao, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 11 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Reciprocal Points Learning for Open Set Recognition


Mar 02, 2021
Guangyao Chen, Peixi Peng, Xiangqian Wang, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Intelligence: Challenges and Opportunities


Feb 13, 2021
Ivan V. Bajić, Weisi Lin, Yonghong Tian

* 5 pages, 2 figures, accepted for presentation at IEEE ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Spike-based Residual Blocks


Feb 08, 2021
Wei Fang, Zhaofei Yu, Timothée Masquelier, Yanqi Chen, Tiejun Huang, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Variationally and Intrinsically motivated reinforcement learning for decentralized traffic signal control


Jan 20, 2021
Liwen Zhu, Peixi Peng, Zongqing Lu, Xiangqian Wang, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Meta Variationally Intrinsic Motivated Reinforcement Learning for Decentralized Traffic Signal Control


Jan 06, 2021
Liwen Zhu, Peixi Peng, Zongqing Lu, Xiangqian Wang, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Fast Class-wise Updating for Online Hashing


Dec 01, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Feiyue Huang, Yonghong Tian, Dacheng Tao

* Accepted by IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 

  Access Paper or Ask Questions

Annotation-Efficient Untrimmed Video Action Recognition


Nov 30, 2020
Yixiong Zou, Shanghang Zhang, Guangyao Chen, Yonghong Tian, Kurt Keutzer, José M. F. Moura


  Access Paper or Ask Questions

Learning Open Set Network with Discriminative Reciprocal Points


Oct 31, 2020
Guangyao Chen, Limeng Qiao, Yemin Shi, Peixi Peng, Jia Li, Tiejun Huang, Shiliang Pu, Yonghong Tian

* ECCV 2020 (spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

Intrinsic Relationship Reasoning for Small Object Detection


Sep 02, 2020
Kui Fu, Jia Li, Lin Ma, Kai Mu, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Bi-path Metric for Few-shot Learning


Aug 10, 2020
Zeyuan Wang, Yifan Zhao, Jia Li, Yonghong Tian

* 9 pages, 4 figures. Accepted by ACM MultiMedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Mid-Level Patterns for Distant-Domain Few-Shot Recognition


Aug 07, 2020
Yixiong Zou, Shanghang Zhang, José M. F. Moura, JianPeng Yu, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Multiple Expert Brainstorming for Domain Adaptive Person Re-identification


Jul 13, 2020
Yunpeng Zhai, Qixiang Ye, Shijian Lu, Mengxi Jia, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by ECCV'20 

  Access Paper or Ask Questions

SEKD: Self-Evolving Keypoint Detection and Description


Jun 09, 2020
Yafei Song, Ling Cai, Jia Li, Yonghong Tian, Mingyang Li


  Access Paper or Ask Questions

Compositional Few-Shot Recognition with Primitive Discovery and Enhancing


May 26, 2020
Yixiong Zou, Shanghang Zhang, Ke Chen, José M. F. Moura, Yaowei Wang, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Performance Estimation in Neural Architecture Search


May 20, 2020
Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Qiang Wang, Qixiang Ye, Zhenguo Li, Yonghong Tian, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

AD-Cluster: Augmented Discriminative Clustering for Domain Adaptive Person Re-identification


Apr 23, 2020
Yunpeng Zhai, Shijian Lu, Qixiang Ye, Xuebo Shan, Jie Chen, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Guided Adaptation: Progressive Representation Alignment for Domain Adaptive Object Detection


Mar 22, 2020
Zongxian Li, Qixiang Ye, Chong Zhang, Jingjing Liu, Shijian Lu, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

HRank: Filter Pruning using High-Rank Feature Map


Mar 16, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Yan Wang, Yichen Zhang, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Channel Pruning via Automatic Structure Search


Jan 23, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Yuxin Zhang, Baochang Zhang, Yongjian Wu, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Filter Sketch for Network Pruning


Jan 23, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shaojie Li, Qixiang Ye, Yonghong Tian, Jianzhuang Liu, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Salient Object Detection with Purificatory Mechanism and Structural Similarity Loss


Dec 18, 2019
Jia Li, Jinming Su, Changqun Xia, Yonghong Tian

* 13 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions