Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qi Tian

Semantic-Aware Generation for Self-Supervised Visual Representation Learning


Nov 25, 2021
Yunjie Tian, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Jiemin Fang, Haohang Xu, Wei Huang, Jianbin Jiao, Qi Tian, Qixiang Ye

* 13 pages, 5 figures, 11 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Regulated Learning for Egocentric Video Activity Anticipation


Nov 23, 2021
Zhaobo Qi, Shuhui Wang, Chi Su, Li Su, Qingming Huang, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

DVCFlow: Modeling Information Flow Towards Human-like Video Captioning


Nov 19, 2021
Xu Yan, Zhengcong Fei, Shuhui Wang, Qingming Huang, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

DocScanner: Robust Document Image Rectification with Progressive Learning


Oct 28, 2021
Hao Feng, Wengang Zhou, Jiajun Deng, Qi Tian, Houqiang Li


  Access Paper or Ask Questions

CIPS-3D: A 3D-Aware Generator of GANs Based on Conditionally-Independent Pixel Synthesis


Oct 19, 2021
Peng Zhou, Lingxi Xie, Bingbing Ni, Qi Tian

* 3D-aware GANs based on NeRF, https://github.com/PeterouZh/CIPS-3D 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Autoregressive Image Captioning


Oct 13, 2021
Xu Yan, Zhengcong Fei, Zekang Li, Shuhui Wang, Qingming Huang, Qi Tian

* ACM MM2021 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Convolution Search for Point Cloud Processing


Aug 29, 2021
Xing Nie, Yongcheng Liu, Shaohong Chen, Jianlong Chang, Chunlei Huo, Gaofeng Meng, Qi Tian, Weiming Hu, Chunhong Pan


  Access Paper or Ask Questions

Multiscale Spatio-Temporal Graph Neural Networks for 3D Skeleton-Based Motion Prediction


Aug 25, 2021
Maosen Li, Siheng Chen, Yangheng Zhao, Ya Zhang, Yanfeng Wang, Qi Tian

* Accepted by IEEE-TIP 

  Access Paper or Ask Questions

Greedy Gradient Ensemble for Robust Visual Question Answering


Aug 23, 2021
Xinzhe Han, Shuhui Wang, Chi Su, Qingming Huang, Qi Tian

* Accepted by ICCV 2021. Code: https://github.com/GeraldHan/GGE 

  Access Paper or Ask Questions

Pixel Difference Networks for Efficient Edge Detection


Aug 16, 2021
Zhuo Su, Wenzhe Liu, Zitong Yu, Dewen Hu, Qing Liao, Qi Tian, Matti Pietikäinen, Li Liu

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Batch Nuclear-norm Maximization and Minimization for Robust Domain Adaptation


Aug 04, 2021
Shuhao Cui, Shuhui Wang, Junbao Zhuo, Liang Li, Qingming Huang, Qi Tian

* TPAMI under revivew. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.12237 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic-guided Pixel Sampling for Cloth-Changing Person Re-identification


Jul 24, 2021
Xiujun Shu, Ge Li, Xiao Wang, Weijian Ruan, Qi Tian

* This paper has been published on IEEE Signal Processing Letters 

  Access Paper or Ask Questions

Rectifying the Shortcut Learning of Background: Shared Object Concentration for Few-Shot Image Recognition


Jul 16, 2021
Xu Luo, Longhui Wei, Liangjian Wen, Jinrong Yang, Lingxi Xie, Zenglin Xu, Qi Tian

* 23 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Training Compact CNNs for Image Classification using Dynamic-coded Filter Fusion


Jul 14, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Bohong Chen, Fei Chao, Jianzhuang Liu, Wei Zeng, Yonghong Tian, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Instances Aggregation Boosts Self-supervised Learning


Jul 04, 2021
Haohang Xu, Jiemin Fang, Xiaopeng Zhang, Lingxi Xie, Xinggang Wang, Wenrui Dai, Hongkai Xiong, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Spatio-Temporal Person Re-identification: Algorithm and Benchmark


Jun 24, 2021
Xiujun Shu, Xiao Wang, Xianghao Zang, Shiliang Zhang, Yuanqi Chen, Ge Li, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Analysis and Applications of Class-wise Robustness in Adversarial Training


Jun 23, 2021
Qi Tian, Kun Kuang, Kelu Jiang, Fei Wu, Yisen Wang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-dataset Pretraining: A Unified Model for Semantic Segmentation


Jun 08, 2021
Bowen Shi, Xiaopeng Zhang, Haohang Xu, Wenrui Dai, Junni Zou, Hongkai Xiong, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Learning High-Precision Bounding Box for Rotated Object Detection via Kullback-Leibler Divergence


Jun 04, 2021
Xue Yang, Xiaojiang Yang, Jirui Yang, Qi Ming, Wentao Wang, Qi Tian, Junchi Yan

* 15 pages, 5 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions