Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qi Tian

Fast Batch Nuclear-norm Maximization and Minimization for Robust Domain Adaptation


Jul 21, 2021
Shuhao Cui, Shuhui Wang, Junbao Zhuo, Liang Li, Qingming Huang, Qi Tian

* TPAMI under revivew. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2003.12237 

  Access Paper or Ask Questions

Rectifying the Shortcut Learning of Background: Shared Object Concentration for Few-Shot Image Recognition


Jul 16, 2021
Xu Luo, Longhui Wei, Liangjian Wen, Jinrong Yang, Lingxi Xie, Zenglin Xu, Qi Tian

* 23 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Training Compact CNNs for Image Classification using Dynamic-coded Filter Fusion


Jul 14, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Bohong Chen, Fei Chao, Jianzhuang Liu, Wei Zeng, Yonghong Tian, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Bag of Instances Aggregation Boosts Self-supervised Learning


Jul 04, 2021
Haohang Xu, Jiemin Fang, Xiaopeng Zhang, Lingxi Xie, Xinggang Wang, Wenrui Dai, Hongkai Xiong, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Spatio-Temporal Person Re-identification: Algorithm and Benchmark


Jun 24, 2021
Xiujun Shu, Xiao Wang, Xianghao Zang, Shiliang Zhang, Yuanqi Chen, Ge Li, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Analysis and Applications of Class-wise Robustness in Adversarial Training


Jun 23, 2021
Qi Tian, Kun Kuang, Kelu Jiang, Fei Wu, Yisen Wang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-dataset Pretraining: A Unified Model for Semantic Segmentation


Jun 08, 2021
Bowen Shi, Xiaopeng Zhang, Haohang Xu, Wenrui Dai, Junni Zou, Hongkai Xiong, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Learning High-Precision Bounding Box for Rotated Object Detection via Kullback-Leibler Divergence


Jun 04, 2021
Xue Yang, Xiaojiang Yang, Jirui Yang, Qi Ming, Wentao Wang, Qi Tian, Junchi Yan

* 15 pages, 5 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring the Diversity and Invariance in Yourself for Visual Pre-Training Task


Jun 01, 2021
Longhui Wei, Lingxi Xie, Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

MSG-Transformer: Exchanging Local Spatial Information by Manipulating Messenger Tokens


May 31, 2021
Jiemin Fang, Lingxi Xie, Xinggang Wang, Xiaopeng Zhang, Wenyu Liu, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

What Is Considered Complete for Visual Recognition?


May 28, 2021
Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Longhui Wei, Jianlong Chang, Qi Tian

* 13 pages, 5 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Compact CNNs via Collaborative Compression


May 24, 2021
Yuchao Li, Shaohui Lin, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mengdi Wang, Fei Chao, Fan Yang, Jincheng Ma, Qi Tian, Rongrong Ji

* This paper is published in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Fourier-based Framework for Domain Generalization


May 24, 2021
Qinwei Xu, Ruipeng Zhang, Ya Zhang, Yanfeng Wang, Qi Tian

* Accepted as CVPR 2021 oral 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Contrastive Learning with Similarity Co-calibration


May 16, 2021
Yuhang Zhang, Xiaopeng Zhang, Robert. C. Qiu, Jie Li, Haohang Xu, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Swin-Unet: Unet-like Pure Transformer for Medical Image Segmentation


May 12, 2021
Hu Cao, Yueyue Wang, Joy Chen, Dongsheng Jiang, Xiaopeng Zhang, Qi Tian, Manning Wang

* a drafted manuscript 

  Access Paper or Ask Questions

Visformer: The Vision-friendly Transformer


Apr 27, 2021
Zhengsu Chen, Lingxi Xie, Jianwei Niu, Xuefeng Liu, Longhui Wei, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Location-Sensitive Visual Recognition with Cross-IOU Loss


Apr 11, 2021
Kaiwen Duan, Lingxi Xie, Honggang Qi, Song Bai, Qingming Huang, Qi Tian

* 13 pages, 7 figures and 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

CondenseNet V2: Sparse Feature Reactivation for Deep Networks


Apr 09, 2021
Le Yang, Haojun Jiang, Ruojin Cai, Yulin Wang, Shiji Song, Gao Huang, Qi Tian

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Mutual Supervision for Weakly-Supervised Temporal Action Localization


Apr 06, 2021
Chen Ju, Peisen Zhao, Siheng Chen, Ya Zhang, Xiaoyun Zhang, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Spatiotemporal Transformer for Video-based Person Re-identification


Mar 30, 2021
Tianyu Zhang, Longhui Wei, Lingxi Xie, Zijie Zhuang, Yongfei Zhang, Bo Li, Qi Tian

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions