Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
One-bit Supervision for Image Classification

Sep 16, 2020
Hengtong Hu, Lingxi Xie, Zewei Du, Richang Hong, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Reinforced Axial Refinement Network for Monocular 3D Object Detection

Aug 31, 2020
Lijie Liu, Chufan Wu, Jiwen Lu, Lingxi Xie, Jie Zhou, Qi Tian

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Label Decoupling Framework for Salient Object Detection

Aug 25, 2020
Jun Wei, Shuhui Wang, Zhe Wu, Chi Su, Qingming Huang, Qi Tian

* Accepted by CVPR2020, https://github.com/weijun88/LDF 

  Access Paper or Ask Questions

Weight-Sharing Neural Architecture Search: A Battle to Shrink the Optimization Gap

Aug 05, 2020
Lingxi Xie, Xin Chen, Kaifeng Bi, Longhui Wei, Yuhui Xu, Zhengsu Chen, Lanfei Wang, An Xiao, Jianlong Chang, Xiaopeng Zhang, Qi Tian

* 24 pages, 3 figures, 2 tables, meta data updated 

  Access Paper or Ask Questions

Video Super-Resolution with Recurrent Structure-Detail Network

Aug 02, 2020
Takashi Isobe, Xu Jia, Shuhang Gu, Songjiang Li, Shengjin Wang, Qi Tian

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Corner Proposal Network for Anchor-free, Two-stage Object Detection

Jul 27, 2020
Kaiwen Duan, Lingxi Xie, Honggang Qi, Song Bai, Qingming Huang, Qi Tian

* 18 pages (including 3 pages of References), 3 figures, 7 tables, accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Task-oriented Disentangled Representations for Unsupervised Domain Adaptation

Jul 27, 2020
Pingyang Dai, Peixian Chen, Qiong Wu, Xiaopeng Hong, Qixiang Ye, Qi Tian, Rongrong Ji

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Distribution Alignment Network for Generalizable Person Re-Identification

Jul 27, 2020
Peixian Chen, Pingyang Dai, Jianzhuang Liu, Feng Zheng, Qi Tian, Rongrong Ji

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Video Super-resolution with Temporal Group Attention

Jul 21, 2020
Takashi Isobe, Songjiang Li, Xu Jia, Shanxin Yuan, Gregory Slabaugh, Chunjing Xu, Ya-Li Li, Shengjin Wang, Qi Tian

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Social Adaptive Module for Weakly-supervised Group Activity Recognition

Jul 18, 2020
Rui Yan, Lingxi Xie, Jinhui Tang, Xiangbo Shu, Qi Tian

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Wavelet-Based Dual-Branch Network for Image Demoireing

Jul 17, 2020
Lin Liu, Jianzhuang Liu, Shanxin Yuan, Gregory Slabaugh, Ales Leonardis, Wengang Zhou, Qi Tian

* Accepted to ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ATSO: Asynchronous Teacher-Student Optimization for Semi-Supervised Medical Image Segmentation

Jul 16, 2020
Xinyue Huo, Lingxi Xie, Jianzhong He, Zijie Yang, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Universal-to-Specific Framework for Complex Action Recognition

Jul 13, 2020
Peisen Zhao, Lingxi Xie, Ya Zhang, Qi Tian

* 13 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GOLD-NAS: Gradual, One-Level, Differentiable

Jul 07, 2020
Kaifeng Bi, Lingxi Xie, Xin Chen, Longhui Wei, Qi Tian

* 14 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Searching towards Class-Aware Generators for Conditional Generative Adversarial Networks

Jun 25, 2020
Peng Zhou, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Bingbing Ni, Qi Tian

* 20 pages. Code is available at \url{https://github.com/PeterouZh/NAS_cGAN

  Access Paper or Ask Questions

ATSO: Asynchronous Teacher-Student Optimizationfor Semi-Supervised Medical Image Segmentation

Jun 24, 2020
Xinyue Huo, Lingxi Xie, Jianzhong He, Zijie Yang, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Distilling Object Detectors with Task Adaptive Regularization

Jun 23, 2020
Ruoyu Sun, Fuhui Tang, Xiaopeng Zhang, Hongkai Xiong, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Regression Tracking: Towards Online Hard Distractor Discrimination

Jun 18, 2020
Ning Wang, Wengang Zhou, Qi Tian, Houqiang Li

* Accepted by IEEE TCSVT 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Performance Estimation in Neural Architecture Search

May 20, 2020
Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Qiang Wang, Qixiang Ye, Zhenguo Li, Yonghong Tian, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

A Semi-Supervised Assessor of Neural Architectures

May 14, 2020
Yehui Tang, Yunhe Wang, Yixing Xu, Hanting Chen, Chunjing Xu, Boxin Shi, Chao Xu, Qi Tian, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Projection & Probability-Driven Black-Box Attack

May 08, 2020
Jie Li, Rongrong Ji, Hong Liu, Jianzhuang Liu, Bineng Zhong, Cheng Deng, Qi Tian

* CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Multimodal Neural Architecture Search

Apr 25, 2020
Zhou Yu, Yuhao Cui, Jun Yu, Meng Wang, Dacheng Tao, Qi Tian

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Fitting the Search Space of Weight-sharing NAS with Graph Convolutional Networks

Apr 17, 2020
Xin Chen, Lingxi Xie, Jun Wu, Longhui Wei, Yuhui Xu, Qi Tian

* 17 pages, 2 figures and 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Person Re-identification via Softened Similarity Learning

Apr 07, 2020
Yutian Lin, Lingxi Xie, Yu Wu, Chenggang Yan, Qi Tian

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Network Adjustment: Channel Search Guided by FLOPs Utilization Ratio

Apr 06, 2020
Zhengsu Chen, Jianwei Niu, Lingxi Xie, Xuefeng Liu, Longhui Wei, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Attribute Mix: Semantic Data Augmentation for Fine Grained Recognition

Apr 06, 2020
Hao Li, Xiaopeng Zhang, Hongkai Xiong, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select Base Classes for Few-shot Classification

Apr 01, 2020
Linjun Zhou, Peng Cui, Xu Jia, Shiqiang Yang, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Creating Something from Nothing: Unsupervised Knowledge Distillation for Cross-Modal Hashing

Apr 01, 2020
Hengtong Hu, Lingxi Xie, Richang Hong, Qi Tian

* This paper has been accepted for CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions