Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianwei Zhang

Jianwei Zhang

University of Hamburg

Nearest Neighborhood-Based Deep Clustering for Source Data-absent Unsupervised Domain Adaptation


Jul 27, 2021
Song Tang, Yan Yang, Zhiyuan Ma, Norman Hendrich, Fanyu Zeng, Shuzhi Sam Ge, Changshui Zhang, Jianwei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning compliant grasping and manipulation by teleoperation with adaptive force control


Jul 21, 2021
Chao Zeng, Shuang Li, Yiming Jiang, Qiang Li, Zhaopeng Chen, Chenguang Yang, Jianwei Zhang

* Accepted by the 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

TransSC: Transformer-based Shape Completion for Grasp Evaluation


Jul 01, 2021
Wenkai Chen, Hongzhuo Liang, Zhaopeng Chen, Fuchun Sun, Jianwei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Restoring degraded speech via a modified diffusion model


Apr 22, 2021
Jianwei Zhang, Suren Jayasuriya, Visar Berisha


  Access Paper or Ask Questions

Combining Learning from Demonstration with Learning by Exploration to Facilitate Contact-Rich Tasks


Mar 10, 2021
Yunlei Shi, Zhaopeng Chen, Yansong Wu, Dimitri Henkel, Sebastian Riedel, Hongxu Liu, Qian Feng, Jianwei Zhang

* 8 pages, 7 figures, IROS2021 submission 

  Access Paper or Ask Questions

CloudAAE: Learning 6D Object Pose Regression with On-line Data Synthesis on Point Clouds


Mar 02, 2021
Ge Gao, Mikko Lauri, Xiaolin Hu, Jianwei Zhang, Simone Frintrop

* Accepted to ICRA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

M6: A Chinese Multimodal Pretrainer


Mar 02, 2021
Junyang Lin, Rui Men, An Yang, Chang Zhou, Ming Ding, Yichang Zhang, Peng Wang, Ang Wang, Le Jiang, Xianyan Jia, Jie Zhang, Jianwei Zhang, Xu Zou, Zhikang Li, Xiaodong Deng, Jie Liu, Jinbao Xue, Huiling Zhou, Jianxin Ma, Jin Yu, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Jie Tang, Hongxia Yang

* 12 pages, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Memory based Attention Network for Sequential Recommendation


Feb 18, 2021
Qiaoyu Tan, Jianwei Zhang, Ninghao Liu, Xiao Huang, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Sparse-Interest Network for Sequential Recommendation


Feb 18, 2021
Qiaoyu Tan, Jianwei Zhang, Jiangchao Yao, Ninghao Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

ATCSpeechNet: A multilingual end-to-end speech recognition framework for air traffic control systems


Feb 17, 2021
Yi Lin, Bo Yang, Linchao Li, Dongyue Guo, Jianwei Zhang, Hu Chen, Yi Zhang

* An improved work based on our previous Interspeech 2020 paper (https://isca-speech.org/archive/Interspeech_2020/pdfs/1020.pdf

  Access Paper or Ask Questions

Proactive Action Visual Residual Reinforcement Learning for Contact-Rich Tasks Using a Torque-Controlled Robot


Oct 25, 2020
Yunlei Shi, Zhaopeng Chen, Hongxu Liu, Sebastian Riedel, Chunhui Gao, Qian Feng, Jun Deng, Jianwei Zhang

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Cascade Convolutional Neural Network for Image Super-Resolution


Aug 25, 2020
Jianwei Zhang, zhenxing Wang, yuhui Zheng, Guoqing Zhang

* 12 page,5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Adapting Recurrent Models for Object Pushing from Learning in Simulation


Jul 27, 2020
Lin Cong, Michael Görner, Philipp Ruppel, Hongzhuo Liang, Norman Hendrich, Jianwei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Continuous Learning and Inference of Individual Probability of SARS-CoV-2 Infection Based on Interaction Data


Jun 14, 2020
Shangching Liu, Koyun Liu, Hwaihai Chiang, Jianwei Zhang, Tsungyao Chang

* 15 pages,6 figures,2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning for Debiased Candidate Generation in Large-Scale Recommender Systems


Jun 11, 2020
Chang Zhou, Jianxin Ma, Jianwei Zhang, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Model-Based Compensation of Moving Tissue for State Recognition in Robotic-Assisted Pedicle Drilling


Jun 02, 2020
Zhongliang Jiang, Long Lei, Yu Sun, Xiaozhi Qi, Ying Hu, Bing Li, Nassir Navab, Jianwei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning for Debiased Candidate Generation at Scale


Jun 02, 2020
Chang Zhou, Jianxin Ma, Jianwei Zhang, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Center-of-Mass-based Robust Grasp Planning for Unknown Objects Using Tactile-Visual Sensors


Jun 01, 2020
Qian Feng, Zhaopeng Chen, Jun Deng, Chunhui Gao, Jianwei Zhang, Alois Knoll

* 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA),610-617 
* 6 pages + references 

  Access Paper or Ask Questions

Controllable Multi-Interest Framework for Recommendation


May 19, 2020
Yukuo Cen, Jianwei Zhang, Xu Zou, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang

* Accepted to KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Mobile Robot Hand-Arm Teleoperation System by Vision and IMU


Mar 11, 2020
Shuang Li, Jiaxi Jiang, Philipp Ruppel, Hongzhuo Liang, Xiaojian Ma, Norman Hendrich, Fuchun Sun, Jianwei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Robust Robotic Pouring using Audition and Haptics


Feb 29, 2020
Hongzhuo Liang, Chuangchuang Zhou, Shuang Li, Xiaojian Ma, Norman Hendrich, Timo Gerkmann, Fuchun Sun, Jianwei Zhang

* submitted to RA-L 

  Access Paper or Ask Questions

6D Object Pose Regression via Supervised Learning on Point Clouds


Jan 24, 2020
Ge Gao, Mikko Lauri, Yulong Wang, Xiaolin Hu, Jianwei Zhang, Simone Frintrop


  Access Paper or Ask Questions

Dimensional Reweighting Graph Convolutional Networks


Jul 04, 2019
Xu Zou, Qiuye Jia, Jianwei Zhang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Representation Learning for Attributed Multiplex Heterogeneous Network


May 20, 2019
Yukuo Cen, Xu Zou, Jianwei Zhang, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Jie Tang

* Accepted to KDD 2019. Website: https://sites.google.com/view/gatne 

  Access Paper or Ask Questions

Making Sense of Audio Vibration for Liquid Height Estimation in Robotic Pouring


Mar 02, 2019
Hongzhuo Liang, Shuang Li, Xiaojian Ma, Norman Hendrich, Timo Gerkmann, Jianwei Zhang

* Checkout project page for video, code and dataset: https://lianghongzhuo.github.io/AudioPouring 

  Access Paper or Ask Questions

Vision-based Teleoperation of Shadow Dexterous Hand using End-to-End Deep Neural Network


Feb 18, 2019
Shuang Li, Xiaojian Ma, Hongzhuo Liang, Michael Görner, Philipp Ruppel, Bing Fang, Fuchun Sun, Jianwei Zhang

* Accepted to ICRA 2019. Shuang Li and Xiaojian Ma contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions