Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chenfei Wu

NÜWA: Visual Synthesis Pre-training for Neural visUal World creAtion


Nov 24, 2021
Chenfei Wu, Jian Liang, Lei Ji, Fan Yang, Yuejian Fang, Daxin Jiang, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

KD-VLP: Improving End-to-End Vision-and-Language Pretraining with Object Knowledge Distillation


Sep 22, 2021
Yongfei Liu, Chenfei Wu, Shao-yen Tseng, Vasudev Lal, Xuming He, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

GEM: A General Evaluation Benchmark for Multimodal Tasks


Jun 18, 2021
Lin Su, Nan Duan, Edward Cui, Lei Ji, Chenfei Wu, Huaishao Luo, Yongfei Liu, Ming Zhong, Taroon Bharti, Arun Sacheti

* Accepted by Findings of ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

GODIVA: Generating Open-DomaIn Videos from nAtural Descriptions


Apr 30, 2021
Chenfei Wu, Lun Huang, Qianxi Zhang, Binyang Li, Lei Ji, Fan Yang, Guillermo Sapiro, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

Deep Reason: A Strong Baseline for Real-World Visual Reasoning


May 24, 2019
Chenfei Wu, Yanzhao Zhou, Gen Li, Nan Duan, Duyu Tang, Xiaojie Wang


  Access Paper or Ask Questions