Alert button
Picture for Yan Xia

Yan Xia

Alert button

K-Level Reasoning with Large Language Models

Feb 02, 2024
Yadong Zhang, Shaoguang Mao, Tao Ge, Xun Wang, Yan Xia, Man Lan, Furu Wei

Viaarxiv icon

StyleSinger: Style Transfer for Out-of-Domain Singing Voice Synthesis

Jan 02, 2024
Yu Zhang, Rongjie Huang, Ruiqi Li, JinZheng He, Yan Xia, Feiyang Chen, Xinyu Duan, Baoxing Huai, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

Multi-Modal Domain Adaptation Across Video Scenes for Temporal Video Grounding

Dec 21, 2023
Haifeng Huang, Yang Zhao, Zehan Wang, Yan Xia, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

StyleSinger: Style Transfer for Out-Of-Domain Singing Voice Synthesis

Dec 17, 2023
Yu Zhang, Rongjie Huang, Ruiqi Li, JinZheng He, Yan Xia, Feiyang Chen, Xinyu Duan, Baoxing Huai, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

Text2Loc: 3D Point Cloud Localization from Natural Language

Nov 27, 2023
Yan Xia, Letian Shi, Zifeng Ding, João F. Henriques, Daniel Cremers

Figure 1 for Text2Loc: 3D Point Cloud Localization from Natural Language
Figure 2 for Text2Loc: 3D Point Cloud Localization from Natural Language
Figure 3 for Text2Loc: 3D Point Cloud Localization from Natural Language
Figure 4 for Text2Loc: 3D Point Cloud Localization from Natural Language
Viaarxiv icon

Multi-view Hybrid Graph Convolutional Network for Volume-to-mesh Reconstruction in Cardiovascular MRI

Nov 22, 2023
Nicolás Gaggion, Benjamin A. Matheson, Yan Xia, Rodrigo Bonazzola, Nishant Ravikumar, Zeike A. Taylor, Diego H. Milone, Alejandro F. Frangi, Enzo Ferrante

Figure 1 for Multi-view Hybrid Graph Convolutional Network for Volume-to-mesh Reconstruction in Cardiovascular MRI
Figure 2 for Multi-view Hybrid Graph Convolutional Network for Volume-to-mesh Reconstruction in Cardiovascular MRI
Figure 3 for Multi-view Hybrid Graph Convolutional Network for Volume-to-mesh Reconstruction in Cardiovascular MRI
Figure 4 for Multi-view Hybrid Graph Convolutional Network for Volume-to-mesh Reconstruction in Cardiovascular MRI
Viaarxiv icon

ALYMPICS: Language Agents Meet Game Theory

Nov 16, 2023
Shaoguang Mao, Yuzhe Cai, Yan Xia, Wenshan Wu, Xun Wang, Fengyi Wang, Tao Ge, Furu Wei

Viaarxiv icon

Cross-modal Prompts: Adapting Large Pre-trained Models for Audio-Visual Downstream Tasks

Nov 09, 2023
Haoyi Duan, Yan Xia, Mingze Zhou, Li Tang, Jieming Zhu, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation

Oct 12, 2023
Wang You, Wenshan Wu, Yaobo Liang, Shaoguang Mao, Chenfei Wu, Maosong Cao, Yuzhe Cai, Yiduo Guo, Yan Xia, Furu Wei, Nan Duan

Figure 1 for EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation
Figure 2 for EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation
Figure 3 for EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation
Figure 4 for EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation
Viaarxiv icon