Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
BANG: Bridging Autoregressive and Non-autoregressive Generation with Large Scale Pretraining

Dec 31, 2020
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Jian Jiao, Yu Yan, Dayiheng Liu, Weizhu Chen, Kewen Tang, Houqiang Li, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Ming Zhou, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

Syntax-Enhanced Pre-trained Model

Dec 28, 2020
Zenan Xu, Daya Guo, Duyu Tang, Qinliang Su, Linjun Shou, Ming Gong, Wanjun Zhong, Xiaojun Quan, Nan Duan, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

An Enhanced Knowledge Injection Model for Commonsense Generation

Dec 01, 2020
Zhihao Fan, Yeyun Gong, Zhongyu Wei, Siyuan Wang, Yameng Huang, Jian Jiao, Xuanjing Huang, Nan Duan, Ruofei Zhang

* Accepted to COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GLGE: A New General Language Generation Evaluation Benchmark

Nov 24, 2020
Dayiheng Liu, Yu Yan, Yeyun Gong, Weizhen Qi, Hang Zhang, Jian Jiao, Weizhu Chen, Jie Fu, Linjun Shou, Ming Gong, Pengcheng Wang, Jiusheng Chen, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Ruofei Zhang, Winnie Wu, Ming Zhou, Nan Duan

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

ProphetNet-Ads: A Looking Ahead Strategy for Generative Retrieval Models in Sponsored Search Engine

Oct 21, 2020
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yu Yan, Jian Jiao, Bo Shao, Ruofei Zhang, Houqiang Li, Nan Duan, Ming Zhou

* Accepted to NLPCC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Deepfake Detection with Factual Structure of Text

Oct 15, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zenan Xu, Ruize Wang, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin

* EMNLP2020;10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Tell Me How to Ask Again: Question Data Augmentation with Controllable Rewriting in Continuous Space

Oct 04, 2020
Dayiheng Liu, Yeyun Gong, Jie Fu, Yu Yan, Jiusheng Chen, Jiancheng Lv, Nan Duan, Ming Zhou

* Accepted at EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

No Answer is Better Than Wrong Answer: A Reflection Model for Document Level Machine Reading Comprehension

Sep 29, 2020
Xuguang Wang, Linjun Shou, Ming Gong, Nan Duan, Daxin Jiang

* Accepted by Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GraphCodeBERT: Pre-training Code Representations with Data Flow

Sep 29, 2020
Daya Guo, Shuo Ren, Shuai Lu, Zhangyin Feng, Duyu Tang, Shujie Liu, Long Zhou, Nan Duan, Alexey Svyatkovskiy, Shengyu Fu, Michele Tufano, Shao Kun Deng, Colin Clement, Dawn Drain, Neel Sundaresan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

GRACE: Gradient Harmonized and Cascaded Labeling for Aspect-based Sentiment Analysis

Sep 25, 2020
Huaishao Luo, Lei Ji, Tianrui Li, Nan Duan, Daxin Jiang

* to appear in Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Tag and Correct: Question aware Open Information Extraction with Two-stage Decoding

Sep 16, 2020
Martin Kuo, Yaobo Liang, Lei Ji, Nan Duan, Linjun Shou, Ming Gong, Peng Chen

* 11 pages, 1 figure, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Evidence-Aware Inferential Text Generation with Vector Quantised Variational AutoEncoder

Jun 15, 2020
Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

M3P: Learning Universal Representations via Multitask Multilingual Multimodal Pre-training

Jun 04, 2020
Haoyang Huang, Lin Su, Di Qi, Nan Duan, Edward Cui, Taroon Bharti, Lei Zhang, Lijuan Wang, Jianfeng Gao, Bei Liu, Jianlong Fu, Dongdong Zhang, Xin Liu, Ming Zhou

* 10 pages,2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Document Modeling with Graph Attention Networks for Multi-grained Machine Reading Comprehension

May 13, 2020
Bo Zheng, Haoyang Wen, Yaobo Liang, Nan Duan, Wanxiang Che, Daxin Jiang, Ming Zhou, Ting Liu

* ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Answer Boundary Detection for Multilingual Machine Reading Comprehension

May 08, 2020
Fei Yuan, Linjun Shou, Xuanyu Bai, Ming Gong, Yaobo Liang, Nan Duan, Yan Fu, Daxin Jiang

* Accepted to ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Benchmark for Structured Procedural Knowledge Extraction from Cooking Videos

May 02, 2020
Frank F. Xu, Lei Ji, Botian Shi, Junyi Du, Graham Neubig, Yonatan Bisk, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

RikiNet: Reading Wikipedia Pages for Natural Question Answering

Apr 30, 2020
Dayiheng Liu, Yeyun Gong, Jie Fu, Yu Yan, Jiusheng Chen, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Nan Duan

* Accepted at ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Declarative Knowledge in Text and First-Order Logic for Fine-Grained Propaganda Detection

Apr 29, 2020
Ruize Wang, Duyu Tang, Nan Duan, Wanjun Zhong, Zhongyu Wei, Xuanjing Huang, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

LogicalFactChecker: Leveraging Logical Operations for Fact Checking with Graph Module Network

Apr 28, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zhangyin Feng, Nan Duan, Ming Zhou, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Jiahai Wang, Jian Yin

* 13 pages; 7 figures; Accepted by ACL2020 as a long paper 

  Access Paper or Ask Questions

A Heterogeneous Graph with Factual, Temporal and Logical Knowledge for Question Answering Over Dynamic Contexts

Apr 25, 2020
Wanjun Zhong, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

XGLUE: A New Benchmark Dataset for Cross-lingual Pre-training, Understanding and Generation

Apr 19, 2020
Yaobo Liang, Nan Duan, Yeyun Gong, Ning Wu, Fenfei Guo, Weizhen Qi, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Guihong Cao, Xiaodong Fan, Bruce Zhang, Rahul Agrawal, Edward Cui, Sining Wei, Taroon Bharti, Ying Qiao, Jiun-Hung Chen, Winnie Wu, Shuguang Liu, Fan Yang, Rangan Majumder, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Inferential Text Generation with Multiple Knowledge Sources and Meta-Learning

Apr 15, 2020
Daya Guo, Akari Asai, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Jian Yin, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Pre-training Text Representations as Meta Learning

Apr 12, 2020
Shangwen Lv, Yuechen Wang, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Fuqing Zhu, Ming Gong, Linjun Shou, Ryan Ma, Daxin Jiang, Guihong Cao, Ming Zhou, Songlin Hu

* 2 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Diverse, Controllable, and Keyphrase-Aware: A Corpus and Method for News Multi-Headline Generation

Apr 08, 2020
Dayiheng Liu, Yeyun Gong, Jie Fu, Wei Liu, Yu Yan, Bo Shao, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Nan Duan

* 11 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

XGPT: Cross-modal Generative Pre-Training for Image Captioning

Mar 04, 2020
Qiaolin Xia, Haoyang Huang, Nan Duan, Dongdong Zhang, Lei Ji, Zhifang Sui, Edward Cui, Taroon Bharti, Xin Liu, Ming Zhou

* 12 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

ProphetNet: Predicting Future N-gram for Sequence-to-Sequence Pre-training

Feb 22, 2020
Yu Yan, Weizhen Qi, Yeyun Gong, Dayiheng Liu, Nan Duan, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions