Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Haoyang Huang

Multilingual Machine Translation Systems from Microsoft for WMT21 Shared Task


Nov 03, 2021
Jian Yang, Shuming Ma, Haoyang Huang, Dongdong Zhang, Li Dong, Shaohan Huang, Alexandre Muzio, Saksham Singhal, Hany Hassan Awadalla, Xia Song, Furu Wei

* WMT21 

  Access Paper or Ask Questions

BlonD: An Automatic Evaluation Metric for Document-level MachineTranslation


Mar 22, 2021
Yuchen Jiang, Shuming Ma, Dongdong Zhang, Jian Yang, Haoyang Huang, Ming Zhou

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

XLM-T: Scaling up Multilingual Machine Translation with Pretrained Cross-lingual Transformer Encoders


Dec 31, 2020
Shuming Ma, Jian Yang, Haoyang Huang, Zewen Chi, Li Dong, Dongdong Zhang, Hany Hassan Awadalla, Alexandre Muzio, Akiko Eriguchi, Saksham Singhal, Xia Song, Arul Menezes, Furu Wei


  Access Paper or Ask Questions

M3P: Learning Universal Representations via Multitask Multilingual Multimodal Pre-training


Jun 04, 2020
Haoyang Huang, Lin Su, Di Qi, Nan Duan, Edward Cui, Taroon Bharti, Lei Zhang, Lijuan Wang, Jianfeng Gao, Bei Liu, Jianlong Fu, Dongdong Zhang, Xin Liu, Ming Zhou

* 10 pages,2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

XGPT: Cross-modal Generative Pre-Training for Image Captioning


Mar 04, 2020
Qiaolin Xia, Haoyang Huang, Nan Duan, Dongdong Zhang, Lei Ji, Zhifang Sui, Edward Cui, Taroon Bharti, Xin Liu, Ming Zhou

* 12 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

UniViLM: A Unified Video and Language Pre-Training Model for Multimodal Understanding and Generation


Feb 15, 2020
Huaishao Luo, Lei Ji, Botian Shi, Haoyang Huang, Nan Duan, Tianrui Li, Xilin Chen, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Unicoder: A Universal Language Encoder by Pre-training with Multiple Cross-lingual Tasks


Sep 04, 2019
Haoyang Huang, Yaobo Liang, Nan Duan, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Ming Zhou

* Accepted to EMNLP2019; 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions