Unsupervised Deformable Medical Image Registration via Pyramidal Residual Deformation Fields Estimation

Apr 16, 2020
Yujia Zhou, Shumao Pang, Jun Cheng, Yuhang Sun, Yi Wu, Lei Zhao, Yaqin Liu, Zhentai Lu, Wei Yang, Qianjin Feng


  Access Model/Code and Paper
An Efficient Agreement Mechanism in CapsNets By Pairwise Product

Apr 01, 2020
Lei Zhao, Xiaohui Wang, Lei Huang

* Accepted to ECAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
An Investigation into the Stochasticity of Batch Whitening

Mar 27, 2020
Lei Huang, Lei Zhao, Yi Zhou, Fan Zhu, Li Liu, Ling Shao

* Accepted to CVPR 2020. The Code is available at https://github.com/huangleiBuaa/StochasticityBW 

  Access Model/Code and Paper
Diversified Arbitrary Style Transfer via Deep Feature Perturbation

Sep 18, 2019
Zhizhong Wang, Lei Zhao, Lihong Qiu, Haibo Chen, Qihang Mo, Sihuan Lin, Wei Xing, Dongming Lu


  Access Model/Code and Paper
On Compression of Unsupervised Neural Nets by Pruning Weak Connections

Jan 23, 2019
Zhiwen Zuo, Lei Zhao, Liwen Zuo, Feng Jiang, Wei Xing, Dongming Lu


  Access Model/Code and Paper
GLStyleNet: Higher Quality Style Transfer Combining Global and Local Pyramid Features

Nov 18, 2018
Zhizhong Wang, Lei Zhao, Wei Xing, Dongming Lu


  Access Model/Code and Paper