Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lei Zhao

From Model-driven to Data-driven: A Survey on Active Deep Learning


Jan 25, 2021
Peng Liu, Guojin He, Lei Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Diversified Patch-based Style Transfer with Shifted Style Normalization


Jan 16, 2021
Zhizhong Wang, Lei Zhao, Haibo Chen, Zhiwen Zuo, Ailin Li, Wei Xing, Dongming Lu


  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Image-to-Image Translation via Mutual Information Estimation and Maximization


Sep 06, 2020
Zhiwen Zuo, Qijiang Xu, Huiming Zhang, Zhizhong Wang, Haibo Chen, Ailin Li, Lei Zhao, Wei Xing, Dongming Lu


  Access Paper or Ask Questions

MiNet: Mixed Interest Network for Cross-Domain Click-Through Rate Prediction


Aug 07, 2020
Wentao Ouyang, Xiuwu Zhang, Lei Zhao, Jinmei Luo, Yu Zhang, Heng Zou, Zhaojie Liu, Yanlong Du

* CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Deformable Medical Image Registration via Pyramidal Residual Deformation Fields Estimation


Apr 16, 2020
Yujia Zhou, Shumao Pang, Jun Cheng, Yuhang Sun, Yi Wu, Lei Zhao, Yaqin Liu, Zhentai Lu, Wei Yang, Qianjin Feng


  Access Paper or Ask Questions

An Efficient Agreement Mechanism in CapsNets By Pairwise Product


Apr 01, 2020
Lei Zhao, Xiaohui Wang, Lei Huang

* Accepted to ECAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

An Investigation into the Stochasticity of Batch Whitening


Mar 27, 2020
Lei Huang, Lei Zhao, Yi Zhou, Fan Zhu, Li Liu, Ling Shao

* Accepted to CVPR 2020. The Code is available at https://github.com/huangleiBuaa/StochasticityBW 

  Access Paper or Ask Questions

Diversified Arbitrary Style Transfer via Deep Feature Perturbation


Sep 18, 2019
Zhizhong Wang, Lei Zhao, Lihong Qiu, Haibo Chen, Qihang Mo, Sihuan Lin, Wei Xing, Dongming Lu


  Access Paper or Ask Questions

On Compression of Unsupervised Neural Nets by Pruning Weak Connections


Jan 23, 2019
Zhiwen Zuo, Lei Zhao, Liwen Zuo, Feng Jiang, Wei Xing, Dongming Lu


  Access Paper or Ask Questions

GLStyleNet: Higher Quality Style Transfer Combining Global and Local Pyramid Features


Nov 18, 2018
Zhizhong Wang, Lei Zhao, Wei Xing, Dongming Lu


  Access Paper or Ask Questions