Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaowen Chu

Embracing Structure in Data for Billion-Scale Semantic Product Search


Oct 12, 2021
Vihan Lakshman, Choon Hui Teo, Xiaowen Chu, Priyanka Nigam, Abhinandan Patni, Pooja Maknikar, SVN Vishwanathan

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

FADNet++: Real-Time and Accurate Disparity Estimation with Configurable Networks


Oct 06, 2021
Qiang Wang, Shaohuai Shi, Shizhen Zheng, Kaiyong Zhao, Xiaowen Chu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2003.10758 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey of Incentive Mechanism for Federated Learning


Jun 27, 2021
Rongfei Zeng, Chao Zeng, Xingwei Wang, Bo Li, Xiaowen Chu

* more than 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Model Design and Benchmarking of 3D Deep Learning Models for COVID-19 Detection with Chest CT Scans


Feb 12, 2021
Xin He, Shihao Wang, Xiaowen Chu, Shaohuai Shi, Jiangping Tang, Xin Liu, Chenggang Yan, Jiyong Zhang, Guiguang Ding

* Accepted by AAAI 2021, COVID-19, Neural Architecture Search, AutoML 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Multi-objective Evolutionary 3D Neural Architecture Search for COVID-19 Detection with Chest CT Scans


Jan 26, 2021
Xin He, Shihao Wang, Guohao Ying, Jiyong Zhang, Xiaowen Chu

* Neural Architecture Search, Evolutionary Algorithm, COVID-19, CT 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Scalable Distributed Training of Deep Learning on Public Cloud Clusters


Oct 20, 2020
Shaohuai Shi, Xianhao Zhou, Shutao Song, Xingyao Wang, Zilin Zhu, Xue Huang, Xinan Jiang, Feihu Zhou, Zhenyu Guo, Liqiang Xie, Rui Lan, Xianbin Ouyang, Yan Zhang, Jieqian Wei, Jing Gong, Weiliang Lin, Ping Gao, Peng Meng, Xiaomin Xu, Chenyang Guo, Bo Yang, Zhibo Chen, Yongjian Wu, Xiaowen Chu

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Communication-Efficient Distributed Deep Learning: Survey, Evaluation, and Challenges


May 27, 2020
Shaohuai Shi, Zhenheng Tang, Xiaowen Chu, Chengjian Liu, Wei Wang, Bo Li

* 10 pages, 6 figures & tables. Code at: https://github.com/HKBU-HPML/ddl-benchmarks 

  Access Paper or Ask Questions

FADNet: A Fast and Accurate Network for Disparity Estimation


Mar 24, 2020
Qiang Wang, Shaohuai Shi, Shizhen Zheng, Kaiyong Zhao, Xiaowen Chu


  Access Paper or Ask Questions

Communication-Efficient Distributed Deep Learning: A Comprehensive Survey


Mar 10, 2020
Zhenheng Tang, Shaohuai Shi, Xiaowen Chu, Wei Wang, Bo Li


  Access Paper or Ask Questions

Communication Contention Aware Scheduling of Multiple Deep Learning Training Jobs


Feb 24, 2020
Qiang Wang, Shaohuai Shi, Canhui Wang, Xiaowen Chu


  Access Paper or Ask Questions

FMore: An Incentive Scheme of Multi-dimensional Auction for Federated Learning in MEC


Feb 22, 2020
Rongfei Zeng, Shixun Zhang, Jiaqi Wang, Xiaowen Chu


  Access Paper or Ask Questions

Communication-Efficient Decentralized Learning with Sparsification and Adaptive Peer Selection


Feb 22, 2020
Zhenheng Tang, Shaohuai Shi, Xiaowen Chu


  Access Paper or Ask Questions

A Survey of Deep Learning Techniques for Neural Machine Translation


Feb 18, 2020
Shuoheng Yang, Yuxin Wang, Xiaowen Chu


  Access Paper or Ask Questions

IRS: A Large Synthetic Indoor Robotics Stereo Dataset for Disparity and Surface Normal Estimation


Dec 20, 2019
Qiang Wang, Shizhen Zheng, Qingsong Yan, Fei Deng, Kaiyong Zhao, Xiaowen Chu


  Access Paper or Ask Questions

MG-WFBP: Merging Gradients Wisely for Efficient Communication in Distributed Deep Learning


Dec 18, 2019
Shaohuai Shi, Xiaowen Chu, Bo Li

* Under review as a journal paper. 14 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1811.11141 

  Access Paper or Ask Questions

Layer-wise Adaptive Gradient Sparsification for Distributed Deep Learning with Convergence Guarantees


Nov 21, 2019
Shaohuai Shi, Zhenheng Tang, Qiang Wang, Kaiyong Zhao, Xiaowen Chu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Top-k Sparsification in Distributed Deep Learning


Nov 20, 2019
Shaohuai Shi, Xiaowen Chu, Ka Chun Cheung, Simon See

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Computer-Aided Clinical Skin Disease Diagnosis Using CNN and Object Detection Models


Nov 20, 2019
Xin He, Shihao Wang, Shaohuai Shi, Zhenheng Tang, Yuxin Wang, Zhihao Zhao, Jing Dai, Ronghao Ni, Xiaofeng Zhang, Xiaoming Liu, Zhili Wu, Wu Yu, Xiaowen Chu

* KDDBHI Workshop 2019, IEEE BigData Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Performance and Power Evaluation of AI Accelerators for Training Deep Learning Models


Sep 22, 2019
Yuxin Wang, Qiang Wang, Shaohuai Shi, Xin He, Zhenheng Tang, Kaiyong Zhao, Xiaowen Chu

* There are some technical mistakes, and need to be carefully revised. So we choose to withdraw 

  Access Paper or Ask Questions

AutoML: A Survey of the State-of-the-Art


Aug 14, 2019
Xin He, Kaiyong Zhao, Xiaowen Chu

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Distributed Synchronous SGD Algorithm with Global Top-$k$ Sparsification for Low Bandwidth Networks


Jan 14, 2019
Shaohuai Shi, Qiang Wang, Kaiyong Zhao, Zhenheng Tang, Yuxin Wang, Xiang Huang, Xiaowen Chu

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Highly Scalable Deep Learning Training System with Mixed-Precision: Training ImageNet in Four Minutes


Jul 30, 2018
Xianyan Jia, Shutao Song, Wei He, Yangzihao Wang, Haidong Rong, Feihu Zhou, Liqiang Xie, Zhenyu Guo, Yuanzhou Yang, Liwei Yu, Tiegang Chen, Guangxiao Hu, Shaohuai Shi, Xiaowen Chu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1803.03383 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Performance Evaluation of Deep Learning Tools in Docker Containers


Nov 09, 2017
Pengfei Xu, Shaohuai Shi, Xiaowen Chu

* Conference: BIgCom2017, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Speeding up Convolutional Neural Networks By Exploiting the Sparsity of Rectifier Units


May 15, 2017
Shaohuai Shi, Xiaowen Chu

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Benchmarking State-of-the-Art Deep Learning Software Tools


Feb 17, 2017
Shaohuai Shi, Qiang Wang, Pengfei Xu, Xiaowen Chu

* Revision history: 1. Revise ResNet-50 configuration in MXNet. 2. Add faster implementation of ResNet-56 in TensorFlow with multiple GPUs 

  Access Paper or Ask Questions