Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lijun Wu

Discovering Drug-Target Interaction Knowledge from Biomedical Literature


Sep 27, 2021
Yutai Hou, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Yang Fan, Jinhua Zhu, Wanxiang Che, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

R-Drop: Regularized Dropout for Neural Networks


Jun 28, 2021
Xiaobo Liang, Lijun Wu, Juntao Li, Yue Wang, Qi Meng, Tao Qin, Wei Chen, Min Zhang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Incorporating NODE with Pre-trained Neural Differential Operator for Learning Dynamics


Jun 09, 2021
Shiqi Gong, Qi Meng, Yue Wang, Lijun Wu, Wei Chen, Zhi-Ming Ma, Tie-Yan Liu

* 15 pages, 12 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

UniDrop: A Simple yet Effective Technique to Improve Transformer without Extra Cost


Apr 11, 2021
Zhen Wu, Lijun Wu, Qi Meng, Yingce Xia, Shufang Xie, Tao Qin, Xinyu Dai, Tie-Yan Liu

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

IOT: Instance-wise Layer Reordering for Transformer Structures


Mar 05, 2021
Jinhua Zhu, Lijun Wu, Yingce Xia, Shufang Xie, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* Accepted at ICLR-2021 

  Access Paper or Ask Questions

ADD: Augmented Disentanglement Distillation Framework for Improving Stock Trend Forecasting


Dec 11, 2020
Hongshun Tang, Lijun Wu, Weiqing Liu, Jiang Bian


  Access Paper or Ask Questions

Masked Contrastive Representation Learning for Reinforcement Learning


Oct 15, 2020
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Jiajun Deng, Wengang Zhou, Tao Qin, Houqiang Li

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Learn to Use Future Information in Simultaneous Translation


Jul 10, 2020
Xueqing Wu, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Teach with Deep Interactions


Jul 09, 2020
Yang Fan, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-branch Attentive Transformer


Jun 18, 2020
Yang Fan, Shufang Xie, Yingce Xia, Lijun Wu, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized Focal Loss: Learning Qualified and Distributed Bounding Boxes for Dense Object Detection


Jun 08, 2020
Xiang Li, Wenhai Wang, Lijun Wu, Shuo Chen, Xiaolin Hu, Jun Li, Jinhui Tang, Jian Yang

* 14 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating BERT into Neural Machine Translation


Feb 17, 2020
Jinhua Zhu, Yingce Xia, Lijun Wu, Di He, Tao Qin, Wengang Zhou, Houqiang Li, Tie-Yan Liu

* Accepted to ICLR-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Microsoft Research Asia's Systems for WMT19


Nov 07, 2019
Yingce Xia, Xu Tan, Fei Tian, Fei Gao, Weicong Chen, Yang Fan, Linyuan Gong, Yichong Leng, Renqian Luo, Yiren Wang, Lijun Wu, Jinhua Zhu, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* Accepted to "Fourth Conference on Machine Translation (WMT19)" 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Bidirectional Neural Machine Translation


Aug 25, 2019
Xu Tan, Yingce Xia, Lijun Wu, Tao Qin


  Access Paper or Ask Questions

Depth Growing for Neural Machine Translation


Jul 03, 2019
Lijun Wu, Yiren Wang, Yingce Xia, Fei Tian, Fei Gao, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Soft Contextual Data Augmentation for Neural Machine Translation


May 25, 2019
Jinhua Zhu, Fei Gao, Lijun Wu, Yingce Xia, Tao Qin, Wengang Zhou, Xueqi Cheng, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2019 as short paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Teach with Dynamic Loss Functions


Oct 29, 2018
Lijun Wu, Fei Tian, Yingce Xia, Yang Fan, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

* NIPS 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Neural Machine Translation


Sep 30, 2018
Lijun Wu, Yingce Xia, Li Zhao, Fei Tian, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

* ACML 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Error Propagation in Neural Machine Translation: Characteristics of Language Also Matter


Sep 11, 2018
Lijun Wu, Xu Tan, Di He, Fei Tian, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

* EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

A Study of Reinforcement Learning for Neural Machine Translation


Aug 27, 2018
Lijun Wu, Fei Tian, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

* EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation


Jun 29, 2018
Hany Hassan, Anthony Aue, Chang Chen, Vishal Chowdhary, Jonathan Clark, Christian Federmann, Xuedong Huang, Marcin Junczys-Dowmunt, William Lewis, Mu Li, Shujie Liu, Tie-Yan Liu, Renqian Luo, Arul Menezes, Tao Qin, Frank Seide, Xu Tan, Fei Tian, Lijun Wu, Shuangzhi Wu, Yingce Xia, Dongdong Zhang, Zhirui Zhang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions