Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Fully Supervised Speaker Diarization

Oct 27, 2018
Aonan Zhang, Quan Wang, Zhenyao Zhu, John Paisley, Chong Wang

* To be submitted to ICASSP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Principled Hybrids of Generative and Discriminative Domain Adaptation

Oct 27, 2017
Han Zhao, Zhenyao Zhu, Junjie Hu, Adam Coates, Geoff Gordon


  Access Paper or Ask Questions

Gram-CTC: Automatic Unit Selection and Target Decomposition for Sequence Labelling

Aug 12, 2017
Hairong Liu, Zhenyao Zhu, Xiangang Li, Sanjeev Satheesh

* Published at ICML 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Neural Transducers for End-to-End Speech Recognition

Jul 24, 2017
Eric Battenberg, Jitong Chen, Rewon Child, Adam Coates, Yashesh Gaur, Yi Li, Hairong Liu, Sanjeev Satheesh, David Seetapun, Anuroop Sriram, Zhenyao Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Reducing Bias in Production Speech Models

May 11, 2017
Eric Battenberg, Rewon Child, Adam Coates, Christopher Fougner, Yashesh Gaur, Jiaji Huang, Heewoo Jun, Ajay Kannan, Markus Kliegl, Atul Kumar, Hairong Liu, Vinay Rao, Sanjeev Satheesh, David Seetapun, Anuroop Sriram, Zhenyao Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Speaker: an End-to-End Neural Speaker Embedding System

May 05, 2017
Chao Li, Xiaokong Ma, Bing Jiang, Xiangang Li, Xuewei Zhang, Xiao Liu, Ying Cao, Ajay Kannan, Zhenyao Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Multiscale Features Directly From Waveforms

Apr 05, 2016
Zhenyao Zhu, Jesse H. Engel, Awni Hannun

* "fix typo in the title" 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Speech 2: End-to-End Speech Recognition in English and Mandarin

Dec 08, 2015
Dario Amodei, Rishita Anubhai, Eric Battenberg, Carl Case, Jared Casper, Bryan Catanzaro, Jingdong Chen, Mike Chrzanowski, Adam Coates, Greg Diamos, Erich Elsen, Jesse Engel, Linxi Fan, Christopher Fougner, Tony Han, Awni Hannun, Billy Jun, Patrick LeGresley, Libby Lin, Sharan Narang, Andrew Ng, Sherjil Ozair, Ryan Prenger, Jonathan Raiman, Sanjeev Satheesh, David Seetapun, Shubho Sengupta, Yi Wang, Zhiqian Wang, Chong Wang, Bo Xiao, Dani Yogatama, Jun Zhan, Zhenyao Zhu


  Access Paper or Ask Questions

DeepID-Net: multi-stage and deformable deep convolutional neural networks for object detection

Sep 11, 2014
Wanli Ouyang, Ping Luo, Xingyu Zeng, Shi Qiu, Yonglong Tian, Hongsheng Li, Shuo Yang, Zhe Wang, Yuanjun Xiong, Chen Qian, Zhenyao Zhu, Ruohui Wang, Chen-Change Loy, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Multi-View Representation for Face Recognition

Jun 26, 2014
Zhenyao Zhu, Ping Luo, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang


  Access Paper or Ask Questions

Recover Canonical-View Faces in the Wild with Deep Neural Networks

Apr 16, 2014
Zhenyao Zhu, Ping Luo, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang


  Access Paper or Ask Questions