Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Channel Pruning via Multi-Criteria based on Weight Dependency

Nov 06, 2020
Yangchun Yan, Chao Li, Rongzuo Guo, Kang Yang, Yongjun Xu


  Access Paper or Ask Questions

How Far Does BERT Look At:Distance-based Clustering and Analysis of BERT$'$s Attention

Nov 03, 2020
Yue Guan, Jingwen Leng, Chao Li, Quan Chen, Minyi Guo


  Access Paper or Ask Questions

Non-local Meets Global: An Iterative Paradigm for Hyperspectral Image Restoration

Oct 24, 2020
Wei He, Quanming Yao, Chao Li, Naoto Yokoya, Qibin Zhao, Hongyan Zhang, Liangpei Zhang

* Accepted to TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Generative Learning and Super-Resolution For Real-World Camera-Screen Degradation

Sep 14, 2020
Guanghao Yin, Shouqian Sun, Chao Li, Xin Min


  Access Paper or Ask Questions

Architectural Implications of Graph Neural Networks

Sep 02, 2020
Zhihui Zhang, Jingwen Leng, Lingxiao Ma, Youshan Miao, Chao Li, Minyi Guo

* in IEEE Computer Architecture Letters, vol. 19, no. 1, pp. 59-62, 1 Jan.-June 2020 
* 4 pages, published in IEEE Computer Architecture Letters (CAL) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic GCN: Context-enriched Topology Learning for Skeleton-based Action Recognition

Jul 29, 2020
Fanfan Ye, Shiliang Pu, Qiaoyong Zhong, Chao Li, Di Xie, Huiming Tang

* accepted by ACMMM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Topology-Change-Aware Volumetric Fusion for Dynamic Scene Reconstruction

Jul 14, 2020
Chao Li, Xiaohu Guo

* European Conference on Computer Vision 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PFGDF: Pruning Filter via Gaussian Distribution Feature for Deep Neural Networks Acceleration

Jun 23, 2020
Jianrong Xu, Chao Li, Bifeng Cui, Kang Yang, Yongjun Xu


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Video Quality Mapping: Methods and Results

May 06, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Martin Danelljan, Radu Timofte, Hua Wang, Longcun Jin, Dewei Su, Jing Liu, Jaehoon Lee, Michal Kudelski, Lukasz Bala, Dmitry Hrybov, Marcin Mozejko, Muchen Li, Siyao Li, Bo Pang, Cewu Lu, Chao Li, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen

* The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results

May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Balancing Efficiency and Flexibility for DNN Acceleration via Temporal GPU-Systolic Array Integration

Feb 18, 2020
Cong Guo, Yangjie Zhou, Jingwen Leng, Yuhao Zhu, Zidong Du, Quan Chen, Chao Li, Minyi Guo, Bin Yao

* Accepted by DAC2020 

  Access Paper or Ask Questions

H-OWAN: Multi-distorted Image Restoration with Tensor 1x1 Convolution

Jan 29, 2020
Zihao Huang, Chao Li, Feng Duan, Qibin Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Super-Resolution via Coupled Tensor Ring Factorization

Jan 06, 2020
Wei He, Yong Chen, Naoto Yokoya, Chao Li, Qibin Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Single Image Reflection Removal through Cascaded Refinement

Nov 15, 2019
Chao Li, Yixiao Yang, Kun He, Stephen Lin, John E. Hopcroft

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TruNet: Short Videos Generation from Long Videos via Story-Preserving Truncation

Oct 14, 2019
Fan Yang, Xiao Liu, Dongliang He, Chuang Gan, Jian Wang, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen

* ICCV intelligent short video workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Gated Convolutional Networks with Hybrid Connectivity for Image Classification

Sep 08, 2019
Chuanguang Yang, Zhulin An, Hui Zhu, Xiaolong Hu, Kun Zhang, Kaiqiang Xu, Chao Li, Yongjun Xu


  Access Paper or Ask Questions

Image Inpainting with Learnable Bidirectional Attention Maps

Sep 05, 2019
Chaohao Xie, Shaohui Liu, Chao Li, Ming-Ming Cheng, Wangmeng Zuo, Xiao Liu, Shilei Wen, Errui Ding

* 18 pages, 16 figures, 2 tables, main paper + supplementary material (Accepted at ICCV, 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Concept-wise Temporal Convolutional Networks for Action Localization

Aug 26, 2019
Xin Li, Tianwei Lin, Xiao Liu, Chuang Gan, Wangmeng Zuo, Chao Li, Xiang Long, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

User independent Emotion Recognition with Residual Signal-Image Network

Aug 10, 2019
Guanghao Yin, Shouqian Sun, Hui Zhang, Dian Yu, Chao Li, Kejun Zhang, Ning Zou

* ICIP2019 

  Access Paper or Ask Questions

Best Practices for Learning Domain-Specific Cross-Lingual Embeddings

Jul 06, 2019
Lena Shakurova, Beata Nyari, Chao Li, Mihai Rotaru

* Proceedings of the 4th Workshop on Representation Learning for NLP 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-objective Pruning for CNNs using Genetic Algorithm

Jun 02, 2019
Chuanguang Yang, Zhulin An, Chao Li, Boyu Diao, Yongjun Xu

* 6 pages,4 figures,under review as a conference paper at ICANN 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Defense Through Network Profiling Based Path Extraction

May 09, 2019
Yuxian Qiu, Jingwen Leng, Cong Guo, Quan Chen, Chao Li, Minyi Guo, Yuhao Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Adapting Image Super-Resolution State-of-the-arts and Learning Multi-model Ensemble for Video Super-Resolution

May 07, 2019
Chao Li, Dongliang He, Xiao Liu, Yukang Ding, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

CryptoNN: Training Neural Networks over Encrypted Data

Apr 26, 2019
Runhua Xu, James B. D. Joshi, Chao Li

* ePrint 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Interest Network with Dynamic Routing for Recommendation at Tmall

Apr 17, 2019
Chao Li, Zhiyuan Liu, Mengmeng Wu, Yuchi Xu, Pipei Huang, Huan Zhao, Guoliang Kang, Qiwei Chen, Wei Li, Dik Lun Lee


  Access Paper or Ask Questions

Shared Predictive Cross-Modal Deep Quantization

Apr 16, 2019
Erkun Yang, Cheng Deng, Chao Li, Wei Liu, Jie Li, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions