Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chong Wang

Heterogeneous relational message passing networks for molecular dynamics simulations


Sep 02, 2021
Zun Wang, Chong Wang, Sibo Zhao, Yong Xu, Shaogang Hao, Chang Yu Hsieh, Bing-Lin Gu, Wenhui Duan


  Access Paper or Ask Questions

Defending against Reconstruction Attack in Vertical Federated Learning


Jul 21, 2021
Jiankai Sun, Yuanshun Yao, Weihao Gao, Junyuan Xie, Chong Wang

* Accepted to International Workshop on Federated Learning for User Privacy and Data Confidentiality in Conjunction with ICML 2021 (FL-ICML'21) 

  Access Paper or Ask Questions

AutoLoss: Automated Loss Function Search in Recommendations


Jun 12, 2021
Xiangyu Zhao, Haochen Liu, Wenqi Fan, Hui Liu, Jiliang Tang, Chong Wang

* Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining 

  Access Paper or Ask Questions

Vertical Federated Learning without Revealing Intersection Membership


Jun 10, 2021
Jiankai Sun, Xin Yang, Yuanshun Yao, Aonan Zhang, Weihao Gao, Junyuan Xie, Chong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Label Leakage and Protection in Two-party Split Learning


Feb 17, 2021
Oscar Li, Jiankai Sun, Xin Yang, Weihao Gao, Hongyi Zhang, Junyuan Xie, Virginia Smith, Chong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Symmetry-adapted graph neural networks for constructing molecular dynamics force fields


Jan 08, 2021
Zun Wang, Chong Wang, Sibo Zhao, Shiqiao Du, Yong Xu, Bing-Lin Gu, Wenhui Duan


  Access Paper or Ask Questions

Towards Earnings Call and Stock Price Movement


Aug 23, 2020
Zhiqiang Ma, Grace Bang, Chong Wang, Xiaomo Liu

* Accepted by KDD 2020 MLF workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Retrieval: An End-to-End Learnable Structure Model for Large-Scale Recommendations


Jul 12, 2020
Weihao Gao, Xiangjun Fan, Jiankai Sun, Kai Jia, Wenzhi Xiao, Chong Wang, Xiaobing Liu

* 13 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Short-Term Temporal Convolutional Networks for Dynamic Hand Gesture Recognition


Dec 31, 2019
Yi Zhang, Chong Wang, Ye Zheng, Jieyu Zhao, Yuqi Li, Xijiong Xie


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Domain Neural Machine Translation with Word-Level Adaptive Layer-wise Domain Mixing


Nov 07, 2019
Haoming Jiang, Chen Liang, Chong Wang, Tuo Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Feature Partitioning for Efficient Multi-Task Architectures


Aug 12, 2019
Alejandro Newell, Lu Jiang, Chong Wang, Li-Jia Li, Jia Deng


  Access Paper or Ask Questions

Neural Logic Machines


Apr 26, 2019
Honghua Dong, Jiayuan Mao, Tian Lin, Chong Wang, Lihong Li, Denny Zhou

* ICLR 2019. Project page: https://sites.google.com/view/neural-logic-machines 

  Access Paper or Ask Questions

Prior-aware Neural Network for Partially-Supervised Multi-Organ Segmentation


Apr 12, 2019
Yuyin Zhou, Zhe Li, Song Bai, Chong Wang, Xinlei Chen, Mei Han, Elliot Fishman, Alan Yuille

* Tech Report 

  Access Paper or Ask Questions

Doubly Sparse: Sparse Mixture of Sparse Experts for Efficient Softmax Inference


Jan 30, 2019
Shun Liao, Ting Chen, Tian Lin, Denny Zhou, Chong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Neural Phrase-to-Phrase Machine Translation


Nov 06, 2018
Jiangtao Feng, Lingpeng Kong, Po-Sen Huang, Chong Wang, Da Huang, Jiayuan Mao, Kan Qiao, Dengyong Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Fully Supervised Speaker Diarization


Oct 27, 2018
Aonan Zhang, Quan Wang, Zhenyao Zhu, John Paisley, Chong Wang

* To be submitted to ICASSP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Rate Distortion For Model Compression: From Theory To Practice


Oct 09, 2018
Weihao Gao, Chong Wang, Sewoong Oh

* 15 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Neural Phrase-based Machine Translation


Sep 24, 2018
Po-Sen Huang, Chong Wang, Sitao Huang, Dengyong Zhou, Li Deng

* in International Conference on Learning Representations (ICLR) 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Subgoal Discovery for Hierarchical Dialogue Policy Learning


Sep 22, 2018
Da Tang, Xiujun Li, Jianfeng Gao, Chong Wang, Lihong Li, Tony Jebara

* 11 pages, 6 figures, EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Sequence Modeling via Segmentations


Jul 18, 2018
Chong Wang, Yining Wang, Po-Sen Huang, Abdelrahman Mohamed, Dengyong Zhou, Li Deng

* recurrent neural networks, dynamic programming, structured prediction 

  Access Paper or Ask Questions

Thoracic Disease Identification and Localization with Limited Supervision


Jun 20, 2018
Zhe Li, Chong Wang, Mei Han, Yuan Xue, Wei Wei, Li-Jia Li, Li Fei-Fei

* Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2018 (CVPR 2018). V1: CVPR submission; V2: +supplementary; V3: CVPR camera-ready; V4: correction, update reference baseline results according to their latest post; V5: minor correction; V6: Identification results using NIH data splits and various image models 

  Access Paper or Ask Questions

Attention-based Graph Neural Network for Semi-supervised Learning


Mar 10, 2018
Kiran K. Thekumparampil, Chong Wang, Sewoong Oh, Li-Jia Li


  Access Paper or Ask Questions

Model Distillation with Knowledge Transfer from Face Classification to Alignment and Verification


Oct 23, 2017
Chong Wang, Xipeng Lan, Yangang Zhang

* 10 pages, 1 figures 

  Access Paper or Ask Questions

How to Train Triplet Networks with 100K Identities?


Sep 09, 2017
Chong Wang, Xue Zhang, Xipeng Lan

* 9 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Scaffolding Networks: Incremental Learning and Teaching Through Questioning


May 19, 2017
Asli Celikyilmaz, Li Deng, Lihong Li, Chong Wang

* 11 pages + Abstract + 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TopicRNN: A Recurrent Neural Network with Long-Range Semantic Dependency


Feb 27, 2017
Adji B. Dieng, Chong Wang, Jianfeng Gao, John Paisley

* International Conference on Learning Representations 

  Access Paper or Ask Questions

A General Method for Robust Bayesian Modeling


Sep 07, 2016
Chong Wang, David M. Blei


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Modeling of Conversational-role based Self-presentation Characteristics in Large Online Forums


Dec 10, 2015
Abhimanu Kumar, Shriphani Palakodety, Chong Wang, Carolyn P. Rose, Eric P. Xing, Miaomiao Wen


  Access Paper or Ask Questions

Deep Speech 2: End-to-End Speech Recognition in English and Mandarin


Dec 08, 2015
Dario Amodei, Rishita Anubhai, Eric Battenberg, Carl Case, Jared Casper, Bryan Catanzaro, Jingdong Chen, Mike Chrzanowski, Adam Coates, Greg Diamos, Erich Elsen, Jesse Engel, Linxi Fan, Christopher Fougner, Tony Han, Awni Hannun, Billy Jun, Patrick LeGresley, Libby Lin, Sharan Narang, Andrew Ng, Sherjil Ozair, Ryan Prenger, Jonathan Raiman, Sanjeev Satheesh, David Seetapun, Shubho Sengupta, Yi Wang, Zhiqian Wang, Chong Wang, Bo Xiao, Dani Yogatama, Jun Zhan, Zhenyao Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Embarrassingly Parallel Variational Inference in Nonconjugate Models


Oct 14, 2015
Willie Neiswanger, Chong Wang, Eric Xing


  Access Paper or Ask Questions