Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiangang Li

GigaSpeech: An Evolving, Multi-domain ASR Corpus with 10,000 Hours of Transcribed Audio


Jun 13, 2021
Guoguo Chen, Shuzhou Chai, Guanbo Wang, Jiayu Du, Wei-Qiang Zhang, Chao Weng, Dan Su, Daniel Povey, Jan Trmal, Junbo Zhang, Mingjie Jin, Sanjeev Khudanpur, Shinji Watanabe, Shuaijiang Zhao, Wei Zou, Xiangang Li, Xuchen Yao, Yongqing Wang, Yujun Wang, Zhao You, Zhiyong Yan


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Data Augmentation for End-to-End Mandarin Speech Recognition


Apr 26, 2021
Jianwei Sun, Zhiyuan Tang, Hengxin Yin, Wei Wang, Xi Zhao, Shuaijiang Zhao, Xiaoning Lei, Wei Zou, Xiangang Li


  Access Paper or Ask Questions

Speech SIMCLR: Combining Contrastive and Reconstruction Objective for Self-supervised Speech Representation Learning


Oct 27, 2020
Dongwei Jiang, Wubo Li, Miao Cao, Ruixiong Zhang, Wei Zou, Kun Han, Xiangang Li


  Access Paper or Ask Questions

TMT: A Transformer-based Modal Translator for Improving Multimodal Sequence Representations in Audio Visual Scene-aware Dialog


Oct 21, 2020
Wubo Li, Dongwei Jiang, Wei Zou, Xiangang Li


  Access Paper or Ask Questions

DiDi's Machine Translation System for WMT2020


Oct 16, 2020
Tanfang Chen, Weiwei Wang, Wenyang Wei, Xing Shi, Xiangang Li, Jieping Ye, Kevin Knight

* Accepted at WMT 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Further Study of Unsupervised Pre-training for Transformer Based Speech Recognition


Jun 23, 2020
Dongwei Jiang, Wubo Li, Ruixiong Zhang, Miao Cao, Ne Luo, Yang Han, Wei Zou, Xiangang Li


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Multi-Binary Neural Network for Multi-class Classification


Mar 25, 2020
Haiyang Xu, Junwen Chen, Kun Han, Xiangang Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning Syntactic and Dynamic Selective Encoding for Document Summarization


Mar 25, 2020
Haiyang Xu, Yahao He, Kun Han, Junwen Chen, Xiangang Li

* IJCNN 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Selective Attention Encoders by Syntactic Graph Convolutional Networks for Document Summarization


Mar 18, 2020
Haiyang Xu, Yun Wang, Kun Han, Baochang Ma, Junwen Chen, Xiangang Li

* ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Transformer-based Speech Recognition Using Unsupervised Pre-training


Oct 31, 2019
Dongwei Jiang, Xiaoning Lei, Wubo Li, Ne Luo, Yuxuan Hu, Wei Zou, Xiangang Li

* Submitted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TCT: A Cross-supervised Learning Method for Multimodal Sequence Representation


Oct 23, 2019
Wubo Li, Wei Zou, Xiangang Li

* submitted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-task pre-training for acoustic scene classification


Oct 22, 2019
Ruixiong Zhang, Wei Zou, Xiangang Li

* submitted to ICASSP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Alignment for Multimodal Emotion Recognition from Speech


Sep 06, 2019
Haiyang Xu, Hui Zhang, Kun Han, Yun Wang, Yiping Peng, Xiangang Li

* InterSpeech 2019 

  Access Paper or Ask Questions

DELTA: A DEep learning based Language Technology plAtform


Aug 02, 2019
Kun Han, Junwen Chen, Hui Zhang, Haiyang Xu, Yiping Peng, Yun Wang, Ning Ding, Hui Deng, Yonghu Gao, Tingwei Guo, Yi Zhang, Yahao He, Baochang Ma, Yulong Zhou, Kangli Zhang, Chao Liu, Ying Lyu, Chenxi Wang, Cheng Gong, Yunbo Wang, Wei Zou, Hui Song, Xiangang Li

* White paper for an open source library: https://github.com/didi/delta. 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards End-to-End Code-Switching Speech Recognition


Nov 01, 2018
Ne Luo, Dongwei Jiang, Shuaijiang Zhao, Caixia Gong, Wei Zou, Xiangang Li

* 5 pages, submitted to ICASSP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A comparable study of modeling units for end-to-end Mandarin speech recognition


May 14, 2018
Wei Zou, Dongwei Jiang, Shuaijiang Zhao, Xiangang Li

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Gram-CTC: Automatic Unit Selection and Target Decomposition for Sequence Labelling


Aug 12, 2017
Hairong Liu, Zhenyao Zhu, Xiangang Li, Sanjeev Satheesh

* Published at ICML 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Speaker: an End-to-End Neural Speaker Embedding System


May 05, 2017
Chao Li, Xiaokong Ma, Bing Jiang, Xiangang Li, Xuewei Zhang, Xiao Liu, Ying Cao, Ajay Kannan, Zhenyao Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Long Short-Term Memory based Convolutional Recurrent Neural Networks for Large Vocabulary Speech Recognition


Oct 11, 2016
Xiangang Li, Xihong Wu

* Published in INTERSPEECH 2015, September 6-10, 2015, Dresden, Germany 

  Access Paper or Ask Questions

Constructing Long Short-Term Memory based Deep Recurrent Neural Networks for Large Vocabulary Speech Recognition


May 11, 2015
Xiangang Li, Xihong Wu

* submitted to ICASSP 2015 which does not perform blind reviews 

  Access Paper or Ask Questions