Alert button
Picture for Zhe Yang

Zhe Yang

Alert button

Victor

PeriodicLoRA: Breaking the Low-Rank Bottleneck in LoRA Optimization

Feb 25, 2024
Xiangdi Meng, Damai Dai, Weiyao Luo, Zhe Yang, Shaoxiang Wu, Xiaochen Wang, Peiyi Wang, Qingxiu Dong, Liang Chen, Zhifang Sui

Viaarxiv icon

Unlocking Efficiency in Large Language Model Inference: A Comprehensive Survey of Speculative Decoding

Jan 15, 2024
Heming Xia, Zhe Yang, Qingxiu Dong, Peiyi Wang, Yongqi Li, Tao Ge, Tianyu Liu, Wenjie Li, Zhifang Sui

Viaarxiv icon

Improving the Accuracy and Interpretability of Neural Networks for Wind Power Forecasting

Dec 25, 2023
Wenlong Liao, Fernando Porte-Agel, Jiannong Fang, Birgitte Bak-Jensen, Zhe Yang, Gonghao Zhang

Viaarxiv icon

On the Opportunities of Green Computing: A Survey

Nov 09, 2023
You Zhou, Xiujing Lin, Xiang Zhang, Maolin Wang, Gangwei Jiang, Huakang Lu, Yupeng Wu, Kai Zhang, Zhe Yang, Kehang Wang, Yongduo Sui, Fengwei Jia, Zuoli Tang, Yao Zhao, Hongxuan Zhang, Tiannuo Yang, Weibo Chen, Yunong Mao, Yi Li, De Bao, Yu Li, Hongrui Liao, Ting Liu, Jingwen Liu, Jinchi Guo, Xiangyu Zhao, Ying WEI, Hong Qian, Qi Liu, Xiang Wang, Wai Kin, Chan, Chenliang Li, Yusen Li, Shiyu Yang, Jining Yan, Chao Mou, Shuai Han, Wuxia Jin, Guannan Zhang, Xiaodong Zeng

Figure 1 for On the Opportunities of Green Computing: A Survey
Figure 2 for On the Opportunities of Green Computing: A Survey
Figure 3 for On the Opportunities of Green Computing: A Survey
Figure 4 for On the Opportunities of Green Computing: A Survey
Viaarxiv icon

An Explainable Framework for Machine learning-Based Reactive Power Optimization of Distribution Network

Nov 07, 2023
Wenlong Liao, Benjamin Schäfer, Dalin Qin, Gonghao Zhang, Zhixian Wang, Zhe Yang

Viaarxiv icon

Explainable Modeling for Wind Power Forecasting: A Glass-Box Approach with Exceptional Accuracy

Oct 28, 2023
Wenlong Liao, Fernando Porté-Agel, Jiannong Fang, Birgitte Bak-Jensen, Guangchun Ruan, Zhe Yang

Viaarxiv icon

Not All Demonstration Examples are Equally Beneficial: Reweighting Demonstration Examples for In-Context Learning

Oct 12, 2023
Zhe Yang, Damai Dai, Peiyi Wang, Zhifang Sui

Figure 1 for Not All Demonstration Examples are Equally Beneficial: Reweighting Demonstration Examples for In-Context Learning
Figure 2 for Not All Demonstration Examples are Equally Beneficial: Reweighting Demonstration Examples for In-Context Learning
Figure 3 for Not All Demonstration Examples are Equally Beneficial: Reweighting Demonstration Examples for In-Context Learning
Figure 4 for Not All Demonstration Examples are Equally Beneficial: Reweighting Demonstration Examples for In-Context Learning
Viaarxiv icon

Low-resource Neural Machine Translation with Cross-modal Alignment

Oct 13, 2022
Zhe Yang, Qingkai Fang, Yang Feng

Figure 1 for Low-resource Neural Machine Translation with Cross-modal Alignment
Figure 2 for Low-resource Neural Machine Translation with Cross-modal Alignment
Figure 3 for Low-resource Neural Machine Translation with Cross-modal Alignment
Figure 4 for Low-resource Neural Machine Translation with Cross-modal Alignment
Viaarxiv icon