Alert button
Picture for Yang Feng

Yang Feng

Alert button

TruthX: Alleviating Hallucinations by Editing Large Language Models in Truthful Space

Feb 27, 2024
Shaolei Zhang, Tian Yu, Yang Feng

Viaarxiv icon

Improving LLM-based Machine Translation with Systematic Self-Correction

Feb 26, 2024
Zhaopeng Feng, Yan Zhang, Hao Li, Wenqiang Liu, Jun Lang, Yang Feng, Jian Wu, Zuozhu Liu

Viaarxiv icon

SiLLM: Large Language Models for Simultaneous Machine Translation

Feb 20, 2024
Shoutao Guo, Shaolei Zhang, Zhengrui Ma, Min Zhang, Yang Feng

Viaarxiv icon

TA&AT: Enhancing Task-Oriented Dialog with Turn-Level Auxiliary Tasks and Action-Tree Based Scheduled Sampling

Jan 28, 2024
Longxiang Liu, Xiuxing Li, Yang Feng

Viaarxiv icon

FedLoGe: Joint Local and Generic Federated Learning under Long-tailed Data

Jan 17, 2024
Zikai Xiao, Zihan Chen, Liyinglan Liu, Yang Feng, Jian Wu, Wanlu Liu, Joey Tianyi Zhou, Howard Hao Yang, Zuozhu Liu

Viaarxiv icon

Divide and Conquer for Large Language Models Reasoning

Jan 10, 2024
Zijie Meng, Yan Zhang, Zhaopeng Feng, Yang Feng, Gaoang Wang, Joey Tianyi Zhou, Jian Wu, Zuozhu Liu

Viaarxiv icon

MoD2T:Model-Data-Driven Motion-Static Object Tracking Method

Dec 29, 2023
Yang Feng, Liao Pan, Wu Di, Liu Bo, Zhang Xingle

Viaarxiv icon

TSegFormer: 3D Tooth Segmentation in Intraoral Scans with Geometry Guided Transformer

Nov 22, 2023
Huimin Xiong, Kunle Li, Kaiyuan Tan, Yang Feng, Joey Tianyi Zhou, Jin Hao, Haochao Ying, Jian Wu, Zuozhu Liu

Viaarxiv icon

Addressing the Length Bias Problem in Document-Level Neural Machine Translation

Nov 20, 2023
Zhuocheng Zhang, Shuhao Gu, Min Zhang, Yang Feng

Viaarxiv icon

Non-autoregressive Machine Translation with Probabilistic Context-free Grammar

Nov 14, 2023
Shangtong Gui, Chenze Shao, Zhengrui Ma, Xishan Zhang, Yunji Chen, Yang Feng

Figure 1 for Non-autoregressive Machine Translation with Probabilistic Context-free Grammar
Figure 2 for Non-autoregressive Machine Translation with Probabilistic Context-free Grammar
Figure 3 for Non-autoregressive Machine Translation with Probabilistic Context-free Grammar
Figure 4 for Non-autoregressive Machine Translation with Probabilistic Context-free Grammar
Viaarxiv icon