Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Wei Han

Britton Chance Center for Biomedical Photonics, Wuhan National Laboratory for Optoelectronics-Huazhong University of Science and Technology, China

Improving Streaming Automatic Speech Recognition With Non-Streaming Model Distillation On Unsupervised Data

Oct 22, 2020
Thibault Doutre, Wei Han, Min Ma, Zhiyun Lu, Chung-Cheng Chiu, Ruoming Pang, Arun Narayanan, Ananya Misra, Yu Zhang, Liangliang Cao


  Access Paper or Ask Questions

FastEmit: Low-latency Streaming ASR with Sequence-level Emission Regularization

Oct 21, 2020
Jiahui Yu, Chung-Cheng Chiu, Bo Li, Shuo-yiin Chang, Tara N. Sainath, Yanzhang He, Arun Narayanan, Wei Han, Anmol Gulati, Yonghui Wu, Ruoming Pang

* tech report 

  Access Paper or Ask Questions

Pushing the Limits of Semi-Supervised Learning for Automatic Speech Recognition

Oct 20, 2020
Yu Zhang, James Qin, Daniel S. Park, Wei Han, Chung-Cheng Chiu, Ruoming Pang, Quoc V. Le, Yonghui Wu

* 11 pages, 3 figures, 5 tables. Submitted to NeurIPS SAS 2020 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Answer-checking in Context: A Multi-modal FullyAttention Network for Visual Question Answering

Oct 17, 2020
Hantao Huang, Tao Han, Wei Han, Deep Yap, Cheng-Ming Chiang

* Accepted in ICPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Universal ASR: Unify and Improve Streaming ASR with Full-context Modeling

Oct 12, 2020
Jiahui Yu, Wei Han, Anmol Gulati, Chung-Cheng Chiu, Bo Li, Tara N. Sainath, Yonghui Wu, Ruoming Pang

* tech report 

  Access Paper or Ask Questions

Finding the Evidence: Localization-aware Answer Prediction for Text Visual Question Answering

Oct 06, 2020
Wei Han, Hantao Huang, Tao Han

* Accepted in COLING2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dialogue Relation Extraction with Document-level Heterogeneous Graph Attention Networks

Sep 14, 2020
Hui Chen, Pengfei Hong, Wei Han, Navonil Majumder, Soujanya Poria


  Access Paper or Ask Questions

Improved Noisy Student Training for Automatic Speech Recognition

May 19, 2020
Daniel S. Park, Yu Zhang, Ye Jia, Wei Han, Chung-Cheng Chiu, Bo Li, Yonghui Wu, Quoc V. Le

* 5 pages, 5 figures, 4 tables. Submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

RNN-T Models Fail to Generalize to Out-of-Domain Audio: Causes and Solutions

May 17, 2020
Chung-Cheng Chiu, Arun Narayanan, Wei Han, Rohit Prabhavalkar, Yu Zhang, Navdeep Jaitly, Ruoming Pang, Tara N. Sainath, Patrick Nguyen, Liangliang Cao, Yonghui Wu

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Conformer: Convolution-augmented Transformer for Speech Recognition

May 16, 2020
Anmol Gulati, James Qin, Chung-Cheng Chiu, Niki Parmar, Yu Zhang, Jiahui Yu, Wei Han, Shibo Wang, Zhengdong Zhang, Yonghui Wu, Ruoming Pang

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ContextNet: Improving Convolutional Neural Networks for Automatic Speech Recognition with Global Context

May 16, 2020
Wei Han, Zhengdong Zhang, Yu Zhang, Jiahui Yu, Chung-Cheng Chiu, James Qin, Anmol Gulati, Ruoming Pang, Yonghui Wu

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Streaming Object Detection for 3-D Point Clouds

May 04, 2020
Wei Han, Zhengdong Zhang, Benjamin Caine, Brandon Yang, Christoph Sprunk, Ouais Alsharif, Jiquan Ngiam, Vijay Vasudevan, Jonathon Shlens, Zhifeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

FFusionCGAN: An end-to-end fusion method for few-focus images using conditional GAN in cytopathological digital slides

Jan 03, 2020
Xiebo Geng, Sibo Liua, Wei Han, Xu Li, Jiabo Ma, Jingya Yu, Xiuli Liu, Sahoqun Zeng, Li Chen, Shenghua Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Scalability in Perception for Autonomous Driving: Waymo Open Dataset

Dec 18, 2019
Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Yu Zhang, Jonathon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Scalability in Perception for Autonomous Driving: An Open Dataset Benchmark

Dec 11, 2019
Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Yu Zhang, Jon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

A comparison of end-to-end models for long-form speech recognition

Nov 06, 2019
Chung-Cheng Chiu, Wei Han, Yu Zhang, Ruoming Pang, Sergey Kishchenko, Patrick Nguyen, Arun Narayanan, Hank Liao, Shuyuan Zhang, Anjuli Kannan, Rohit Prabhavalkar, Zhifeng Chen, Tara Sainath, Yonghui Wu

* ASRU camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Statistical Inference in Mean-Field Variational Bayes

Nov 04, 2019
Wei Han, Yun Yang


  Access Paper or Ask Questions

StarNet: Targeted Computation for Object Detection in Point Clouds

Aug 29, 2019
Jiquan Ngiam, Benjamin Caine, Wei Han, Brandon Yang, Yuning Chai, Pei Sun, Yin Zhou, Xi Yi, Ouais Alsharif, Patrick Nguyen, Zhifeng Chen, Jonathon Shlens, Vijay Vasudevan


  Access Paper or Ask Questions

A Strategy of MR Brain Tissue Images' Suggestive Annotation Based on Modified U-Net

Jul 28, 2018
Yang Deng, Yao Sun, Yongpei Zhu, Mingwang Zhu, Wei Han, Kehong Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Image Super-Resolution via Dual-State Recurrent Networks

May 07, 2018
Wei Han, Shiyu Chang, Ding Liu, Mo Yu, Michael Witbrock, Thomas S. Huang


  Access Paper or Ask Questions

Learning $3$D-FilterMap for Deep Convolutional Neural Networks

Jan 05, 2018
Yingzhen Yang, Jianchao Yang, Ning Xu, Wei Han


  Access Paper or Ask Questions

Dilated Recurrent Neural Networks

Nov 02, 2017
Shiyu Chang, Yang Zhang, Wei Han, Mo Yu, Xiaoxiao Guo, Wei Tan, Xiaodong Cui, Michael Witbrock, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang

* Accepted by NIPS 2017 

  Access Paper or Ask Questions

A Learning-Based Approach for Lane Departure Warning Systems with a Personalized Driver Model

Feb 04, 2017
Wenshuo Wang, Ding Zhao, Junqiang Xi, Wei Han

* 12 pages, 13 figures, Journal 

  Access Paper or Ask Questions

Seq-NMS for Video Object Detection

Aug 22, 2016
Wei Han, Pooya Khorrami, Tom Le Paine, Prajit Ramachandran, Mohammad Babaeizadeh, Honghui Shi, Jianan Li, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang

* Technical Report for Imagenet VID Competition 2015 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Networks for Image Super-Resolution with Sparse Prior

Oct 15, 2015
Zhaowen Wang, Ding Liu, Jianchao Yang, Wei Han, Thomas Huang


  Access Paper or Ask Questions

Self-Tuned Deep Super Resolution

Apr 22, 2015
Zhangyang Wang, Yingzhen Yang, Zhaowen Wang, Shiyu Chang, Wei Han, Jianchao Yang, Thomas S. Huang


  Access Paper or Ask Questions