Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SAMScore: A Semantic Structural Similarity Metric for Image Translation Evaluation


May 24, 2023
Yunxiang Li, Meixu Chen, Wenxuan Yang, Kai Wang, Jun Ma, Alan C. Bovik, You Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Zero-shot Medical Image Translation via Frequency-Guided Diffusion Models


Apr 05, 2023
Yunxiang Li, Hua-Chieh Shao, Xiao Liang, Liyuan Chen, Ruiqi Li, Steve Jiang, Jing Wang, You Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

ChatDoctor: A Medical Chat Model Fine-tuned on LLaMA Model using Medical Domain Knowledge


Apr 01, 2023
Yunxiang Li, Zihan Li, Kai Zhang, Ruilong Dan, You Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Recurrence-free Survival Prediction under the Guidance of Automatic Gross Tumor Volume Segmentation for Head and Neck Cancers


Sep 22, 2022
Kai Wang, Yunxiang Li, Michael Dohopolski, Tao Peng, Weiguo Lu, You Zhang, Jing Wang

Add code

* MICCAI 2022, HECKTOR Challenge Submission 

   Access Paper or Ask Questions

LViT: Language meets Vision Transformer in Medical Image Segmentation


Jun 29, 2022
Zihan Li, Yunxiang Li, Qingde Li, You Zhang, Puyang Wang, Dazhou Guo, Le Lu, Dakai Jin, Qingqi Hong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

CDNet: Contrastive Disentangled Network for Fine-Grained Image Categorization of Ocular B-Scan Ultrasound


Jun 17, 2022
Ruilong Dan, Yunxiang Li, Yijie Wang, Gangyong Jia, Ruiquan Ge, Juan Ye, Qun Jin, Yaqi Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

MultiHiertt: Numerical Reasoning over Multi Hierarchical Tabular and Textual Data


Jun 03, 2022
Yilun Zhao, Yunxiang Li, Chenying Li, Rui Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Source-free Domain Adaptation for Multi-site and Lifespan Brain Skull Stripping


Mar 11, 2022
Yunxiang Li, Ruilong Dan, Shuai Wang, Yifan Cao, Xiangde Luo, Chenghao Tan, Gangyong Jia, Huiyu Zhou, Yaqi Wang, Li Wang

Add code

* 11 page 

   Access Paper or Ask Questions

Dispensed Transformer Network for Unsupervised Domain Adaptation


Oct 28, 2021
Yunxiang Li, Jingxiong Li, Ruilong Dan, Shuai Wang, Kai Jin, Guodong Zeng, Jun Wang, Xiangji Pan, Qianni Zhang, Huiyu Zhou, Qun Jin, Li Wang, Yaqi Wang

Add code

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>