Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qianni Zhang

Dispensed Transformer Network for Unsupervised Domain Adaptation


Oct 28, 2021
Yunxiang Li, Jingxiong Li, Ruilong Dan, Shuai Wang, Kai Jin, Guodong Zeng, Jun Wang, Xiangji Pan, Qianni Zhang, Huiyu Zhou, Qun Jin, Li Wang, Yaqi Wang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GT U-Net: A U-Net Like Group Transformer Network for Tooth Root Segmentation


Sep 30, 2021
Yunxiang Li, Shuai Wang, Jun Wang, Guodong Zeng, Wenjun Liu, Qianni Zhang, Qun Jin, Yaqi Wang

* 12th International Workshop, MLMI 2021, Held in Conjunction with MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Structure-aware scale-adaptive networks for cancer segmentation in whole-slide images


Sep 26, 2021
Yibao Sun, Giussepi Lopez, Yaqi Wang, Xingru Huang, Huiyu Zhou, Qianni Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Magnification-independent Histopathological Image Classification with Similarity-based Multi-scale Embeddings


Jul 02, 2021
Yibao Sun, Xingru Huang, Yaqi Wang, Huiyu Zhou, Qianni Zhang


  Access Paper or Ask Questions

SRPN: similarity-based region proposal networks for nuclei and cells detection in histology images


Jun 25, 2021
Yibao Sun, Xingru Huang, Huiyu Zhou, Qianni Zhang

* Medical Image Analysis 2021 
* Accepted by Medical Image Analysis for publication 

  Access Paper or Ask Questions

Anatomy-Guided Parallel Bottleneck Transformer Network for Automated Evaluation of Root Canal Therapy


May 02, 2021
Yunxiang Li, Guodong Zeng, Yifan Zhang, Jun Wang, Qianni Zhang, Qun Jin, Lingling Sun, Qisi Lian, Neng Xia, Ruizi Peng, Kai Tang, Yaqi Wang, Shuai Wang


  Access Paper or Ask Questions

High-Resolution Segmentation of Tooth Root Fuzzy Edge Based on Polynomial Curve Fitting with Landmark Detection


Mar 07, 2021
Yunxiang Li, Yifan Zhang, Yaqi Wang, Shuai Wang, Ruizi Peng, Kai Tang, Qianni Zhang, Jun Wang, Qun Jin, Lingling Sun

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Gait Recognition for Neurodegenerative Diseases


Jan 07, 2021
Aite Zhao, Jianbo Li, Junyu Dong, Lin Qi, Qianni Zhang, Ning Li, Xin Wang, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Perceptual underwater image enhancement with deep learning and physical priors


Sep 26, 2020
Long Chen, Zheheng Jiang, Lei Tong, Zhihua Liu, Aite Zhao, Qianni Zhang, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Detection perceptual underwater image enhancement with deep learning and physical priors


Aug 21, 2020
Long Chen, Zheheng Jiang, Lei Tong, Zhihua Liu, Aite Zhao, Qianni Zhang, Junyu Dong, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Methods for Lung Cancer Segmentation in Whole-slide Histopathology Images -- the [email protected] Challenge 2019


Aug 21, 2020
Zhang Li, Jiehua Zhang, Tao Tan, Xichao Teng, Xiaoliang Sun, Yang Li, Lihong Liu, Yang Xiao, Byungjae Lee, Yilong Li, Qianni Zhang, Shujiao Sun, Yushan Zheng, Junyu Yan, Ni Li, Yiyu Hong, Junsu Ko, Hyun Jung, Yanling Liu, Yu-cheng Chen, Ching-wei Wang, Vladimir Yurovskiy, Pavel Maevskikh, Vahid Khanagha, Yi Jiang, Xiangjun Feng, Zhihong Liu, Daiqiang Li, Peter J. Schüffler, Qifeng Yu, Hui Chen, Yuling Tang, Geert Litjens


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Based Brain Tumor Segmentation: A Survey


Jul 21, 2020
Zhihua Liu, Long Chen, Lei Tong, Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Qianni Zhang, Caifeng Shan, Yinhai Wang, Xiangrong Zhang, Ling Li, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

CANet: Context Aware Network for 3D Brain Tumor Segmentation


Jul 15, 2020
Zhihua Liu, Lei Tong, Long Chen, Feixiang Zhou, Zheheng Jiang, Qianni Zhang, Yinhai Wang, Caifeng Shan, Ling Li, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Inverse boosting pruning trees for depression detection on Twitter


Jun 02, 2019
Lei Tong, Xiangrong, Qianni Zhang, Abdul Sadka, Ling Li, Huiyu Zhou

* 15 pages, 10 figures, submitted to IEEE transactions on Affective Computing 

  Access Paper or Ask Questions

US-net for robust and efficient nuclei instance segmentation


Jan 31, 2019
Zhaoyang Xu, Faranak Sobhani, Carlos Fernandez Moro, Qianni Zhang

* To appear in ISBI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

GAN-based Virtual Re-Staining: A Promising Solution for Whole Slide Image Analysis


Jan 13, 2019
Zhaoyang Xu, Carlos Fernández Moro, Béla Bozóky, Qianni Zhang


  Access Paper or Ask Questions

CUNet: A Compact Unsupervised Network for Image Classification


Jul 06, 2016
Le Dong, Ling He, Gaipeng Kong, Qianni Zhang, Xiaochun Cao, Ebroul Izquierdo


  Access Paper or Ask Questions

A Distributed Deep Representation Learning Model for Big Image Data Classification


Jul 02, 2016
Le Dong, Na Lv, Qianni Zhang, Shanshan Xie, Ling He, Mengdie Mao


  Access Paper or Ask Questions

NIST: An Image Classification Network to Image Semantic Retrieval


Jul 02, 2016
Le Dong, Xiuyuan Chen, Mengdie Mao, Qianni Zhang

* 4 pages 

  Access Paper or Ask Questions