Alert button
Picture for Yaqi Wang

Yaqi Wang

Alert button

Large Language Model based Multi-Agents: A Survey of Progress and Challenges

Jan 21, 2024
Taicheng Guo, Xiuying Chen, Yaqi Wang, Ruidi Chang, Shichao Pei, Nitesh V. Chawla, Olaf Wiest, Xiangliang Zhang

Viaarxiv icon

PMP-Swin: Multi-Scale Patch Message Passing Swin Transformer for Retinal Disease Classification

Nov 20, 2023
Zhihan Yang, Zhiming Cheng, Tengjin Weng, Shucheng He, Yaqi Wang, Xin Ye, Shuai Wang

Viaarxiv icon

MSE-Nets: Multi-annotated Semi-supervised Ensemble Networks for Improving Segmentation of Medical Image with Ambiguous Boundaries

Nov 17, 2023
Shuai Wang, Tengjin Weng, Jingyi Wang, Yang Shen, Zhidong Zhao, Yixiu Liu, Pengfei Jiao, Zhiming Cheng, Yaqi Wang

Viaarxiv icon

TTMFN: Two-stream Transformer-based Multimodal Fusion Network for Survival Prediction

Nov 13, 2023
Ruiquan Ge, Xiangyang Hu, Rungen Huang, Gangyong Jia, Yaqi Wang, Renshu Gu, Changmiao Wang, Elazab Ahmed, Linyan Wang, Juan Ye, Ye Li

Viaarxiv icon

DEFN: Dual-Encoder Fourier Group Harmonics Network for Three-Dimensional Macular Hole Reconstruction with Stochastic Retinal Defect Augmentation and Dynamic Weight Composition

Nov 01, 2023
Xingru Huang, Yihao Guo, Jian Huang, Zhi Li, Tianyun Zhang, Kunyan Cai, Gaopeng Huang, Wenhao Chen, Zhaoyang Xu, Liangqiong Qu, Ji Hu, Tinyu Wang, Shaowei Jiang, Chenggang Yan, Yaoqi Sun, Xin Ye, Yaqi Wang

Viaarxiv icon

CTooth+: A Large-scale Dental Cone Beam Computed Tomography Dataset and Benchmark for Tooth Volume Segmentation

Aug 02, 2022
Weiwei Cui, Yaqi Wang, Yilong Li, Dan Song, Xingyong Zuo, Jiaojiao Wang, Yifan Zhang, Huiyu Zhou, Bung san Chong, Liaoyuan Zeng, Qianni Zhang

Figure 1 for CTooth+: A Large-scale Dental Cone Beam Computed Tomography Dataset and Benchmark for Tooth Volume Segmentation
Figure 2 for CTooth+: A Large-scale Dental Cone Beam Computed Tomography Dataset and Benchmark for Tooth Volume Segmentation
Figure 3 for CTooth+: A Large-scale Dental Cone Beam Computed Tomography Dataset and Benchmark for Tooth Volume Segmentation
Figure 4 for CTooth+: A Large-scale Dental Cone Beam Computed Tomography Dataset and Benchmark for Tooth Volume Segmentation
Viaarxiv icon

DU-Net based Unsupervised Contrastive Learning for Cancer Segmentation in Histology Images

Jun 17, 2022
Yilong Li, Yaqi Wang, Huiyu Zhou, Huaqiong Wang, Gangyong Jia, Qianni Zhang

Figure 1 for DU-Net based Unsupervised Contrastive Learning for Cancer Segmentation in Histology Images
Figure 2 for DU-Net based Unsupervised Contrastive Learning for Cancer Segmentation in Histology Images
Figure 3 for DU-Net based Unsupervised Contrastive Learning for Cancer Segmentation in Histology Images
Figure 4 for DU-Net based Unsupervised Contrastive Learning for Cancer Segmentation in Histology Images
Viaarxiv icon

CTooth: A Fully Annotated 3D Dataset and Benchmark for Tooth Volume Segmentation on Cone Beam Computed Tomography Images

Jun 17, 2022
Weiwei Cui, Yaqi Wang, Qianni Zhang, Huiyu Zhou, Dan Song, Xingyong Zuo, Gangyong Jia, Liaoyuan Zeng

Figure 1 for CTooth: A Fully Annotated 3D Dataset and Benchmark for Tooth Volume Segmentation on Cone Beam Computed Tomography Images
Figure 2 for CTooth: A Fully Annotated 3D Dataset and Benchmark for Tooth Volume Segmentation on Cone Beam Computed Tomography Images
Figure 3 for CTooth: A Fully Annotated 3D Dataset and Benchmark for Tooth Volume Segmentation on Cone Beam Computed Tomography Images
Figure 4 for CTooth: A Fully Annotated 3D Dataset and Benchmark for Tooth Volume Segmentation on Cone Beam Computed Tomography Images
Viaarxiv icon

CDNet: Contrastive Disentangled Network for Fine-Grained Image Categorization of Ocular B-Scan Ultrasound

Jun 17, 2022
Ruilong Dan, Yunxiang Li, Yijie Wang, Gangyong Jia, Ruiquan Ge, Juan Ye, Qun Jin, Yaqi Wang

Figure 1 for CDNet: Contrastive Disentangled Network for Fine-Grained Image Categorization of Ocular B-Scan Ultrasound
Figure 2 for CDNet: Contrastive Disentangled Network for Fine-Grained Image Categorization of Ocular B-Scan Ultrasound
Figure 3 for CDNet: Contrastive Disentangled Network for Fine-Grained Image Categorization of Ocular B-Scan Ultrasound
Figure 4 for CDNet: Contrastive Disentangled Network for Fine-Grained Image Categorization of Ocular B-Scan Ultrasound
Viaarxiv icon

Source-free Domain Adaptation for Multi-site and Lifespan Brain Skull Stripping

Mar 11, 2022
Yunxiang Li, Ruilong Dan, Shuai Wang, Yifan Cao, Xiangde Luo, Chenghao Tan, Gangyong Jia, Huiyu Zhou, Yaqi Wang, Li Wang

Figure 1 for Source-free Domain Adaptation for Multi-site and Lifespan Brain Skull Stripping
Figure 2 for Source-free Domain Adaptation for Multi-site and Lifespan Brain Skull Stripping
Figure 3 for Source-free Domain Adaptation for Multi-site and Lifespan Brain Skull Stripping
Figure 4 for Source-free Domain Adaptation for Multi-site and Lifespan Brain Skull Stripping
Viaarxiv icon