Alert button
Picture for Linyi Yang

Linyi Yang

Alert button

Supervised Knowledge Makes Large Language Models Better In-context Learners

Dec 26, 2023
Linyi Yang, Shuibai Zhang, Zhuohao Yu, Guangsheng Bao, Yidong Wang, Jindong Wang, Ruochen Xu, Wei Ye, Xing Xie, Weizhu Chen, Yue Zhang

Viaarxiv icon

Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity

Oct 18, 2023
Cunxiang Wang, Xiaoze Liu, Yuanhao Yue, Xiangru Tang, Tianhang Zhang, Cheng Jiayang, Yunzhi Yao, Wenyang Gao, Xuming Hu, Zehan Qi, Yidong Wang, Linyi Yang, Jindong Wang, Xing Xie, Zheng Zhang, Yue Zhang

Figure 1 for Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity
Figure 2 for Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity
Figure 3 for Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity
Figure 4 for Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity
Viaarxiv icon

Fast-DetectGPT: Efficient Zero-Shot Detection of Machine-Generated Text via Conditional Probability Curvature

Oct 08, 2023
Guangsheng Bao, Yanbin Zhao, Zhiyang Teng, Linyi Yang, Yue Zhang

Viaarxiv icon

A Survey on Evaluation of Large Language Models

Jul 18, 2023
Yupeng Chang, Xu Wang, Jindong Wang, Yuan Wu, Kaijie Zhu, Hao Chen, Linyi Yang, Xiaoyuan Yi, Cunxiang Wang, Yidong Wang, Wei Ye, Yue Zhang, Yi Chang, Philip S. Yu, Qiang Yang, Xing Xie

Figure 1 for A Survey on Evaluation of Large Language Models
Figure 2 for A Survey on Evaluation of Large Language Models
Figure 3 for A Survey on Evaluation of Large Language Models
Figure 4 for A Survey on Evaluation of Large Language Models
Viaarxiv icon

Masked conditional variational autoencoders for chromosome straightening

Jun 25, 2023
Jingxiong Li, Sunyi Zheng, Zhongyi Shui, Shichuan Zhang, Linyi Yang, Yuxuan Sun, Yunlong Zhang, Honglin Li, Yuanxin Ye, Peter M. A. van Ooijen, Kang Li, Lin Yang

Figure 1 for Masked conditional variational autoencoders for chromosome straightening
Figure 2 for Masked conditional variational autoencoders for chromosome straightening
Figure 3 for Masked conditional variational autoencoders for chromosome straightening
Figure 4 for Masked conditional variational autoencoders for chromosome straightening
Viaarxiv icon

PromptBench: Towards Evaluating the Robustness of Large Language Models on Adversarial Prompts

Jun 13, 2023
Kaijie Zhu, Jindong Wang, Jiaheng Zhou, Zichen Wang, Hao Chen, Yidong Wang, Linyi Yang, Wei Ye, Neil Zhenqiang Gong, Yue Zhang, Xing Xie

Figure 1 for PromptBench: Towards Evaluating the Robustness of Large Language Models on Adversarial Prompts
Figure 2 for PromptBench: Towards Evaluating the Robustness of Large Language Models on Adversarial Prompts
Figure 3 for PromptBench: Towards Evaluating the Robustness of Large Language Models on Adversarial Prompts
Figure 4 for PromptBench: Towards Evaluating the Robustness of Large Language Models on Adversarial Prompts
Viaarxiv icon

PandaLM: An Automatic Evaluation Benchmark for LLM Instruction Tuning Optimization

Jun 08, 2023
Yidong Wang, Zhuohao Yu, Zhengran Zeng, Linyi Yang, Cunxiang Wang, Hao Chen, Chaoya Jiang, Rui Xie, Jindong Wang, Xing Xie, Wei Ye, Shikun Zhang, Yue Zhang

Figure 1 for PandaLM: An Automatic Evaluation Benchmark for LLM Instruction Tuning Optimization
Figure 2 for PandaLM: An Automatic Evaluation Benchmark for LLM Instruction Tuning Optimization
Figure 3 for PandaLM: An Automatic Evaluation Benchmark for LLM Instruction Tuning Optimization
Figure 4 for PandaLM: An Automatic Evaluation Benchmark for LLM Instruction Tuning Optimization
Viaarxiv icon

Out-of-Distribution Generalization in Text Classification: Past, Present, and Future

May 23, 2023
Linyi Yang, Yaoxiao Song, Xuan Ren, Chenyang Lyu, Yidong Wang, Lingqiao Liu, Jindong Wang, Jennifer Foster, Yue Zhang

Figure 1 for Out-of-Distribution Generalization in Text Classification: Past, Present, and Future
Figure 2 for Out-of-Distribution Generalization in Text Classification: Past, Present, and Future
Figure 3 for Out-of-Distribution Generalization in Text Classification: Past, Present, and Future
Figure 4 for Out-of-Distribution Generalization in Text Classification: Past, Present, and Future
Viaarxiv icon