Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Helen Meng

Countering Online Hate Speech: An NLP Perspective


Sep 07, 2021
Mudit Chaudhary, Chandni Saxena, Helen Meng

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Data Augmentation for Disordered Speech Recognition


Aug 02, 2021
Zengrui Jin, Mengzhe Geng, Xurong Xie, Jianwei Yu, Shansong Liu, Xunying Liu, Helen Meng

* 5 pages, 3 figures, INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Channel-wise Gated Res2Net: Towards Robust Detection of Synthetic Speech Attacks


Jul 19, 2021
Xu Li, Xixin Wu, Hui Lu, Xunying Liu, Helen Meng

* Accepted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

VAENAR-TTS: Variational Auto-Encoder based Non-AutoRegressive Text-to-Speech Synthesis


Jul 07, 2021
Hui Lu, Zhiyong Wu, Xixin Wu, Xu Li, Shiyin Kang, Xunying Liu, Helen Meng


  Access Paper or Ask Questions

Spotting adversarial samples for speaker verification by neural vocoders


Jul 02, 2021
Haibin Wu, Po-chun Hsu, Ji Gao, Shanshan Zhang, Shen Huang, Jian Kang, Zhiyong Wu, Helen Meng, Hung-yi Lee

* Submitted to ASRU 2021 

  Access Paper or Ask Questions

VQMIVC: Vector Quantization and Mutual Information-Based Unsupervised Speech Representation Disentanglement for One-shot Voice Conversion


Jun 18, 2021
Disong Wang, Liqun Deng, Yu Ting Yeung, Xiao Chen, Xunying Liu, Helen Meng

* Accepted to Interspeech 2021. Code, pre-trained models and demo are available at https://github.com/Wendison/VQMIVC 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptation for Dysarthric Speech Detection via Domain Adversarial Training and Mutual Information Minimization


Jun 18, 2021
Disong Wang, Liqun Deng, Yu Ting Yeung, Xiao Chen, Xunying Liu, Helen Meng

* Accepted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving the Adversarial Robustness for Speaker Verification by Self-Supervised Learning


Jun 14, 2021
Haibin Wu, Xu Li, Andy T. Liu, Zhiyong Wu, Helen Meng, Hung-yi Lee

* Submitted to TASLP on 19 April 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Spoken Style Learning with Multi-modal Hierarchical Context Encoding for Conversational Text-to-Speech Synthesis


Jun 11, 2021
Jingbei Li, Yi Meng, Chenyi Li, Zhiyong Wu, Helen Meng, Chao Weng, Dan Su


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Defense for Automatic Speaker Verification by Self-Supervised Learning


Jun 01, 2021
Haibin Wu, Xu Li, Andy T. Liu, Zhiyong Wu, Helen Meng, Hung-yi Lee

* Submitted to TASLP on 03 May 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DiffSVC: A Diffusion Probabilistic Model for Singing Voice Conversion


May 28, 2021
Songxiang Liu, Yuewen Cao, Dan Su, Helen Meng

* Preprint. 8 pages, 2 figures and 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Modeling for Out-of-Scope Domain and Intent Classification


Apr 30, 2021
Pengfei Liu, Kun Li, Helen Meng

* Submitted to Interspeech-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Open Intent Discovery through Unsupervised Semantic Clustering and Dependency Parsing


Apr 25, 2021
Pengfei Liu, Youzhang Ning, King Keung Wu, Kun Li, Helen Meng


  Access Paper or Ask Questions

Dependency Parsing based Semantic Representation Learning with Graph Neural Network for Enhancing Expressiveness of Text-to-Speech


Apr 20, 2021
Yixuan Zhou, Changhe Song, Jingbei Li, Zhiyong Wu, Helen Meng

* 5 pages, submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Multi-Scale Style Control for Expressive Speech Synthesis


Apr 08, 2021
Xiang Li, Changhe Song, Jingbei Li, Zhiyong Wu, Jia Jia, Helen Meng

* 5 pages, 4 figures, submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial defense for automatic speaker verification by cascaded self-supervised learning models


Feb 14, 2021
Haibin Wu, Xu Li, Andy T. Liu, Zhiyong Wu, Helen Meng, Hung-yi Lee

* Accepted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Transformer Language Models for Speech Recognition


Feb 09, 2021
Boyang Xue, Jianwei Yu, Junhao Xu, Shansong Liu, Shoukang Hu, Zi Ye, Mengzhe Geng, Xunying Liu, Helen Meng


  Access Paper or Ask Questions

Adversarially learning disentangled speech representations for robust multi-factor voice conversion


Jan 30, 2021
Jie Wang, Jingbei Li, Xintao Zhao, Zhiyong Wu, Helen Meng


  Access Paper or Ask Questions

Creation and Evaluation of a Pre-tertiary Artificial Intelligence (AI) Curriculum


Jan 19, 2021
Thomas K. F. Chiu, Helen Meng, Ching-Sing Chai, Irwin King, Savio Wong, Yeung Yam

* 8 pages 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unstructured Knowledge Access in Task-oriented Dialog Modeling using Language Inference, Knowledge Retrieval and Knowledge-Integrative Response Generation


Jan 15, 2021
Mudit Chaudhary, Borislav Dzodzo, Sida Huang, Chun Hei Lo, Mingzhi Lyu, Lun Yiu Nie, Jinbo Xing, Tianhua Zhang, Xiaoying Zhang, Jingyan Zhou, Hong Cheng, Wai Lam, Helen Meng


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Cross-Lingual Speech Emotion Recognition Using DomainAdversarial Neural Network


Dec 21, 2020
Xiong Cai, Zhiyong Wu, Kuo Zhong, Bin Su, Dongyang Dai, Helen Meng

* This paper has been accepted by ISCSLP2021 

  Access Paper or Ask Questions

Syntactic representation learning for neural network based TTS with syntactic parse tree traversal


Dec 13, 2020
Changhe Song, Jingbei Li, Yixuan Zhou, Zhiyong Wu, Helen Meng

* This paper was submitted to ICASSP2021 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Autoregressive Transformer ASR with CTC-Enhanced Decoder Input


Oct 28, 2020
Xingchen Song, Zhiyong Wu, Yiheng Huang, Chao Weng, Dan Su, Helen Meng

* submitted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Replay and Synthetic Speech Detection with Res2net Architecture


Oct 28, 2020
Xu Li, Na Li, Chao Weng, Xunying Liu, Dan Su, Dong Yu, Helen Meng

* Submitted to ICASSP2021 

  Access Paper or Ask Questions

Any-to-Many Voice Conversion with Location-Relative Sequence-to-Sequence Modeling


Sep 06, 2020
Songxiang Liu, Yuewen Cao, Disong Wang, Xixin Wu, Xunying Liu, Helen Meng

* Preprint. Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Search for Speech Recognition


Jul 27, 2020
Shoukang Hu, Xurong Xie, Shansong Liu, Mengzhe Geng, Xunying Liu, Helen Meng

* One of the authors disagrees to put the paper on the arxiv since the paper is not published. So now I would like to apply a formal withdraw of the paper. Hope you can understand our concerns 

  Access Paper or Ask Questions

Speaker Independent and Multilingual/Mixlingual Speech-Driven Talking Head Generation Using Phonetic Posteriorgrams


Jun 20, 2020
Huirong Huang, Zhiyong Wu, Shiyin Kang, Dongyang Dai, Jia Jia, Tianxiao Fu, Deyi Tuo, Guangzhi Lei, Peng Liu, Dan Su, Dong Yu, Helen Meng

* 5 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Investigating Robustness of Adversarial Samples Detection for Automatic Speaker Verification


Jun 11, 2020
Xu Li, Na Li, Jinghua Zhong, Xixin Wu, Xunying Liu, Dan Su, Dong Yu, Helen Meng

* Submitted to Interspeech2020 

  Access Paper or Ask Questions