Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ao Li

Deep Domain Adaptation for Pavement Crack Detection


Nov 19, 2021
Huijun Liu, Chunhua Yang, Ao Li, Yongxin Ge, Sheng Huang, Xin Feng, Zhimin Ruan

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Fast top-K Cosine Similarity Search through XOR-Friendly Binary Quantization on GPUs


Aug 05, 2020
Xiaozheng Jian, Jianqiu Lu, Zexi Yuan, Ao Li

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple criteria decision-making for lane-change model


Oct 22, 2019
Ao Li, Liting Sun, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka

* Submitted to ICRA 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Spam Review Detection with Graph Convolutional Networks


Aug 22, 2019
Ao Li, Zhou Qin, Runshi Liu, Yiqun Yang, Dong Li

* Accepted at CIKM 2019 

  Access Paper or Ask Questions